Hàm sinh() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm sinh() là một hàm toán học được định nghĩa sẵn trong PHP. Nó được sử dụng để trả về giá trị của hàm số lượng giác hyperbol sinh của một số. Hàm này sẽ trả về kết quả bằng cách tính (exp(số) – exp(-số))/2). Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tổng quan của hàm sinh() PHP và các ví dụ cơ bản để sử dụng hàm này trong ứng dụng PHP của bạn.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm sinh() PHP

Hàm sinh() PHP là một hàm toán học được sử dụng để tính giá trị của hàm số lượng giác hyperbol sinh của một số. Hàm này có thể nhận một số duy nhất làm tham số đầu vào và trả về kết quả tính toán của hàm số sinh(). Điều này rất hữu ích khi bạn phải tính toán các giá trị liên quan đến lượng giác hyperbol trong các ứng dụng PHP của mình.

Hàm sinh() PHP là một hàm toán học được định nghĩa sẵn trong PHP. Hàm này trả về giá trị của hàm số sinh() của một số. Nó được tính bằng công thức (exp(số) – exp(-số))/2). Hàm sinh() PHP là rất hữu ích khi bạn phải tính toán các giá trị liên quan đến lượng giác hyperbol trong ứng dụng PHP của mình.

Hướng dẫn sử dụng Hàm sinh() PHP

Để sử dụng hàm sinh() trong PHP, chúng ta có thể sử dụng cú pháp sau:

sinh(number)

Trong đó number là số mà chúng ta muốn tính giá trị của hàm số sinh(). Ví dụ:

<?php
echo sinh(3); // kết quả sẽ là 10.01787492741
?>

Kết quả trên sẽ hiển thị giá trị của hàm số sinh() tại số 3 là 10.01787492741.

Các ví dụ về Hàm sinh() PHP

Dưới đây là một số ví dụ cơ bản về việc sử dụng hàm sinh() PHP:

Ví dụ 1

<?php
echo "Your number is: 3 <br>";
echo "By using 'sinh()' function your value is: " . sinh(3);
?>

Kết quả sẽ là:

Your number is: 3
By using 'sinh()' function your value is: 10.01787492741

Ví dụ 2

<?php
echo "Your number is: -3 <br>";
echo "By using 'sinh()' function your value is: " . sinh(-3);
?>

Kết quả sẽ là:

Your number is: -3
By using 'sinh()' function your value is: -10.01787492741

Ví dụ 3

<?php
echo "Your number is: 0 <br>";
echo "By using 'sinh()' function your value is: " . sinh(0);
?>

Kết quả sẽ là:

Your number is: 0
By using 'sinh()' function your value is: 0

Ví dụ 4

<?php
echo "Your number is: M_PI <br>";
echo "By using 'sinh()' function your value is: " . sinh(M_PI);
?>

Kết quả sẽ là:

Your number is: 11.548739357258

Ví dụ 5

<?php
echo "Your number is: M_PI_2 <br>";
echo "By using 'sinh()' function your value is: " . sinh(M_PI_2);
?>

Kết quả sẽ là:

Your number is: M_PI_2
By using 'sinh()' function your value is: 2

Cách triển khai hàm sinh() PHP

Hàm sinh() trong PHP trả về giá trị hyperbolic sin của một số. Giá trị hyperbolic sin của một số là tọa độ y của một điểm trên đường tròn hyperbolic với góc bằng số đó.

Cú pháp của hàm sinh() như sau:

sinh(number);

Trong đó:

 • number: Số cần tính giá trị sinh hyperbolic.

Hàm sinh() có thể được triển khai theo nhiều cách khác nhau. Một cách triển khai đơn giản là sử dụng công thức sinh hyperbolic.

function sinh(number) {
  return (exp(number) - exp(-number)) / 2;
}

Cách triển khai này hoạt động bằng cách sử dụng công thức sinh hyperbolic để tính giá trị sinh hyperbolic của số.

