PHP Math Functions – Danh sách Hàm Toán Học trong PHP

PHP Math Functions – Nếu bạn đang lập trình với ngôn ngữ PHP, chắc hẳn bạn sẽ cần đến các hàm toán học để giải quyết các vấn đề liên quan đến tính toán. PHP cung cấp rất nhiều hàm toán học đã được định nghĩa trước, giúp cho việc tính toán trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về PHP Math Functions là gì và cách sử dụng các hàm toán học trong PHP.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng Quan PHP Math Functions

PHP Math Functions là một tập hợp các hàm toán học mà PHP cung cấp, giúp cho việc tính toán trở nên đơn giản hơn. Các hàm toán học này được định nghĩa trước, giúp cho bạn không cần phải tự viết code để thực hiện các phép toán như trên.

PHP Math Functions được phát triển bởi nhóm phát triển PHP, được đưa vào phiên bản PHP 4. Các hàm toán học này được định nghĩa để hỗ trợ người lập trình PHP trong các phép tính toán và xử lý dữ liệu.

Danh sách hàm toán học trong PHP

Các hàm toán học trong PHP (PHP Math Functions) rất đa dạng và phong phú, giúp cho việc tính toán trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Bao gồm các hàm abs(), ceil(), floor(), sqrt(), decbin(), dechex(), decoct(), base_convert(), bindec() và nhiều hàm khác.

Dưới đây là danh sách các hàm toán học được xây dựng sẵn trong PHP. Lập Trình Viên sẽ cập nhập tất cả các bài hướng dẫn cách sử dụng các PHP Math Functions này chi tiết.

Để xem hướng dẫn sử dụng PHP Math Functions, bạn hãy nhấp vào tên từng hàm trong bảng tính bên dưới.

HàmNội dung chi tiết
abs()Được sử dụng để tìm giá trị tuyệt đối (dương) của một số.
sin()Được sử dụng để trả về sin của một số.
sinh()Được sử dụng để trả về sin hyperbol của một số.
asin()Được sử dụng để tìm cung sin của một số.
asinh()Được sử dụng để tìm sin hyperbol nghịch đảo của một số.
cos()Được sử dụng để tìm cosin của một số.
cosh()Được sử dụng để trả về cosh của một số.
acos()Được sử dụng để trả về cung cosin của một số.
acosh()Được sử dụng để trả về cosin hyperbol nghịch đảo của một số.
tan()Được sử dụng để trả về tang của một số.
tanh()Được sử dụng để trả về tang hyperbol của một số.
atan()Được sử dụng để trả về tiếp tuyến cung của một số theo radian.
atan2()Được sử dụng để trả về tiếp tuyến của cung của hai biến x và y.
atanh()Được sử dụng để trả về tang hyperbol nghịch đảo của một số.
base_convert()Được sử dụng để chuyển đổi một số từ cơ sở số này sang cơ sở số khác.
bindec()Được sử dụng để chuyển đổi số nhị phân thành số thập phân.
ceil()Được sử dụng để tìm làm tròn một số lên đến số nguyên gần nhất.
pi()Được sử dụng để trả về giá trị gần đúng của PI.
decbin()Được sử dụng để chuyển đổi một số thập phân thành một số nhị phân.
dechex()Được sử dụng để chuyển đổi một số thập phân thành số thập lục phân.
decoct()Được sử dụng để chuyển đổi một số thập phân thành một số bát phân.
deg2rad()Được sử dụng để chuyển đổi giá trị độ thành giá trị radian.
rad2deg()Được sử dụng để chuyển đổi giá trị radian thành giá trị độ.
exp()Được sử dụng để tính số mũ của e.
expm1()Được sử dụng để trả về exp(x) – 1.
floor()Được sử dụng để chuyển đổi một số tròn xuống số nguyên gần nhất.
fmod()Được sử dụng để trả về phần còn lại của x/y.
getrandmax()Được sử dụng để trả về giá trị lớn nhất có thể được trả về bởi rand().
hexadec()Được sử dụng để chuyển đổi số thập lục phân thành số thập phân.
hypot()Được sử dụng để tính cạnh huyền của một tam giác vuông.
is_finite()Được sử dụng để kiểm tra xem một giá trị có hữu hạn hay không.
is_infinite()Được được sử dụng để kiểm tra xem một giá trị có phải là vô hạn hay không.
is_nan()Được sử dụng để kiểm tra xem một giá trị có phải là ‘không phải số’ hay không.
lcg_value()Được sử dụng để trả về một số giả ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1.
log()Được sử dụng để trả về logarit tự nhiên của một số.
log10()Được sử dụng để trả về logarit cơ số 10 của một số.
log1p()Được sử dụng để trả về nhật ký (1+số).
max()Được sử dụng để trả về giá trị cao nhất trong một mảng hoặc giá trị cao nhất của một số giá trị được chỉ định.
min()Được sử dụng để trả về giá trị thấp nhất trong một mảng hoặc giá trị thấp nhất của một số giá trị được chỉ định.
getrandmax()Được sử dụng để trả về giá trị lớn nhất bằng cách sử dụng rand().
mt_getrandmax()Trả về giá trị lớn nhất có thể được trả về bởi mt_Rand().
mt_rand()Tạo một số nguyên ngẫu nhiên bằng thuật toán Mersenne Twister.
mt_srand()Tạo trình tạo số ngẫu nhiên Mersenne Twister.
octdec()Nó được sử dụng để chuyển đổi số bát phân thành số thập phân.
pow()Được sử dụng để trả về x lũy thừa của y.
intdivNó trả về thương số nguyên của phép chia số bị chia cho số chia.
rand()Được sử dụng để tạo ra một số nguyên ngẫu nhiên.
round()Được sử dụng để làm tròn số dấu phẩy động.
fmod()Được sử dụng để trả về phần dư dấu phẩy động của phép chia đối số.
sqrt()Được sử dụng để trả về căn bậc hai của một số.

