Hàm fmod() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm fmod() PHP là một hàm toán học trong ngôn ngữ lập trình PHP. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có hàm tương tự như vậy. Hàm này được sử dụng để tính phần dư của một phép chia giữa hai số, nơi cả chia và số bị chia đều là các số thực.

Hàm fmod() là một hàm xác định đầy đủ trong PHP và nó hoạt động trên tất cả các phiên bản của nó. Nó cho phép bạn tính toán phần dư của phép chia giữa hai số thực.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm fmod() PHP Là gì?

Hàm fmod() PHP trả về phần dư của phép chia hai số thực. Trong khi toán tử % được sử dụng để tính toán phần dư cho các số nguyên, hàm fmod() được sử dụng để tính toán phần dư cho các số thực.

Cú pháp: fmod(X,Y)

Trong đó:

 • X là số bị chia.
 • Y là số chia.

Điều này có nghĩa là hàm fmod() PHP trả về số dư sau khi số chia được chia cho số bị chia.

Hướng dẫn Hàm fmod() PHP

Cú pháp: fmod(X,Y)

Trong đó:

 • X là số bị chia.
 • Y là số chia.

Hàm này trả về giá trị phần dư của phép chia giữa hai số thực. Ví dụ:

<?php
echo "Phần dư của 5.7 / 1.3 là: ".fmod(5.7, 1.3);
?>

Đầu ra sẽ là:

Phần dư của 5.7 / 1.3 là: 0.8000000000000007

Cách triển khai hàm fmod() PHP

Hàm fmod() PHP trả về phần dư của phép chia số thực x cho số thực y. Hàm này có hai tham số:

 • num1: Số thực cần chia.
 • num2: Số thực làm cơ số.

Hàm fmod() trả về giá trị kiểu float.

Ví dụ:

$x = 10;
$y = 3;

echo fmod($x, $y); // 1

Trong ví dụ này, hàm fmod() trả về 1 vì 10 chia cho 3 có phần dư là 1.

Cách triển khai hàm fmod() PHP như sau:

function fmod($num1, $num2)
{
  if ($num2 == 0) {
    throw new Exception("Divisor must not be 0");
  }

  $result = $num1 - floor($num1 / $num2) * $num2;

  return $result;
}

Hàm này sử dụng hàm floor() để lấy phần nguyên của phép chia x cho y. Sau đó, hàm trừ đi kết quả này từ x để lấy phần dư.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm fmod() tự triển khai:

$x = 10;
$y = 3;

echo fmod($x, $y); // 1

Kết quả tương tự như hàm fmod() được tích hợp sẵn trong PHP.

Ưu và Nhược điểm Hàm fmod() PHP

Ưu điểm

 • Tính phần dư của phép chia giữa hai số thực.
 • Hỗ trợ các số âm, không giống như toán tử %.
 • Được xây dựng trong PHP và hoạt động trên tất cả các phiên bản.

Nhược điểm

 • Có thể cho kết quả không chính xác với các số thập phân very large.
 • Hàm này chỉ hoạt động trên các số thực.

Lời khuyên Hàm fmod() PHP

Khi sử dụng hàm fmod() PHP, nên lưu ý rằng nó sẽ cho kết quả sai số cho các số thực rất lớn. Do đó, bạn nên kiểm tra kết quả của hàm này và ước tính sai số trước khi sử dụng nó trong sản phẩm hoặc ứng dụng thực tế.

Kết Luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm fmod() PHP, một hàm toán học được sử dụng để tính phần dư của phép chia giữa hai số thực. Chúng ta đã biết cách sử dụng hàm này, ưu và nhược điểm của nó, cũng như lời khuyên khi sử dụng trong sản phẩm thực tế. Nếu bạn cần tính toán phần dư của phép chia giữa hai số thực, hãy sử dụng hàm fmod() PHP.

1. Hàm fmod() có cho phép chia số nguyên không?

Không, hàm fmod() chỉ hoạt động với các số thực.

2. Tôi có thể sử dụng hàm fmod() để kiểm tra số chẵn hay lẻ không?

Không, bạn nên sử dụng toán tử % để kiểm tra số chẵn hoặc lẻ.

3. Tôi có thể sử dụng hàm fmod() để chia cho số 0 không?

Không, hàm này sẽ báo lỗi nếu bạn cố gắng chia cho số 0.

4. Tôi có thể sử dụng hàm fmod() trên các số âm không?

Có, hàm fmod() hoạt động trên cả số âm và số dương.

5. Tại sao tôi lại nhận được kết quả sai số khi sử dụng hàm fmod() trên các số rất lớn?

Hàm fmod() cho phép tính toán phần dư của hai số thực, nhưng nó không làm việc tốt với các số thập phân rất lớn. Khi sử dụng hàm này trên các số lớn, bạn nên kiểm tra kết quả và ước tính sai số.