Hàm dechex() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm dechex() PHP là một hàm toán học được định nghĩa sẵn trong ngôn ngữ lập trình PHP. Nó được sử dụng để chuyển đổi số thập phân sang số thập lục phân.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp, ví dụ và những lời khuyên về cách sử dụng hàm dechex().

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm dechex() PHP Là gì?

Hàm dechex() PHP là một hàm toán học được định nghĩa sẵn trong PHP. Nó được sử dụng để chuyển đổi một số thập phân thành một số thập lục phân.

Số thập lục phân được biểu diễn bằng các ký tự từ 0 đến 9 và từ A đến F. Trong khi số thập phân được biểu diễn bằng các ký tự từ 0 đến 9.

Hướng dẫn Hàm dechex() PHP

Cú pháp của hàm dechex() PHP như sau:

dechex(number)

Với number là số thập phân cần chuyển đổi sang số thập lục phân.

Ví dụ, để chuyển đổi số thập phân 255 sang số thập lục phân, chúng ta có thể sử dụng hàm dechex() như sau:

<?php
echo dechex(255); // Outputs: FF
?>

Cách triển khai hàm dechex() PHP

Hàm dechex() PHP chuyển đổi một số thập phân thành một số thập lục phân. Cú pháp của nó như sau:

string dechex(int $number);

Trong đó:

 • $number: Số thập phân cần chuyển đổi.

Hàm dechex() PHP trả về một chuỗi chứa số thập lục phân tương ứng với $number. Số thập lục phân sẽ được lưu trữ dưới dạng một chuỗi các ký tự “0” đến “9” và “a” đến “f”.

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm dechex():

<?php

$number = 101;

$hex_number = dechex($number);

echo $hex_number; // 65

Hàm dechex() PHP cũng có thể được triển khai theo cách thủ công bằng cách sử dụng vòng lặp for:

<?php

function dechex_custom(int $number) {

  $hex_number = "";

  for ($i = 1; $number >= 16; $i *= 16) {
    $remainder = $number % 16;
    $hex_number = $this->convert_to_hex_digit($remainder) . $hex_number;
    $number = $number / 16;
  }

  $hex_number = $this->convert_to_hex_digit($number) . $hex_number;

  return $hex_number;
}

function convert_to_hex_digit(int $number) {

  $hex_digits = array("0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "a", "b", "c", "d", "e", "f");

  return $hex_digits[$number];
}

$number = 101;

$hex_number = dechex_custom($number);

echo $hex_number; // 65

Cả hai cách triển khai đều hoạt động bình thường và trả về kết quả giống nhau.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng hàm dechex():

dechex(15); // f
dechex(255); // ff
dechex(-128); // 80

Hàm dechex() PHP thường được sử dụng trong các lĩnh vực liên quan đến máy tính, chẳng hạn như lập trình và hệ điều hành.

Ưu và Nhược điểm Hàm dechex() PHP

Ưu điểm của hàm dechex() PHP là nó cung cấp một cách dễ dàng và nhanh chóng để chuyển đổi số thập phân sang số thập lục phân.

Nhược điểm của hàm dechex() là khi muốn chuyển đổi các số khác nhau (không chỉ số thập phân) sang số thập lục phân, chúng ta phải sử dụng các hàm khác trong PHP.

Lời khuyên Hàm dechex() PHP

Khi sử dụng hàm dechex(), chúng ta nên đảm bảo rằng chúng ta đang chuyển đổi một số thập phân hợp lệ. Nếu không, kết quả đầu ra có thể không chính xác.

Chúng ta nên sử dụng hàm decbin() hoặc decoct() để chuyển đổi số nhị phân hoặc bát phân thành số thập lục phân.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm dechex() PHP. Chúng ta đã tìm hiểu về cú pháp, ví dụ và những lời khuyên về cách sử dụng hàm dechex(). Ngoài ra, chúng ta cũng đã đưa ra một số ưu và nhược điểm của hàm dechex().

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm dechex() PHP. Chúc các bạn thành công! 

Hàm dechex() có thể chuyển đổi số nhị phân hoặc bát phân sang số thập lục phân không?

Không, hàm dechex() chỉ có thể chuyển đổi số thập phân sang số thập lục phân.

Chúng ta có thể sử dụng hàm dechex() để chuyển đổi một chuỗi thành số thập lục phân không?

Không, hàm dechex() chỉ có thể chuyển đổi số thập phân.

Số thập lục phân được biểu diễn bằng những ký tự nào?

Số thập lục phân được biểu diễn bằng các ký tự từ 0 đến 9 và từ A đến F.

Tại sao kết quả trả về của hàm dechex() có thể là chuỗi không hợp lệ?

Khi sử dụng hàm dechex(), chúng ta nên đảm bảo rằng chúng ta đang chuyển đổi một số thập phân hợp lệ. Nếu không, kết quả trả về có thể không chính xác.

Hàm dechex() PHP có ưu điểm gì?

Ưu điểm của hàm dechex() là nó cung cấp một cách dễ dàng và nhanh chóng để chuyển đổi số thập phân sang số thập lục phân.