Hàm is_nan() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm is_nan() PHP là một hàm toán học quan trọng được sử dụng để kiểm tra xem một giá trị có phải là không phải số hay không. Nếu giá trị đó là không phải số, hàm sẽ trả về true và ngược lại trả về false hoặc không trả về gì cả.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm is_nan() PHP Là gì?

is_nan() là một hàm toán học của PHP được sử dụng để kiểm tra xem một giá trị có phải là không phải số hay không. Điều này rất hữu ích khi thao tác với các giá trị toán học và đảm bảo tính chính xác của chúng.

Cú pháp Hàm is_nan() PHP :

bool is_nan ( float $val )

Trong đó:

 • $val: Giá trị cần kiểm tra.

Nếu $val là không phải số, hàm sẽ trả về true và ngược lại trả về false hoặc không trả về gì cả.

Hướng dẫn sử dụng hàm is_nan() PHP

Để sử dụng Hàm is_nan() PHP, bạn chỉ cần truyền giá trị cần kiểm tra vào như là tham số cho hàm. Dưới đây là ví dụ minh họa:

$val = acos(1);
echo "Your value is: $val"."\n";
if (is_nan($val)) {
  echo 'By using `is_nan()` function your value is not a number.';
} else {
  echo 'By using `is_nan()` function your value is a number.';
}

Đầu ra của đoạn mã trên sẽ là:

Your value is: 0
By using `is_nan()` function your value is not a number.

Cách triển khai hàm is_nan() PHP

Hàm is_nan() PHP trả về giá trị true nếu giá trị được truyền vào là số không phải số, ngược lại sẽ trả về giá trị false.

Cách triển khai hàm is_nan() PHP như sau:

function is_nan($number)
{
  return $number !== $number;
}

Hàm này sử dụng toán tử !== để kiểm tra xem giá trị được truyền vào có bằng chính nó hay không. Nếu không bằng, thì giá trị đó là số không phải số.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm is_nan() tự triển khai:

$number = 10;

echo is_nan($number); // false

$number = 1/0;

echo is_nan($number); // true

Kết quả tương tự như hàm is_nan() được tích hợp sẵn trong PHP.

Một cách triển khai khác của hàm is_nan() là sử dụng hàm floatval():

function is_nan($number)
{
  return floatval($number) === NAN;
}

Hàm này sử dụng hàm floatval() để chuyển đổi giá trị được truyền vào thành số thực. Sau đó, hàm sử dụng hằng số NAN để kiểm tra xem giá trị đó có bằng NAN hay không.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng Hàm is_nan() PHP tự triển khai:

$number = 10;

echo is_nan($number); // false

$number = 1/0;

echo is_nan($number); // true

Kết quả tương tự như hàm is_nan() được tích hợp sẵn trong PHP.

Ưu và nhược điểm của hàm is_nan() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm is_nan() PHP rất hữu ích khi cần kiểm tra tính chính xác của các giá trị toán học.

Nhược điểm:

 • Hàm chỉ áp dụng cho các giá trị số thực, không áp dụng cho các giá trị khác như chuỗi hay boolean.
 • Khi sử dụng với các giá trị phức tạp, hàm có thể không hoạt động chính xác.

Lời khuyên về hàm is_nan() PHP

 • Nếu bạn muốn kiểm tra tính chính xác của các giá trị toán học, hãy sử dụng hàm is_nan().
 • Hãy sử dụng hàm cẩn thận khi áp dụng cho các giá trị phức tạp.

Kết luận

Với những thông tin được đưa ra ở trên, bạn đã có thể hiểu được Hàm is_nan() PHP là gì và cách sử dụng nó. Ngoài ra, bài viết cũng đã giải đáp các thắc mắc phổ biến xoay quanh hàm này. Vì vậy, hãy sử dụng hàm is_nan() một cách cẩn thận và linh hoạt để đảm bảo tính chính xác của các giá trị toán học.

1. Hàm is_nan() PHP có phải là một hàm toán học quan trọng trong PHP hay không?

Có, hàm is_nan() là một hàm toán học rất quan trọng trong PHP.

2. Hàm is_nan() được sử dụng để kiểm tra điều gì?

Hàm is_nan() được sử dụng để kiểm tra xem một giá trị có phải là không phải số hay không.

3. Cú pháp của Hàm is_nan() PHP như thế nào?

Cú pháp của hàm is_nan() như sau: bool is_nan ( float $val )

4. Hàm is_nan() có nhược điểm gì?

Hàm is_nan() chỉ áp dụng cho các giá trị số thực và có thể không hoạt động chính xác khi sử dụng với các giá trị phức tạp.

5. Khi nào nên sử dụng hàm is_nan()?

Hàm is_nan() PHP nên được sử dụng khi cần kiểm tra tính chính xác của các giá trị toán học.