Hàm ceil() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm ceil() PHP là một trong những hàm tính toán số học được sử dụng phổ biến trong PHP. Đây là một hàm tích hợp để tìm số nguyên gần đến nhất của một số thực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hàm ceil() PHP và các thông tin liên quan đến nó.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm ceil() PHP

Trong PHP, hàm ceil() là một hàm dùng để làm tròn số lên đến giá trị nguyên gần nhất. Với các số thực, hàm ceil() sẽ trả về số nguyên lớn hơn hoặc bằng giá trị ban đầu. Nếu giá trị ban đầu đã là số nguyên, hàm ceil() sẽ trả về giá trị ban đầu.

Hàm ceil() PHP là một hàm tính toán số học được sử dụng để làm tròn giá trị của một số thực lên đến giá trị nguyên gần nhất.

Cách triển khai hàm ceil() PHP

Hàm ceil() PHP làm tròn một số lên đến số nguyên gần nhất. Cú pháp của nó như sau:

float ceil(float $number);

Trong đó:

 • $number: Số cần làm tròn.

Hàm ceil() PHP trả về một số thực, là số nguyên gần nhất với $number. Nếu $number là số nguyên, hàm sẽ trả về chính $number.

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm ceil():

<?php

$number = 1.5;

$rounded_number = ceil($number);

echo $rounded_number; // 2

Hàm ceil() PHP cũng có thể được triển khai theo cách thủ công bằng cách sử dụng vòng lặp while:

<?php

function ceil_custom(float $number) {

  $rounded_number = $number;

  while ($rounded_number < $number) {
    $rounded_number += 1;
  }

  return $rounded_number;
}

$number = 1.5;

$rounded_number = ceil_custom($number);

echo $rounded_number; // 2

Cả hai cách triển khai đều hoạt động bình thường và trả về kết quả giống nhau.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng hàm ceil():

ceil(0.1); // 1
ceil(-0.1); // -0
ceil(1.9); // 2
ceil(-1.9); // -1

Hàm ceil() PHP có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, chẳng hạn như:

 • Tính toán số tiền cần thiết để mua một số lượng sản phẩm nhất định.
 • Tính toán số lượng người cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ nhất định.
 • Tính toán số ngày cần thiết để hoàn thành một dự án nhất định.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm ceil() để tính toán số tiền cần thiết để mua một số lượng sản phẩm nhất định:

<?php

$price = 100;
$quantity = 1.5;

$total_cost = ceil($price * $quantity);

echo $total_cost; // 150

Trong ví dụ này, hàm ceil() được sử dụng để làm tròn số 1.5 lên thành 2, sau đó nhân với giá của một sản phẩm để tính ra tổng chi phí.

Cách sử dụng hàm ceil() PHP rất đơn giản và dễ hiểu. Bạn có thể sử dụng hàm này trong các dự án của mình để làm tròn các số lên số nguyên gần nhất.

Trong quá trình sử dụng hàm ceil() PHP, chúng ta cần lưu ý những ưu và nhược điểm của nó để có thể sử dụng một cách hiệu quả.

Ưu và Nhược điểm Hàm ceil() PHP

Ưu điểm:

 • Đơn giản và dễ sử dụng.
 • Phù hợp với các bài toán liên quan đến tính toán số học.

Nhược điểm:

 • Không hoạt động đúng nếu giá trị cần làm tròn là NaN (Not a Number) hoặc Infinity.
 • Chỉ làm tròn giá trị lên, không thể làm tròn xuống.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm ceil() PHP, cách sử dụng và các lưu ý khi sử dụng. Chúng ta cũng đã nêu ra một số ưu và nhược điểm của hàm ceil() để có thể sử dụng một cách hiệu quả. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về hàm ceil() và cải thiện khả năng lập trình của mình. 

Hàm ceil() có thể sử dụng cho số nguyên không?

Có, nhưng nó sẽ trả về giá trị ban đầu.

Tại sao chúng ta cần sử dụng hàm ceil() PHP?

Hàm ceil() được sử dụng để làm tròn số lên đến giá trị nguyên gần nhất.

Khi nào chúng ta sử dụng hàm floor() thay vì hàm ceil()?

Chúng ta sử dụng hàm floor() để làm tròn số xuống giá trị nguyên gần nhất.

Làm thế nào để làm tròn số thực đến giá trị gần nhất trong PHP?

Chúng ta có thể sử dụng hàm round() để làm tròn số thực đến giá trị gần nhất.

Hàm ceil() có hoạt động với các giá trị NaN (Not a Number) và Infinity không?

Không, hàm ceil() không hoạt động đúng với các giá trị NaN và Infinity.