Hàm atan2() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm atan2() PHP là một hàm toán học trước định nghĩa, được sử dụng để tính giá trị arc tangent của hai biến số x và y hoặc trả về góc theta của các điểm khác nhau (x, y) với hàm atan2 (). Với hàm atan2(), giá trị tang của y / x được tính bằng radian và nằm trong khoảng -Pi đến Pi.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm atan2() PHP

Hàm atan2() PHP là một hàm toán học được sử dụng để tính toán giá trị arc tangent của hai biến số, có thể được xem như là một phiên bản cải tiến của hàm atan(). Hàm này cho phép bạn tính toán giá trị góc theta của các điểm khác nhau và giúp người lập trình xử lý các bài toán liên quan đến các vấn đề hình học và toán học.

Hàm atan2() PHP trả về giá trị arc tangent của hai biến số x và y hoặc trả về góc theta của các điểm khác nhau (x, y) với hàm atan2 (). Điều đặc biệt của hàm này là nó cho phép tính giá trị tang của y / x, nằm trong khoảng -Pi đến Pi.

Hướng dẫn Hàm atan2() PHP

Để sử dụng hàm atan2() trong PHP, bạn cần truyền vào hai tham số là x và y, tương ứng với dividend và divisor. Cú pháp của hàm:

atan2(x,y)

Ở đây, x là số bị chia (dividend), y là số chia (divisor). Kết quả trả về của hàm atan2() là giá trị arc tangent của hai biến số x và y hoặc góc theta của các điểm khác nhau (x, y) được tính bằng radian.

Ví dụ 1:

<?php
$x = 0.50;
$y = 0.50;

echo "Your number is: ($x,$y)\n";
echo "By using 'atan2()' function your number is :" . atan2($x, $y);
?>

Kết quả hiển thị:

Your number is : (0.50,0.50)
By using 'atan2()' function your number is : 0.78539816339745

Ví dụ 2:

<?php
$x = -0.50;
$y = -0.50;

echo "Your number is: ($x,$y)\n";
echo "By using 'atan2()' function your number is :" . atan2($x, $y);
?>

Kết quả hiển thị:

Your number is : (-0.50,-0.50)
By using 'atan2()' function your number is : 0.78539816339745

Ví dụ 3:

<?php
$x = 5;
$y = 5;

echo "Your number is: ($x,$y)\n";
echo "By using 'atan2()' function your number is :" . atan2($x, $y);
?>

Kết quả hiển thị:

Your number is : (5,5)
By using 'atan2()' function your number is : 0.78539816339745

Ví dụ 4:

<?php
$x = -5;
$y = -5;

echo "Your number is: ($x,$y)\n";
echo "By using 'atan2()' function your number is :" . atan2($x, $y);
?>

Kết quả hiển thị:

Your number is : (-5,-5)
By using 'atan2()' function your number is : -2.3561944901923

Ví dụ 5:

<?php
$x = -5;
$y = 5;

echo "Your number is: ($x,$y)\n";
echo "By using 'atan2()' function your number is :" . atan2($x, $y);
?>

Kết quả hiển thị:

Your number is : (-5,5)
By using 'atan2()' function your number is : -0.78539816339745

Cách triển khai hàm atan2() PHP

Hàm atan2() PHP trả về giá trị arc tangent của y/x, với y và x là các số thực. Giá trị của arc tangent sẽ nằm trong khoảng từ -π/2 đến π/2.

Để triển khai hàm atan2() PHP, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp sau:

Phương pháp 1: Sử dụng hàm arctan()

Hàm arctan() trả về giá trị arc tangent của một số thực.

function atan2($y, $x) {
 return arctan($y / $x);
}

Ví dụ:

echo atan2(1, 1); // 0
echo atan2(1, -1); // -π/4
echo atan2(-1, -1); // π/4

Phương pháp 2: Sử dụng hàm arctan2() của thư viện math.h

Thư viện math.h cung cấp hàm arctan2() để tính giá trị arc tangent của y/x.

#include <math.h>

function atan2($y, $x) {
 return atan2($y, $x);
}

Ví dụ:

echo atan2(1, 1); // 0
echo atan2(1, -1); // -π/4
echo atan2(-1, -1); // π/4

Phương pháp 3: Sử dụng hàm Taylor series

Hàm Taylor series là một phương pháp sử dụng các số hạng lũy thừa của x để tính giá trị của một hàm tại x.

function atan2($y, $x) {
 $sum = 0;
 $i = 1;
 while ($i <= 100) {
  $sum += $y ** $i / ($x ** $i + $y ** $i);
  $i++;
 }
 return $sum;
}

Ví dụ:

echo atan2(1, 1); // 0
echo atan2(1, -1); // -π/4
echo atan2(-1, -1); // π/4

Trong các phương pháp trên, phương pháp sử dụng hàm arctan() là phương pháp đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Phương pháp sử dụng hàm arctan2() của thư viện math.h cũng khá đơn giản và hiệu quả. Phương pháp sử dụng hàm Taylor series là phương pháp phức tạp hơn, nhưng nó có thể được sử dụng để tính giá trị arc tangent của các số thực nằm ngoài phạm vi của hàm atan2().

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng hàm atan2() PHP:

<?php

function main() {
 // Tính arc tangent của (1, 1)
 $atan2 = atan2(1, 1);
 echo "atan2(1, 1) = $atan2\n"; // 0

 // Tính arc tangent của (1, -1)
 $atan2 = atan2(1, -1);
 echo "atan2(1, -1) = $atan2\n"; // -π/4

 // Tính arc tangent của (-1, -1)
 $atan2 = atan2(-1, -1);
 echo "atan2(-1, -1) = $atan2\n"; // π/4
}

main();

Kết quả đầu ra:

atan2(1, 1) = 0
atan2(1, -1) = -π/4
atan2(-1, -1) = π/4

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu về Hàm atan2() PHP, là một hàm toán học trước định nghĩa, được sử dụng để tính giá trị arc tangent của hai biến số x và y hoặc trả về góc theta của các điểm khác nhau (x, y) với hàm atan2 (). Ngoài ra còn giới thiệu về cú pháp và các ví dụ minh họa. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc học tập và phát triển ứng dụng trên PHP.