Hàm bindec() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm bindec() PHP là một hàm toán học, được sử dụng để chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân. Nó trả về giá trị thập phân của chuỗi nhị phân. Lưu ý: Để chuyển đổi số thập phân sang số nhị phân bằng cách sử dụng hàm decbin().

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan về Hàm bindec() PHP

Hàm bindec() PHP là một hàm toán học được sử dụng để chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân. Với hàm này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các giá trị nhị phân thành giá trị thập phân trong PHP.

Nếu bạn đang tìm kiếm cách chuyển đổi từ số nhị phân sang số thập phân trong PHP, hàm bindec() là một lựa chọn tuyệt vời. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về hàm bindec() PHP và cách nó hoạt động.

Hàm bindec() PHP là gì?

Hàm bindec() PHP là một hàm toán học được sử dụng để chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân. Hàm này nhận vào một chuỗi số nhị phân (binary_string) và trả về giá trị thập phân tương ứng.

Hướng dẫn sử dụng Hàm bindec() PHP

Để sử dụng hàm bindec() PHP, bạn cần truyền vào một chuỗi số nhị phân. Cú pháp của hàm như sau:

bindec(binary_string);

Trong đó:

 • binary_string: Chuỗi số nhị phân cần chuyển đổi sang số thập phân.

Ví dụ:

Ví dụ 1:

echo bindec('110'); // Output: 6

Đầu vào là chuỗi số nhị phân ‘110’. Kết quả trả về là số thập phân tương ứng với chuỗi số nhị phân ‘110’, là số 6.

Ví dụ 2:

echo bindec('1010'); // Output: 10

Đầu vào là chuỗi số nhị phân ‘1010’. Kết quả trả về là số thập phân tương ứng với chuỗi số nhị phân ‘1010’, là số 10.

Ví dụ 3:

echo bindec('111001'); // Output: 57

Đầu vào là chuỗi số nhị phân ‘111001’. Kết quả trả về là số thập phân tương ứng với chuỗi số nhị phân ‘111001’, là số 57.

Ví dụ 4:

echo bindec('00110011'); // Output: 51

Đầu vào là chuỗi số nhị phân ‘00110011’. Kết quả trả về là số thập phân tương ứng với chuỗi số nhị phân ‘00110011’, là số 51.

Ví dụ 5:

echo bindec('11001101'); // Output: 205

Đầu vào là chuỗi số nhị phân ‘11001101’. Kết quả trả về là số thập phân tương ứng với chuỗi số nhị phân ‘11001101’, là số 205.

Cách triển khai hàm bindec() PHP

Hàm bindec() PHP chuyển đổi một số nhị phân thành một số thập phân. Cú pháp của nó như sau:

int bindec(string $binary_string);

Trong đó:

 • $binary_string: Chuỗi nhị phân cần chuyển đổi.

Hàm bindec() PHP trả về một số nguyên hoặc số thực, tùy thuộc vào kích thước của số nhị phân. Nếu số nhị phân quá lớn để lưu trữ trong một số nguyên, hàm sẽ trả về một số thực.

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm bindec():

<?php

$binary_string = "10101010";

$decimal_number = bindec($binary_string);

echo $decimal_number; // 10101010

Hàm bindec() cũng có thể được triển khai theo cách thủ công bằng cách sử dụng vòng lặp for:

<?php

function bindec_custom(string $binary_string) {

  $decimal_number = 0;
  $multiplier = 1;

  for ($i = strlen($binary_string) - 1; $i >= 0; $i--) {
    if ($binary_string[$i] == "1") {
      $decimal_number += $multiplier;
    }

    $multiplier *= 2;
  }

  return $decimal_number;
}

$binary_string = "10101010";

$decimal_number = bindec_custom($binary_string);

echo $decimal_number; // 10101010

Cả hai cách triển khai đều hoạt động bình thường và trả về kết quả giống nhau.

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm bindec() PHP và cách sử dụng nó để chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân trong PHP. Chúng ta đã đi qua cú pháp của hàm, các ví dụ minh họa và lời khuyên khi sử dụng hàm.

Hàm bindec() là một công cụ hữu ích trong PHP, giúp bạn làm việc với các giá trị nhị phân và thập phân một cách dễ dàng. Nếu bạn cần chuyển đổi từ số nhị phân sang số thập phân trong PHP, hãy sử dụng hàm bindec() và tận dụng các tính năng mạnh mẽ của nó.