Hàm mt_srand() PHP là một hàm được định nghĩa sẵn trong ...

Hàm mt_rand() là một hàm trong PHP được sử dụng để ...

Trong lập trình, hàm random là một công cụ hữu ích ...

Trong lập trình web, hàm getrandmax() PHP được sử dụng để ...

Hàm Min() PHP là một hàm tích hợp sẵn trong PHP ...

Hàm Max() PHP là một hàm sử dụng cho phép chúng ...

Hàm log1p() PHP là một hàm toán học được định nghĩa ...

Hàm log10() PHP là một hàm toán học được định nghĩa ...

Hàm log() là một trong những hàm tích hợp sẵn của ...

Hàm lcg_value() là một hàm tạo số ngẫu nhiên trong PHP ...

Hàm is_nan() PHP là một hàm toán học quan trọng được ...

Hàm is_infinite() PHP là một hàm toán học quan trọng trong ...