Hàm fmod() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm fmod() PHP là một hàm toán học được sử dụng để trả về phần dư số có kiểu số thực của phép chia của các đối số. Hàm này giúp tính toán phần dư số trong các bài toán toán học và mô phỏng.

Điểm đặc biệt của Hàm fmod() PHP là nó cho phép xử lý các đối số số thực, không như hàm % thông thường chỉ xử lý các số nguyên. Ngoài ra, hàm này cũng có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến precision error trong các phép tính toán số học.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm fmod() PHP Là gì?

Hàm fmod() PHP là một hàm toán học trong PHP được sử dụng để tính toán phần dư số của phép chia của hai số kiểu số thực.

Cú pháp:

fmod(x, y)

Trong đó,

 • x: dividend – số bị chia.
 • y: divisor – số chia.

Hàm này trả về phần dư số có kiểu số thực của phép chia của các đối số.

Ví dụ:

echo "By using 'fmod()' Function your value is:" . fmod(7, 3); // Output: By using 'fmod()' Function your value is:1
echo "Your Given Nos is : x=5.7, y=1.3 By using 'fmod()' Function your value is:" . fmod(5.7, 1.3); // Output: Your Given Nos is : x=5.7, y=1.3 By using 'fmod()' Function your value is:0.5000000000000004

Hướng dẫn sử dụng Hàm fmod() PHP

Để sử dụng hàm fmod() trong PHP, bạn chỉ cần biết cú pháp và cách truyền tham số cho nó. Bạn có thể truyền vào hai đối số là số bị chia và số chia.

Ví dụ:

$x = 10;
$y = 3;

$result = fmod($x, $y);
echo $result; // Output: 1

Nếu bạn muốn tính toán phần dư số của các số mũ trong PHP, bạn có thể sử dụng hàm pow() để tính toán và sau đó sử dụng hàm fmod() để tính toán phần dư số.

Ví dụ:

$x = pow(2, 8);
$y = pow(2, 3);

$result = fmod($x, $y);
echo $result; // Output: 0

Cách triển khai hàm fmod() PHP

Hàm fmod() có hai tham số đầu vào là dividend và divisor. Dividend là số bị chia, divisor là số chia. Hàm fmod() sẽ trả về phần dư của phép chia, bỏ qua bất kỳ phần nguyên nào.

Ví dụ:

echo fmod(10, 3); // 1

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm fmod() để tính toán phần dư của phép chia 10 cho 3. Kết quả là 1.

Nếu divisor bằng 0, hàm fmod() sẽ ném ra ngoại lệ DivisionByZeroError.

Cách triển khai thủ công hàm fmod() trong PHP khá phức tạp và khó hiểu. Do đó, chúng ta nên sử dụng hàm fmod() có sẵn trong PHP.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn triển khai hàm fmod() thủ công, bạn có thể sử dụng mã sau:

function fmod(float $dividend, float $divisor) {
  if ($divisor == 0) {
    throw new DivisionByZeroError();
  }

  $result = floor($dividend / $divisor);
  return $dividend - $result * $divisor;
}

Hàm này sử dụng hàm floor() để lấy phần nguyên của phép chia, sau đó trừ đi phần nguyên này từ dividend để lấy phần dư.

Ưu và Nhược điểm của Hàm fmod() PHP

Ưu điểm

 • Hàm fmod() cho phép xử lý các đối số số thực, giúp tính toán chính xác hơn với các số có dạng số thập phân.
 • Hàm fmod() PHP trả về phần dư số có kiểu số thực của phép chia của các đối số.

Nhược điểm

 • Nếu hai đối số là số nguyên, bạn có thể sử dụng toán tử % để tính toán phần dư số một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
 • Hàm fmod() không thể xử lý các số vô cực hoặc NaN.

Lời khuyên khi sử dụng Hàm fmod() PHP

 • Đảm bảo rằng bạn truyền vào hai đối số là kiểu số thực để tính toán chính xác phần dư số – Nếu bạn có thể sử dụng toán tử % để tính toán phần dư số nếu hai đối số là số nguyên.
 • Hãy kiểm tra kỹ đối số trước khi truyền vào hàm fmod() để tránh lỗi xảy ra do đối số không hợp lệ.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm fmod() trong PHP, một hàm toán học được sử dụng để tính toán phần dư số của phép chia của các đối số. Chúng ta đã xem xét cách sử dụng hàm này, ưu và nhược điểm của nó, lời khuyên khi sử dụng và các câu hỏi thường gặp về hàm fmod() PHP.

Hy vọng rằng thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm fmod() và sử dụng nó một cách hiệu quả trong các dự án của bạn.

1. Hàm fmod() có thể sử dụng với các số nguyên?

Có, nhưng nếu hai đối số đều là số nguyên, bạn có thể sử dụng toán tử % để tính toán phần dư số nhanh hơn và hiệu quả hơn.

2. Hàm fmod() cho phép tính toán với các số thực?

Có, hàm fmod() PHP cho phép tính toán với các đối số số thực và trả về phần dư số có kiểu số thực của phép chia của các đối số.

3. Hàm fmod() có thể xử lý các số NaN hoặc vô cực không?

Không, hàm fmod() PHP không thể xử lý các số NaN hoặc vô cực.

4. Tại sao lại cần sử dụng hàm fmod() PHP?

Hàm fmod() cho phép tính toán phần dư số của phép chia của hai đối số số thực và giải quyết các vấn đề liên quan đến precision error trong các phép tính toán số học.

5. Cú pháp của hàm fmod() PHP như thế nào?

Cú pháp của hàm fmod() như sau: fmod(x, y)Trong đó, x và y là hai đối số cần tính toán phần dư số.