Hàm metaphone() PHP là một hàm được định nghĩa sẵn để ...

Hàm md5_file() PHP là một hàm quan trọng được tích hợp ...

Hàm md5() PHP là một trong những hàm mã hóa phổ ...

Hàm ltrim() PHP là một trong những hàm xử lý chuỗi ...

Hàm localeconv() PHP là một trong những hàm tích hợp sẵn ...

Hàm lcfirst() trong ngôn ngữ lập trình PHP là hàm chuỗi ...

Hàm levenshtein() PHP là một hàm tích hợp sẵn. Nó được ...

Hàm join() PHP là một trong những hàm được sử dụng ...

Hàm implode() PHP là một hàm chuỗi trong ngôn ngữ lập ...

Hàm htmlspecialchars_decode() PHP là một hàm được cung cấp bởi ngôn ...

Hàm htmlspecialchars() PHP là một hàm rất hữu dụng, nó cho ...

Hàm html_entity_decode() là một hàm trong PHP được sử dụng để ...