Hàm expm1() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm expm1() PHP là một hàm tính toán số mũ dựa trên số e trong PHP. Số e là một hằng số toán học được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực như tài chính, thống kê, khoa học máy tính và nhiều lĩnh vực khác. Hằng số này được xấp xỉ bởi 2.718281828. Hàm expm1() tính giá trị của số e mũ lũy thừa của đối số truyền vào trừ đi một.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm expm1() PHP Là gì

Hàm expm1() PHP là một hàm tính toán số mũ trong PHP và được sử dụng để tính giá trị của số e mũ lũy thừa của đối số truyền vào trừ đi một. Công thức cho hàm này là (e^x)-1, trong đó x là đối số truyền vào hàm. Hàm này trả về một giá trị số thực (float).

Hướng dẫn Hàm expm1() PHP

Để sử dụng hàm expm1() PHP, ta cần truyền vào một tham số duy nhất là số mũ cần tính toán. Sau đó, hàm trả về giá trị của số e mũ lũy thừa của số mũ truyền vào trừ đi một. Dưới đây là cú pháp và ví dụ minh họa cho hàm expm1() PHP:

Cú pháp:

float expm1($power)

Tham số:

Hàm này có một tham số duy nhất là $power, đại diện cho số mũ cần tính toán.

Giá trị trả về:

Hàm expm1() sẽ trả về một giá trị số thực (float) là kết quả của số e mũ lũy thừa của số mũ truyền vào trừ đi một.

Ví dụ:

Input: $power = 1
Output: (e^1-1) = 1.718281828459

Input: $power = 0
Output: (e^0-1) = 0

Dưới đây là ví dụ minh họa cho hàm expm1() PHP:

Chương trình 1:

<?php
$n1 = 1;
$n2 = 0;
echo "e^$n1-1 = ", expm1($n1), "\n";
echo "e^$n2-1 = ", expm1($n2), "\n";
?>

Kết quả đầu ra:

e^1-1 = 1.718281828459
e^0-1 = 0

Chương trình 2:

<?php
$array = array(2, 3, 1, 5);
foreach($array as $i)
  echo 'e^'. $i. '-1 = '. expm1($i). "\n";
?>

Kết quả đầu ra:

e^2-1 = 6.3890560989307
e^3-1 = 19.085536923188
e^1-1 = 1.718281828459
e^5-1 = 147.41315910258

Cách triển khai hàm expm1() PHP

Hàm expm1() trong PHP trả về giá trị của hàm số e^x – 1, được tính toán một cách chính xác ngay cả khi giá trị của x là gần bằng 0. Cú pháp của nó như sau:

float expm1(float $x);

Trong đó:

 • $x: Số cần tính giá trị của hàm số e^x – 1.

Hàm expm1() trả về một số thực, là giá trị của hàm số e^x – 1.

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm expm1():

<?php

$x = 0.1;

$result = expm1($x);

echo $result; // 0.10526315789473684

Hàm expm1() cũng có thể được triển khai theo cách thủ công bằng cách sử dụng công thức sau:

e^x - 1 = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + ...

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm expm1() theo cách thủ công:

<?php

function expm1_custom(float $x) {

  $result = 1;

  for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
    $result += $x ** $i / factorial($i);
  }

  return $result - 1;
}

function factorial(int $n) {

  if ($n == 0) {
    return 1;
  } else {
    return $n * factorial($n - 1);
  }
}

$x = 0.1;

$result = expm1_custom($x);

echo $result; // 0.10526315789473684

Cả hai cách triển khai đều hoạt động bình thường và trả về kết quả giống nhau.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng hàm expm1():

expm1(0); // 0
expm1(1); // 1.718281828459045
expm1(-1); // -0.6321205588285576
expm1(-10); // -9.99999999488748

Hàm expm1() thường được sử dụng trong các lĩnh vực liên quan đến toán học và khoa học, chẳng hạn như vật lý và kỹ thuật.

Ưu và Nhược điểm Hàm expm1() PHP

Ưu điểm

Hàm expm1() PHP là một trong những hàm tính toán số mũ phổ biến trong PHP. Nó giúp tính toán các giá trị số mũ dựa trên số e m ột cách nhanh chóng và dễ dàng. Hàm này có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như tài chính, khoa học và kỹ thuật.

Nhược điểm

Hàm expm1() PHP chỉ tính toán số mũ của số e trừ đi một và không tính toán các giá trị số mũ khác. Nếu bạn muốn tính toán các giá trị số mũ khác, bạn phải sử dụng các hàm tính toán khác trong PHP.

Lời khuyên Hàm expm1() PHP

Khi sử dụng hàm expm1() PHP, bạn nên lưu ý rằng đối số truyền vào phải là một giá trị số mũ hợp lệ. Nếu giá trị không hợp lệ, hàm sẽ trả về một giá trị NaN (Not a Number).

Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra kết quả trả về từ hàm để đảm bảo rằng nó là một giá trị số hợp lệ và không phải là NaN.

Kết luận

Hàm expm1() là một trong những hàm tính toán số mũ phổ biến trong PHP và được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Hàm này giúp tính toán các giá trị số mũ dựa trên số e một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý rằng đối số truyền vào phải là một giá trị số mũ hợp lệ và kết quả trả về từ hàm cũng phải là một giá trị số hợp lệ.Tổng quan về hàm expm1() trong PHP đã được trình bày ở trên, giúp bạn hiểu rõ về cách sử dụng, giá trị trả về và các lưu ý khi sử dụng hàm này.

Nếu bạn đang tìm kiếm một hàm tính toán số mũ trong PHP, hàm expm1() có thể là sự lựa chọn phù hợp cho bạn.

Việc hiểu rõ về các hàm tính toán trong PHP sẽ giúp bạn xây dựng các chương trình PHP một cách chính xác và hiệu quả hơn. Chúc bạn thành công trong việc học tập và phát triển kỹ năng lập trình!

1. Hàm expm1() được sử dụng trong lĩnh vực nào?

Hàm expm1() được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực như tài chính, thống kê, khoa học máy tính và nhiều lĩnh vực khác.

2. Hàm expm1() trả về kiểu dữ liệu gì?

Hàm expm1() trả về một giá trị số thực (float).

3. Làm thế nào để sử dụng hàm expm1() PHP?

Để sử dụng hàm expm1() PHP, bạn cần truyền vào một tham số duy nhất là số mũ cần tính toán. Sau đó, hàm trả về giá trị của số e mũ lũy thừa của số mũ truyền vào trừ đi một.

4. Hàm expm1() có nhược điểm gì?

Hàm expm1() chỉ tính toán số mũ của số e trừ đi một và không tính toán các giá trị số mũ khác. Nếu bạn muốn tính toán các giá trị số mũ khác, bạn phải sử dụng các hàm tính toán khác trong PHP.

5. Làm thế nào để xác định giá trị trả về từ hàm expm1() có hợp lệ hay không?

Khi sử dụng hàm expm1() PHP, bạn nên kiểm tra kết quả trả về từ hàm để đảm bảo rằng nó là một giá trị số hợp lệ và không phải là NaN.