Hàm log() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm log() là một trong những hàm tích hợp sẵn của PHP, được sử dụng để tính toán giá trị logarithm tự nhiên của một số hoặc logarithm của một số theo cơ sở. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về hàm log() PHP, cách thức sử dụng và những lưu ý cần biết khi sử dụng hàm này.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm log() PHP

Hàm log() là một hàm toán học phổ biến trong các ngôn ngữ lập trình. Trong PHP, hàm này có chức năng tính toán giá trị logarithm tự nhiên hoặc logarithm của một số theo cơ sở.

Chúng ta có thể sử dụng hàm log() để tính toán các giá trị logarithm khác nhau trong PHP. Bên cạnh đó, hàm log() cũng hỗ trợ tính toán giá trị logarithm của một số theo cơ sở yêu cầu.

Hàm log() PHP là rất hữu ích cho các nhà phát triển web và các chuyên gia toán học trong việc tính toán giá trị logarithm của một số. Ngoài ra, hàm này cũng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng phân tích dữ liệu và khoa học máy tính.

Hàm log() PHP là gì

Cú pháp của hàm log() PHP như sau:

log($number, $base = 'e')

Trong đó:

 • $number: Giá trị mà chúng ta cần tính giá trị logarithm.
 • $base: Cơ số để tính toán giá trị logarithm. Nếu không có cơ số được chỉ định thì giá trị mặc định là 'e'.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm log10() để tính toán giá trị logarithm theo cơ sở 10 của một số.

Cách triển khai hàm log() PHP

Hàm log() trong PHP trả về logaritm của một số, hoặc logaritm của số đó với cơ số. Hàm này có hai tham số:

 • num: Số cần tính logaritm.
 • base: Cơ số của logaritm.

Hàm log() trả về giá trị kiểu float.

Cách triển khai hàm log() trong PHP như sau:

function log($num, $base = 10)
{
  if ($num < 0) {
    throw new Exception("Số cần tính logaritm phải lớn hơn hoặc bằng 0.");
  }

  if ($base < 1) {
    throw new Exception("Cơ số của logaritm phải lớn hơn hoặc bằng 1.");
  }

  if ($base == 10) {
    return log10($num);
  } else {
    return log($num) / log($base);
  }
}

Hàm này sử dụng hàm log10() để tính logaritm tự nhiên của số, sau đó chia cho logaritm tự nhiên của cơ số.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm log() tự triển khai:

echo log(100, 10); // 2
echo log(100, 2); // 3.321928094887362

Hướng dẫn Hàm log() PHP

Khi sử dụng hàm log() PHP, chúng ta cần cung cấp giá trị mà chúng ta mong muốn tính giá trị logarithm. Đối với các giá trị âm hoặc bằng 0, hàm log() sẽ trả về kết quả là NAN (Not a Number) hoặc -INF (Negative Infinity).

Ví dụ:

Ví dụ 1

$number = 2;
$logValue = log($number);

echo "Your number is: " . $number . "<br>";
echo "By using log() function your number is: " . $logValue;

Kết quả:

Your number is: 2
By using log() function your number is: 0.69314718055995

Ví dụ 2

$number = 2.7183;
$logValue = log($number);

echo "Your number is: " . $number . "<br>";
echo "By using log() function your number is: " . $logValue;

Kết quả:

Your number is: 2.7183
By using log() function your number is: 1.000006684914

Ví dụ 3

$number = -1;
$logValue = log($number);

echo "Your number is: " . $number . "<br>";
echo "By using log() function your number is: " . $logValue;

Kết quả:

Your number is: -1
By using log() function your number is: NAN

Ví dụ 4

$number = 0;
$logValue = log($number echo "Your number is: " . $number . "<br>";
echo "By using log() function your number is: " . $logValue;

Kết quả:

Your number is: 0
By using log() function your number is: -INF

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm log() với cơ số yêu cầu bằng cách cung cấp giá trị cơ số trong tham số thứ hai của hàm.

Ví dụ 5

$number = 5;
$base = 2;
$logValue = log($number, $base);

echo "Your number is: log($number, $base)<br>";
echo "By using log() function your number is: " . $logValue;

Kết quả:

Your number is: log(5,2)
By using log() function your number is: 2.3219280948874

Ví dụ 6

$number = 5;
$base = 10;
$logValue = log($number, $base);

echo "Your number is: log($number, $base)<br>";
echo "By using log() function your number is: " . $logValue;

Kết quả:

Your number is: log(5,10)
By using log() function your number is: 0.69897000433602

Ví dụ 7

$number = 5;
$base = 2.7183;
$logValue = log($number, $base);

echo "Your number is: log($number, $base)<br>";
echo "By using log() function your number is: " . $logValue;

Kết quả:

Your number is: log(5,2.7183)
By using log() function your number is: 1

Ưu và Nhược điểm Hàm log() PHP

Ưu điểm của hàm log() PHP là tính đúng và chính xác khi tính toán giá trị logarithm của một số. Nó cũng có thể tính toán các giá trị logarithm theo cơ sở yêu cầu.

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để sử dụng hàm log() là giá trị nhập vào không được âm hoặc bằng 0. Nếu không, hàm log() sẽ trả về kết quả NAN (Not a Number) hoặc -INF (Negative Infinity).

Lời khuyên Hàm log() PHP

Khi sử dụng hàm log() PHP, chúng ta cần kiểm tra trước giá trị nhập vào, đảm bảo rằng giá trị đó phù hợp để tính toán giá trị logarithm. Ngoài ra, nếu cần tính toán giá trị logarithm theo cơ sở yêu cầu, chúng ta cần chỉ định giá trị cơ số trong tham số thứ hai của hàm.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm log() PHP, cách sử dụng và các lưu ý cần biết khi sử dụng hàm này. Hàm log() là một công cụ hữu ích trong việc tính toán giá trị logarithm của một số, đặc biệt là khi tính toán các giá trị logarithm trong lĩnh vực khoa học máy tính và phân tích dữ liệu. 

1. Hàm log() PHP tính toán giá trị logarithm của một số dựa trên gì?

Hàm log() PHP tính toán giá trị logarithm của một số dựa trên cơ số mặc định là 'e' hoặc cơ số yêu cầu được chỉ định trong tham số thứ hai của hàm.

2. Hàm log() PHP sẽ trả về kết quả gì nếu giá trị nhập vào âm hoặc bằng 0?

Nếu giá trị nhập vào âm hoặc bằng 0, hàm log() PHP sẽ trả về kết quả là NAN (Not a Number) hoặc -INF (Negative Infinity).

3. Làm thế nào để tính toán giá trị logarithm theo cơ sở yêu cầu tronghàm log() PHP?

Để tính toán giá trị logarithm theo cơ sở yêu cầu trong hàm log() PHP, chúng ta cần chỉ định giá trị cơ số yêu cầu trong tham số thứ hai của hàm.

4. Hàm log() PHP có ưu điểm gì?

Hàm log() PHP có ưu điểm là tính đúng và chính xác khi tính toán giá trị logarithm của một số. Nó cũng hỗ trợ tính toán các giá trị logarithm theo cơ sở yêu cầu.

5. Khi sử dụng hàm log() PHP, chúng ta cần lưu ý gì?

Khi sử dụng hàm log() PHP, chúng ta cần kiểm tra và đảm bảo rằng giá trị nhập vào phù hợp để tính toán giá trị logarithm. Nếu cần tính toán giá trị logarithm theo cơ sở yêu cầu, chúng ta cần chỉ định giá trị cơ số trong tham số thứ hai của hàm.