Hàm setlocale() PHP là một trong những hàm được tích hợp ...

Hàm rtrim() PHP là một hàm được định nghĩa sẵn để ...

Hàm quotemeta() PHP là một trong những hàm có sẵn trong ...

Hàm quoted_printable_encode() PHP là một hàm tích hợp sẵn trong PHP ...

Hàm quoted_printable_decode() PHP là một hàm tích hợp trong PHP, nó ...

Trong ngôn ngữ lập trình PHP, hàm print() được sử dụng ...

Hàm parse_str() PHP là một trong những hàm được tích hợp ...

Hàm ord() PHP là một hàm được tích hợp sẵn và ...

Hàm number_format() PHP là một hàm tích hợp sẵn được sử ...

Hàm nl_langinfo() PHP là một trong những hàm tích hợp sẵn ...

Hàm nl2br() là một trong những hàm được tích hợp sẵn ...

Hàm money_format() PHP là một hàm được định nghĩa sẵn trong ...