PHP và JavaScript đều là những ngôn ngữ được sử dụng ...