Hàm is_finite() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm is_finite() là một hàm toán học trong PHP, được sử dụng để kiểm tra xem giá trị có phải là một số hữu hạn hợp lệ hay không. Nó trả về true (1) nếu giá trị là một số hữu hạn, ngược lại trả về false/nothing.

Hàm is_finite() PHP thường được sử dụng để kiểm tra xem một giá trị có phải là một số hữu hạn hay không. Giá trị NaN và Infinity không phải là số hữu hạn và sẽ trả về false khi sử dụng hàm này.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm is_finite() PHP Là gì?

Hàm is_finite() là một hàm toán học trong PHP, được sử dụng để kiểm tra xem giá trị có phải là một số hữu hạn hợp lệ hay không. Nó trả về true (1) nếu giá trị là một số hữu hạn, ngược lại trả về false/nothing.

Cú pháp của hàm is_finite() PHP như sau:

bool is_finite( float $val )

Trong đó $val là giá trị cần kiểm tra.

Hướng dẫn Hàm is_finite() PHP

Để sử dụng hàm is_finite() PHP, bạn chỉ cần truyền giá trị cần kiểm tra vào hàm và nó sẽ trả về true hoặc false tương ứng.

Ví dụ:

<?php
$val1 = 123.45;
$val2 = INF;
$val3 = NAN;

var_dump(is_finite($val1)); // true
var_dump(is_finite($val2)); // false
var_dump(is_finite($val3)); // false
?>

Cách triển khai hàm is_finite() PHP

Hàm is_finite() PHP trả về giá trị true nếu giá trị được truyền vào là số hữu hạn, ngược lại sẽ trả về giá trị false.

Cách triển khai hàm is_finite() PHP như sau:

function is_finite($number)
{
    return is_numeric($number) && !is_nan($number) && !is_infinite($number);
}

Hàm này sử dụng các hàm is_numeric(), is_nan(), và is_infinite() để kiểm tra xem giá trị được truyền vào là số không phải là số không phải số, số thực không phải là số không phải số, và số vô hạn không phải là số vô hạn.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm is_finite() PHP tự triển khai:

$number = 10;

echo is_finite($number); // true

$number = 1/0;

echo is_finite($number); // false

Kết quả tương tự như hàm is_finite() được tích hợp sẵn trong PHP.

Ưu và Nhược điểm Hàm is_finite() PHP

Ưu điểm:

  • Hàm is_finite() PHP giúp kiểm tra xem một giá trị có phải là số hữu hạn hay không.
  • Nó trả về kết quả đúng cho các giá trị hữu hạn và sai cho NaN và Infinity.

Nhược điểm:

  • Hàm is_finite() chỉ kiểm tra xem giá trị có phải là số hữu hạn hay không, không thể kiểm tra các loại giá trị khác như số nguyên, chuỗi, mảng, v.v.

Lời khuyên Hàm is_finite() PHP

Hàm is_finite() PHP là một công cụ hữu ích để kiểm tra tính hợp lệ của một giá trị số trong PHP. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng nó chỉ kiểm tra tính hợp lệ của số hữu hạn, không thể kiểm tra các loại giá trị khác như số nguyên, chuỗi, mảng, v.v.

Trong trường hợp bạn cần kiểm tra tính hợp lệ của các loại giá trị khác, hãy sử dụng các hàm và phương thức tương ứng trong PHP.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm is_finite() PHP và cách sử dụng nó để kiểm tra tính hợp lệ của một giá trị số. Hàm is_finite() là một công cụ hữu ích giúp bạn kiểm tra tính hợp lệ của giá trị số trong PHP, tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý rằng nó chỉ kiểm tra tính hợp lệ của số hữu hạn và không thể kiểm tra các loại giá trị khác như số nguyên, chuỗi, mảng, v.v.

Nếu bạn cần kiểm tra tính hợp lệ của các loại giá trị khác, hãy sử dụng các hàm và phương thức tương ứng trong PHP.Chúng ta hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm is_finite() PHP và cách sử dụng nó để kiểm tra tính hợp lệ của một giá trị số. Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ đơn giản và hiệu quả để kiểm tra tính hợp lệ của giá trị số trong PHP, hàm is_finite() là một lựa chọn không tồi.

1. Hàm is_finite() PHP được sử dụng để làm gì?

Hàm is_finite() được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của một giá trị số trong PHP. Nó trả về true nếu giá trị là một số hữu hạn và false nếu không phải.

2. Cú pháp của hàm is_finite() là gì?

Cú pháp của hàm is_finite() như sau:bool is_finite( float $val )Trong đó `$val là giá trị cần kiểm tra.

3. Hàm is_finite() PHP có nhược điểm gì?

Hàm is_finite() chỉ kiểm tra tính hợp lệ của số hữu hạn và không thể kiểm tra các loại giá trị khác như số nguyên, chuỗi, mảng, v.v.

4. Làm thế nào để sử dụng hàm is_finite() trong PHP?

Để sử dụng hàm is_finite() trong PHP, bạn chỉ cần truyền giá trị cần kiểm tra vào hàm và nó sẽ trả về true hoặc false tương ứng.

5. Tại sao cần kiểm tra tính hợp lệ của giá trị số trong PHP?

Kiểm tra tính hợp lệ của giá trị số là rất quan trọng trong lập trình PHP để đảm bảo tính chính xác và tránh các lỗi phát sinh do nhập sai giá trị số. Hàm is_finite() là một công cụ hữu ích giúp bạn kiểm tra tính hợp lệ của giá trị số trong PHP.