Hàm log10() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm log10() PHP là một hàm toán học được định nghĩa sẵn trong PHP. Nó được sử dụng để tính logarit cơ số 10 của một số. Điều này rất hữu ích khi chúng ta muốn tính toán trực quan giá trị của một số với cơ số 10. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm log10() và cách sử dụng nó trong PHP.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm log10() PHP Là gì?

Cú pháp của hàm log10() PHP như sau:

log10 ( $number )

Trong đó $number đại diện cho giá trị mà bạn muốn tính logarit cơ số 10.

Hàm log10() PHP trả về giá trị logarit cơ số 10 của $number.

Tham số:

Tham số của hàm log10():

$number: Giá trị cần tính toán logarit cơ số 10.

Lưu ý rằng $number là giá trị đầu vào với cơ số 10 đã được xác định trước.

Cách triển khai hàm log10() PHP

Hàm log10() trong PHP trả về logaritm tự nhiên của một số. Hàm này có một tham số:

 • num: Số cần tính logaritm.

Hàm log10() trả về giá trị kiểu float.

Cách triển khai hàm log10() PHP như sau:

function log10($num)
{
  if ($num < 0) {
    throw new Exception("Số cần tính logaritm phải lớn hơn hoặc bằng 0.");
  }

  // Sử dụng hàm exp() để chuyển đổi số cần tính logaritm thành số mũ của e
  $exp = exp($num);

  // Trả về logaritm tự nhiên của số mũ
  return log($exp);
}

Hàm này sử dụng hàm exp() để chuyển đổi số cần tính logaritm thành số mũ của e. Sau đó, hàm sử dụng hàm log() để tính logaritm tự nhiên của số mũ.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm log10() tự triển khai:

echo log10(100); // 2

Ví dụ Hàm log10() PHP

Dưới đây là các ví dụ về cách sử dụng hàm log10() PHP:

Ví dụ 1

<?php
$number = 5;
$log10 = log10($number);
echo 'Số của bạn là: ' . $number . '<br>';
echo 'Bằng cách sử dụng hàm log10(), số của bạn là: ' . $log10;
?>

Kết quả:

Số của bạn là: 5
Bằng cách sử dụng hàm log10(), số của bạn là: 0.69897000433602

Ví dụ 2

<?php
$number = 1.234;
$log10 = log10($number);
echo 'Số của bạn là: ' . $number . '<br>';
echo 'Bằng cách sử dụng hàm log10(), số của bạn là: ' . $log10;
?>

Kết quả:

Số của bạn là: 1.234
Bằng cách sử dụng hàm log10(), số của bạn là: 0.091514981121285

Ví dụ 3

<?php
$number = 100;
$log10 = log10($number);
echo 'Số của bạn là: ' . $number . '<br>';
echo 'Bằng cách sử dụng hàm log10(), số của bạn là: ' . $log10;
?>

Kết quả:

Số của bạn là: 100
Bằng cách sử dụng hàm log10(), số của bạn là: 2

Ví dụ 4

<?php
$number = 1000;
$log10 = log10($number);
echo 'Số của bạn là: ' . $number . '<br>';
echo 'Bằng cách sử dụng hàm log10(), số của bạn là: ' . $log10;
?>

Kết quả:

Số của bạn là: 1000
Bằng cách sử dụng hàm log10(), số của bạn là: 3

Ví dụ 5

<?php
$number = 0.001;
$log10 = log10($number);
echo 'Số của bạn là: ' . $number . '<br>';
echo 'Bằng cách sử dụng hàm log10(), số của bạn là: ' . $log10;
?>

Kết quả:

Số của bạn là: 0.001
Bằng cách sử dụng hàm log10(), số của bạn là: -3

Ưu và Nhược điểm Hàm log10() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm log10() PHP cung cấp một cách đơn giản để tính toán logarit cơ số 10 của một số trong PHP.
 • Hàm này rất hữu ích khi chúng ta muốn tính toán trực quan giá trị của một số với cơ số 10.

Nhược điểm:

 • Hàm log10() PHP chỉ tính toán logarit cơ số 10, nó không thể tính toán các loại logarit khác.
 • Khi giá trị đầu vào là số âm, hàm sẽ trả về kết quả là NaN (Not a Number).

Lời khuyên Hàm log10() PHP

Khi sử dụng hàm log10() PHP, bạn nên lưu ý giá trị đầu vào của nó. Nếu giá trị là số âm, hàm sẽ trả về NaN. Bạn cũng nên kiểm tra kết quả trả về của hàm để đảm bảo rằng nó không phải là NaN.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã trình bày về hàm log10() PHP. Hàm này là một phương thức đơn giản để tính toán logarit cơ số 10 của một số trong PHP. Bài viết cũng đã đề cậpđến các ví dụ cụ thể và lưu ý quan trọng khi sử dụng hàm log10() PHP. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn có được kiến thức cần thiết để sử dụng hàm log10() hiệu quả trong các dự án của mình. 

1. Tôi có thể sử dụng hàm log10() để tính toán logarit cơ số khác như log2 hay ln không?

Không, hàm log10() chỉ tính toán logarit cơ số 10.

2. Tôi nên sử dụng hàm log10() PHP trong trường hợp nào?

Hàm log10() rất hữu ích khi bạn muốn tính toán trực quan giá trị của một số với cơ số 10.

3. Hàm log10() PHP có thể xử lý các giá trị đầu vào là chuỗi không?

Không, hàm log10() chỉ có thể xử lý giá trị đầu vào là số.

4. Nếu giá trị đầu vào của hàm log10() là số âm, kết quả của nó sẽ là gì?

Nếu giá trị đầu vào là số âm, kết quả của hàm sẽ là NaN (Not a Number).

5. Tôi có thể sử dụng hàm log10() PHP phiên bản nào?

Hàm log10() PHP có sẵn trong tất cả các phiên bản PHP mới nhất.