Hướng Dẫn PHP Math Functions

PHP cung cấp một loạt các hàm toán học để thực hiện các phép toán trên các số. Các hàm này có thể được sử dụng để thực hiện các phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia, v.v., cũng như các phép toán nâng cao hơn như logarit, căn bậc hai, v.v.

Bên dưới là hướng dẫn sử dụng PHP Math Functions cho một số hàm cơ bản.

PHP Math Functions: abs() function

Hàm abs() được sử dụng để tìm giá trị tuyệt đối của một số. Nó trả về giá trị số nguyên, nhưng nếu bạn truyền vào một giá trị số thập phân, nó sẽ trả về một giá trị số thực.

$number = -7;
echo abs($number); // Output: 7

Nếu giá trị đầu vào là số thập phân:

$number = -7.2;
echo abs($number); // Output: 7.2

PHP Math Functions: ceil() function

Hàm ceil() được sử dụng để làm tròn một số lên.

$number = 3.2; 
echo ceil($number); // Output: 4

Nếu giá trị đầu vào là số âm, hàm ceil() sẽ làm tròn số đó lên đến gần số nguyên nhỏ hơn nó nhất.

$number = -3.2; 
echo ceil($number); // Output: -3

PHP Math Functions: floor() function

Hàm floor() được sử dụng để làm tròn một số xuống.

$number = 3.7; 
echo floor($number); // Output: 3

Nếu giá trị đầu vào là số â m, hàm floor() sẽ làm tròn số đó xuống gần số nguyên lớn nhất của nó.

$number = -3.7; 
echo floor($number); // Output: -4

PHP Math Functions: sqrt() function

Hàm sqrt() được sử dụng để tính căn bậc hai của một số.

$number = 16; 
echo sqrt($number); // Output: 4

Nếu giá trị đầu vào là số âm, hàm sqrt() sẽ trả về NaN (Not a Number).

$number = -16; 
echo sqrt($number); // Output: NaN

PHP Math Functions: decbin() function

Hàm decbin() được sử dụng để chuyển đổi một số thập phân thành số nhị phân. Nó trả về số nhị phân dưới dạng chuỗi.

$number = 10; 
echo decbin($number); // Output: 1010

PHP Math Functions: dechex() function

Hàm dechex() được sử dụng để chuyển đổi một số thập phân thành số hexadecimals. Nó trả về số hexadecimals dưới dạng chuỗi.

$number = 42; 
echo dechex($number); // Output: 2a

PHP Math Functions: decoct() function

Hàm decoct() được sử dụng để chuyển đổi một số thập phân thành số bát phân. Nó trả về số bát phân dưới dạng chuỗi.

$number = 18; 
echo decoct($number); // Output: 22

PHP Math Functions: base_convert() function

Hàm base_convert() cho phép bạn chuyển đổi một số từ một hệ thống cơ số sang hệ thống cơ số khác. Ví dụ, bạn có thể chuyển đổi một số thập phân sang số nhị phân, số hexadecimals sang số octal và ngược lại.

$number = 'a'; 
echo base_convert($number, 16, 2); // Output: 1010

PHP Math Functions: bindec() function

Hàm bindec() được sử dụng để chuyển đổi một số nhị phân thành số thập phân.

$number = '1011'; 
echo bindec($number); // Output: 11

Những hằng toán học trong PHP

PHP Predefined Math Constants là các hằng số được định nghĩa trước bởi PHP để biểu diễn các giá trị toán học phổ biến. Các hằng số này có thể được sử dụng để tránh phải nhập thủ công các giá trị này trong mã của bạn, giúp cho mã của bạn trở nên rõ ràng và dễ đọc hơn.

Trong PHP, có hai loại hằng toán học:

 • Hằng toán học được định nghĩa trước: Các hằng này được định nghĩa sẵn bởi PHP và có thể được sử dụng trực tiếp trong mã của bạn. Ví dụ, hằng M_PI biểu thị giá trị của pi.
 • Hằng toán học do người dùng định nghĩa: Các hằng này được bạn định nghĩa trong mã của mình. Ví dụ, bạn có thể định nghĩa một hằng để biểu thị số pi với độ chính xác cao hơn.