Một cách triển khai khác là sử dụng bảng sinh hyperbolic.

function sinh(number) {
  $table = [
    0 => 0,
    1 => 1.1752011904761904,
    2 => 3.626860407792206,
    3 => 10.01780878641858,
    4 => 28.07775692935785,
    5 => 79.21527639158826,
    6 => 239.05402839971812,
    7 => 773.7874462744563,
    8 => 2568.0412365105703,
    9 => 8726.619985194601,
  ];

  $index = floor($number / 1);

  return $table[$index];
}

Cách triển khai này hoạt động bằng cách sử dụng một bảng sinh hyperbolic lưu trữ giá trị sinh hyperbolic của các số từ 0 đến 1.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm sinh():

// Tính giá trị sinh hyperbolic của số 1
$number = 1;
$sinh_value = sinh($number);

echo $sinh_value; // 1.1752011904761904

// Tính giá trị sinh hyperbolic của số -1
$number = -1;
$sinh_value = sinh($number);

echo $sinh_value; // -1.1752011904761904

So với hàm sin(), hàm sinh() có một số điểm khác biệt như sau:

 • Hàm sinh() trả về giá trị hyperbolic sin, trong khi hàm sin() trả về giá trị sin.
 • Hàm sinh() sử dụng công thức sinh hyperbolic, trong khi hàm sin() sử dụng công thức sin.
 • Hàm sinh() có thể được sử dụng để tính giá trị sinh hyperbolic của bất kỳ số thực nào, trong khi hàm sin() chỉ có thể được sử dụng để tính giá trị sin của các góc từ 0 đến 360 độ.

Đánh giá và Nhược điểm của Hàm sinh() PHP

Hàm sinh() PHP là một hàm toán học rất hữu ích trong việc tính toán các giá trị liên quan đến lượng giác hyperbol. Tuy nhiên, nhược điểm của hàm này là kết quả trả về không được chính xác cho các số lớn vì cơ chế tính toán theo công thức (exp(số) – exp(-số))/2), do đó, kết quả sẽ bị sai số cao.

Lời khuyên khi sử dụng Hàm sinh() PHP

Với mục đích sử dụng hàm sinh() PHP, bạn nên cân nhắc sử dụng các giải pháp thay thế để tăng độ chính xác của kết quả tính toán. Nếu sử dụng hàm sinh() với các số lớn, bạn có thể sẽ gặp phải sai số cao. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các giải pháp khác để tính toán lượng giác hyperbol tốt hơn.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về tổng quan của hàm sinh() PHP và cách sử dụng nó. Hàm sinh() là một hàm toán học hữu ích trong việc tính toán các giá trị liên quan đến lượng giác hyperbol trong PHP, nhưng nó có thể không được chính xác khi sử dụng với các số lớn.

Vì vậy, bạn nên cân nhắc sử dụng các giải pháp thay thế để tăng độ chính xác của kết quả tính toán. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm sinh() trong PHP và có thể áp dụng thành công nó vào ứng dụng của mình. 

Hàm sinh() PHP trả về giá trị gì?

Hàm sinh() PHP trả về giá trị của hàm số sinh() của một số.

Cú pháp sử dụng Hàm sinh() PHP như thế nào?

Cú pháp sử dụng Hàm sinh() PHP như sau: sinh(number), trong đó number là số cần tính giá trị hàm số sinh().

Các ví dụ cho việc sử dụng Hàm sinh() PHP?

Ví dụ 1: sinh(3) = 10.01787492741 Ví dụ 2: sinh(-3) = -10.01787492741 Ví dụ 3: sinh(0) = 0 Ví dụ 4: sinh(M_PI) = 11.548739357258 Ví dụ 5: sinh(M_PI_2) = 2

Ưu và nhược điểm của Hàm sinh() PHP là gì?

Ưu điểm: Hàm sinh() PHP là rất hữu ích trong việc tính toán các giá trị liên quan đến lượng giác hyperbol. Nhược điểm: Kết quả trả về không được chính xác cho các số lớn vì cơ chế tính toán theo công thức (exp(số) – exp(-số))/2).

Lời khuyên khi sử dụng Hàm sinh() PHP?

Nên cân nhắc sử dụng các giải pháp thay thế để tăng độ chính xác của kết quả tính toán. Nếu sử dụng hàm sinh() với các số lớn, bạn có thể sẽ gặp phải sai số cao.