Hàm is_infinite() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm is_infinite() PHP là một hàm toán học quan trọng trong PHP, được sử dụng để kiểm tra một giá trị có phải là vô cùng hay không. Hàm này sẽ trả về giá trị true nếu là số vô cực và ngược lại trả về giá trị false hoặc không có gì.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng hàm is_infinite() PHP, các ví dụ đi kèm và ưu nhược điểm của hàm này.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm is_infinite() PHP Là gì

Hàm is_infinite() PHP là một hàm toán học trong PHP để kiểm tra xem giá trị đầu vào có phải là vô cùng hay không. Hàm trả về true nếu giá trị là vô cực và ngược lại trả về false hoặc không có gì.

Cú pháp:

bool is_infinite ( float $val )

Tham số:

Parameter | Description | Required/Optional | Value – | – | – | – $val | The value to check | Required | –

Ví dụ 1:

Input:

is_infinite(2/0)

Output:

bool(true) 

Ví dụ 2:

Input:

is_infinite(log(0))

Output:

bool(true)

Ví dụ 3:

Input:

is_infinite(2022)

Output:

bool(false)

Ví dụ 4:

Input:

$val = 2;
if (is_infinite($val)) {
  echo "Your value is infinite";
} else {
  echo "Your value is $val";
}

Output:

Your value is 2

Ví dụ 5:

Input:

$val = 2000;
if (is_infinite($val)) {
  echo "Your value is infinite";
} else {
  echo "Your value is $val";
}

Output:

Your value is 2000

Note:

Hàm is_infinite() PHP trả về giá trị true nếu giá trị đầu vào là số vô cực và ngược lại trả về giá trị false hoặc không có gì.

Ví dụ 6:

Input:

function check_infinite($num) {
  if (is_infinite($num)) {
    return "$num is infinite";
  } else {
    return "$num is not infinite";
  }
}

echo check_infinite(sqrt(-1));

Output:

NAN is not infinite

Cách triển khai hàm is_infinite() PHP

Hàm is_infinite() PHP trả về giá trị true nếu giá trị được truyền vào là số vô hạn, ngược lại sẽ trả về giá trị false.

Cách triển khai hàm is_infinite() PHP như sau:

function is_infinite($number)
{
  return is_numeric($number) && ($number == INF || $number == -INF);
}

Hàm này sử dụng các hàm is_numeric() và === để kiểm tra xem giá trị được truyền vào là số và bằng INF hoặc -INF.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm is_infinite() PHP tự triển khai:

$number = 10;

echo is_infinite($number); // false

$number = 1/0;

echo is_infinite($number); // true

Kết quả tương tự như hàm is_infinite() được tích hợp sẵn trong PHP.

Một cách triển khai khác của hàm is_infinite() là sử dụng hàm is_nan() và is_finite():

function is_infinite($number)
{
  return is_nan($number) || !is_finite($number);
}

Hàm này sử dụng các hàm is_nan() và is_finite() để kiểm tra xem giá trị được truyền vào là số không phải số hoặc là số vô hạn.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm is_infinite() PHP tự triển khai:

$number = 10;

echo is_infinite($number); // false

$number = 1/0;

echo is_infinite($number); // true

Kết quả tương tự như hàm is_infinite() được tích hợp sẵn trong PHP.

Ưu và Nhược điểm Hàm is_infinite() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm is_infinite() PHP rất hữu ích trong việc kiểm tra xem giá trị đầu vào có phải là số vô cực hay không.
 • Hàm này dễ sử dụng và trả về kết quả nhanh chóng.

Nhược điểm:

 • Hàm này chỉ áp dụng cho các giá trị số.
 • Hàm không kiểm tra được các giá trị khác ngoài số vô cực.

Lời khuyên Hàm is_infinite() PHP

Hàm is_infinite() PHP là một hàm hữu ích trong việc kiểm tra xem giá trị đầu vào có phải là số vô cực hay không. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng hàm này chỉ áp dụng cho các giá trị số và không thể kiểm tra được các giá trị khác ngoài số vô cực.

Kết luận

Hàm is_infinite() PHP là một hàm toán học quan trọng trong PHP, được sử dụng để kiểm tra xem một giá trị có phải là số vô cực hay không.

Trong bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn các ví dụ và hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hàm is_infinite() PHP. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm is_infinite() và cách sử dụng nó trong dự án của mình.