Hằng toán học được định nghĩa trước

PHP cung cấp một số hằng toán học được định nghĩa trước, bao gồm:

 • M_PI: Giá trị của pi, khoảng 3.14159265359.
 • M_E: Giá trị của e, khoảng 2.71828182846.
 • M_LN2: Logarithm tự nhiên của 2, khoảng 0.69314718056.
 • M_LN10: Logarithm tự nhiên của 10, khoảng 2.30258509299.
 • M_SQRT2: Căn bậc hai của 2, khoảng 1.41421356237.
 • M_SQRT1_2: Căn bậc hai của 1/2, khoảng 0.70710678119.
 • M_1_PI: Nghịch đảo của pi, khoảng 0.31830988618.
 • M_2_PI: Hai lần pi, khoảng 6.28318530718.
 • M_SQRTPI: Căn bậc hai của pi, khoảng 1.7724538509.
 • M_2_SQRTPI: Hai lần căn bậc hai của pi, khoảng 3.5449077018.

Hằng toán học do người dùng định nghĩa

Bạn có thể định nghĩa hằng toán học của riêng mình bằng cách sử dụng hàm define(). Cú pháp của hàm define() như sau:

define(name, value, case_insensitive);

Trong đó:

 • name: Tên của hằng toán học.
 • value: Giá trị của hằng toán học.
 • case_insensitive: Giá trị boolean chỉ định xem tên của hằng toán học có phân biệt chữ hoa chữ thường hay không. Giá trị mặc định là false.

Ví dụ, bạn có thể định nghĩa một hằng để biểu thị số pi với độ chính xác cao hơn như sau:

define("M_PI_PRECISE", 3.14159265358979323846);

Sau khi định nghĩa hằng toán học, bạn có thể sử dụng nó trong mã của mình giống như các hằng toán học được định nghĩa sẵn.

Sử dụng hằng toán học

Bạn có thể sử dụng hằng toán học trong mã của mình để thực hiện các phép toán toán học. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hằng M_PI để tính diện tích của một hình tròn như sau:

$radius = 10;
$area = M_PI * $radius * $radius;

echo $area; // 314.159265359

Bạn cũng có thể sử dụng hằng toán học để so sánh các số hoặc kiểm tra các điều kiện. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hằng M_PI để kiểm tra xem một số có phải là số nguyên không như sau:

$number = 3.14;

if ($number < M_PI) {
  echo "The number is less than pi.";
} else {
  echo "The number is greater than or equal to pi.";
}

Sử dụng hằng toán học có thể giúp cho mã của bạn trở nên rõ ràng, dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

Ưu và Nhược Điểm PHP Math Functions

Ưu điểm:

 • Các hàm toán học trong PHP đã được định nghĩa trước, giúp bạn tiết kiệm thời gian khi viết code.
 • Các hàm toán học giúp cho việc tính toán trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

Nhược điểm:

 • Nhiều hàm toán học trong PHP chỉ hỗ trợ các phép tính toán đơn giản, không có tính tùy biến cao.
 • Các hàm toán học không thể xử lý các số lớn.

Lời Khuyên PHP Math Functions

Nếu bạn cần sử dụng các hàm toán học trong PHP, hãy nghiên cứu kỹ các hàm này để có thể sử dụng một cách chính xác và hiệu quả. Hãy sử dụng các hàm toán học đúng cách để tránh gặp phải các lỗi tính toán không mong muốn.

Kết Luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về PHP Math Functions và Những hằng toán học trong PHP. Cùng với đó là cách sử dụng các hàm toán học trong PHP. Các hàm toán học này giúp cho việc tính toán trở nên đơn giản và dễ dàng hơn trong lập trình với PHP.

Tuy nhiên, bạn cũng cần nghiên cứu kỹ các hàm toán học này để sử dụng một cách chính xác và hiệu quả nhất.Chúc bạn thành công trong việc sử dụng các hàm toán học trong PHP!

1. PHP Math Functions là gì?

PHP Math Functions là một tập hợp các hàm toán học đã được định nghĩa sẵn trong PHP, giúp cho việc tính toán trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

2. Các hàm toán học trong PHP có thể xử lý các số lớn không?

Không, các hàm toán học trong PHP không thể xử lý các số lớn.

3. Tôi có thể tự định nghĩa các hàm toán học của riêng mình trong PHP hay không?

Có, bạn có thể tự định nghĩa các hàm toán học của riêng mình trong PHP bằng cách sử dụng từ khóa function.

4. Tôi có thể sử dụng các hàm toán học trong PHP để tính toán các giá trị lượng giác không?

Có, các hàm toán học trong PHP cũng hỗ trợ tính toán các giá trị liên quan đến lượng giác như sin(), cos(), tan(), asin(), acos(), atan()…

5. Hàm bindec() trong PHP Math Functions được sử dụng để làm gì?

Hàm bindec() được sử dụng để chuyển đổi một số nhị phân thành số thập phân.