Hàm gmp_init_size() là một trong những hàm quan trọng của PHP, ...

Nếu bạn đang tìm kiếm một hàm PHP có khả năng ...

Hàm gmp_xor() PHP là một hàm tính toán bitwise XOR của ...

Hàm gmp_​testbit() PHP được sử dụng để kiểm tra xem bit ...

Nếu bạn đang là một lập trình viên, chắc hẳn bạn ...

Hàm gmp_strval() PHP là một hàm tiện ích cho phép chuyển ...

Hàm gmp_sqrtrem() PHP là một hàm tính toán căn bậc hai ...

Trong lập trình PHP, hàm gmp_sqrt() được sử dụng để tính ...

Hàm gmp_sign() PHP là một trong những hàm toán học được ...

Hàm gmp_​setbit() là một trong những hàm được cung cấp bởi ...

Hàm gmp_​scan1() là một trong những hàm được tích hợp sẵn ...

Hàm gmp_scan0() là một trong những hàm cung cấp bởi PHP ...