Hàm decoct() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm decoct() PHP là một hàm toán học được tích hợp sẵn trong ngôn ngữ lập trình PHP. Hàm cho phép chúng ta chuyển đổi một số thập phân thành số bát phân tương ứng. Điều này rất hữu ích khi bạn cần làm việc với các giá trị số hệ tám.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm decoct() PHP Là gì?

Hàm decoct() PHP là một hàm số học tích hợp sẵn trong PHP. Nó được sử dụng để chuyển đổi một giá trị số từ hệ thập phân sang hệ bát phân tương ứng. Cú pháp của hàm decoct() như sau:

decoct($decimal_number)

Trong đó, $decimal_number là giá trị cần chuyển đổi từ hệ thập phân sang hệ bát phân.

Hướng dẫn Hàm decoct() PHP

Để sử dụng hàm decoct() PHP, bạn chỉ cần truyền giá trị cần chuyển đổi vào hàm như sau:

$decimal_number = 10;
echo decoct($decimal_number);

Kết quả sẽ là:

12

Với ví dụ trên, $decimal_number là 10 và kết quả của hàm sẽ chuyển đổi giá trị từ hệ thập phân sang hệ bát phân tương ứng, và kết quả trả về là số 12.

Cách triển khai hàm decoct() PHP

Hàm decoct() PHP chuyển đổi một số thập phân thành một số bát phân. Cú pháp của nó như sau:

string decoct(int $number);

Trong đó:

 • $number: Số thập phân cần chuyển đổi.

Hàm decoct() trả về một chuỗi chứa số bát phân tương ứng với $number. Số bát phân sẽ được lưu trữ dưới dạng một chuỗi các ký tự “0” đến “7”.

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm decoct():

<?php

$number = 101;

$octal_number = decoct($number);

echo $octal_number; // 17

Hàm decoct() cũng có thể được triển khai theo cách thủ công bằng cách sử dụng vòng lặp for:

<?php

function decoct_custom(int $number) {

  $octal_number = "";

  for ($i = 1; $number >= 8; $i *= 8) {
    $remainder = $number % 8;
    $octal_number = $this->convert_to_octal_digit($remainder) . $octal_number;
    $number = $number / 8;
  }

  $octal_number = $this->convert_to_octal_digit($number) . $octal_number;

  return $octal_number;
}

function convert_to_octal_digit(int $number) {

  $octal_digits = array("0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7");

  return $octal_digits[$number];
}

$number = 101;

$octal_number = decoct_custom($number);

echo $octal_number; // 17

Cả hai cách triển khai đều hoạt động bình thường và trả về kết quả giống nhau.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng hàm decoct():

decoct(15); // 17
decoct(255); // 377
decoct(-128); // 200

Hàm decoct() thường được sử dụng trong các lĩnh vực liên quan đến máy tính, chẳng hạn như lập trình và hệ điều hành.

Ưu và Nhược điểm Hàm decoct() PHP

Ưu điểm:

 • Giúp chuyển đổi giá trị số dễ dàng từ hệ thập phân sang hệ bát phân.
 • Được tích hợp sẵn trong PHP, không cần cài đặt thêm.

Nhược điểm:

 • Chỉ hỗ trợ chuyển đổi từ hệ thập phân sang hệ bát phân, không hỗ trợ chuyển đổi ngược lại.
 • Không hỗ trợ chuyển đổi giá trị số từ hệ thập phân sang các hệ khác như hệ nhị phân hoặc hệ thập lục phân.

Lời khuyên Hàm decoct() PHP

Hàm decoct() PHP là một trong những hàm toán học cơ bản được tích hợp sẵn trong PHP. Nếu bạn đang làm việc với các giá trị số trong hệ bát phân, hàm decoct() sẽ rất hữu ích cho việc chuyển đổi giá trị từ hệ thập phân. Tuy nhiên, nếu bạn cần chuyển đổi giá trị số sang các hệ khác như hệ nhị phân hay hệ thập lục phân, bạn sẽ cần tìm các hàm toán học khác.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hàm decoct() PHP và cách sử dụng nó để chuyển đổi giá trị số từ hệ thập phân sang hệ bát phân tương ứng. Hàm decoct() là một trong những hàm toán học cơ bản được tích hợp sẵn trong PHP, và nó rất hữu ích khi làm việc với các giá trị số trong hệ bát phân. Tuy nhiên, nếu bạn cần chuyển đổi giá trị số sang các hệ khác như hệ nhị phân hay hệ thập lục phân, bạn sẽ cần tìm các hàm toán học khác.

Hàm decoct() PHP là gì?

Hàm decoct() PHP là một hàm số học tích hợp sẵn trong PHP để chuyển đổi giá trị từ hệ thập phân sang hệ bát phân.

Cú pháp của hàm decoct() PHP như thế nào?

Cú pháp của hàm decoct() PHP như sau:decoct($decimal_number)

Hàm decoct() PHP có ưu điểm gì?

Giúp chuyển đổi giá trị số dễ dàng từ hệ thập phân sang hệ bát phân. Được tích hợp sẵn trong PHP

4. Hàm decoct() PHP có nhược điểm gì?

Chỉ hỗ trợ chuyển đổi từ hệ thập phân sang hệ bát phân, không hỗ trợ chuyển đổi ngược lại. Không hỗ trợ chuyển đổi giá trị số từ hệ thập phân sang các hệ khác như hệ nhị phân hoặc hệ thập lục phân.

Khi nào nên sử dụng hàm decoct() PHP?

Nếu bạn đang làm việc với các giá trị số trong hệ bát phân, hàm decoct() sẽ rất hữu ích cho việc chuyển đổi giá trị từ hệ thập phân.