Hàm abs() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm abs() là một trong những hàm cơ bản của ngôn ngữ lập trình PHP. Nó cho phép chúng ta tính giá trị tuyệt đối của một số, bao gồm cả các giá trị số thực và số nguyên.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về cách hoạt động của hàm abs() PHP, cùng với các ví dụ minh họa và những lời khuyên hữu ích để sử dụng hàm này hiệu quả.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm abs() PHP Là gì?

Hàm abs() PHP được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối của một số. Khi bạn muốn lấy giá trị dương của một số âm hoặc giá trị chính nó nếu nó là một số dương, hàm abs() PHP sẽ là công cụ hữu ích giúp bạn làm điều đó.

Hướng dẫn Hàm abs() PHP

Cú pháp:

abs(number $number): float|int

Trong đó, $number là giá trị số cần tính giá trị tuyệt đối. Hàm này trả về một giá trị số, có kiểu giá trị là float hoặc integer, phụ thuộc vào loại giá trị đầu vào.

Ví dụ 1

Ví dụ:

echo "The value of abs(-4.2) is: " . abs(-4.2);
echo "<br>";
echo "The value of abs(5) is: " . abs(5);
echo "<br>";
echo "The value of abs(-5) is: " . abs(-5);

Kết quả:

The value of abs(-4.2) is: 4.2
The value of abs(5) is: 5
The value of abs(-5) is: 5

Như bạn có thể thấy, khi chúng ta sử dụng hàm abs() PHP để tính giá trị tuyệt đối của các số trong ví dụ trên, kết quả được trả về là đúng như mong đợi.

Ví dụ 2:

Ví dụ:

$arr = [123, -456, 789, -101112];
$array_abs = array_map("abs", $arr);
print_r($array_abs);

Kết quả:

Array
(
  [0] => 123
  [1] => 456
  [2] => 789
  [3] => 101112
)

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm array_map() để áp dụng hàm abs() PHP vào từng phần tử của một mảng. Kết quả cuối cùng là một mảng mới, chứa giá trị tuyệt đối của từng phần tử.

Ví dụ 3

Như đã đề cập, hàm abs() PHP có thể được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối của một số số âm trong một mảng. Ví dụ:

$arr = [1, 2, -4, 7.3, -105];
$array_abs = array_map(function($x) { return ($x < 0) ? abs($x) : $x; }, $arr);
foreach ($array_abs as $key => $value) {
  echo "The array [$key] value is = $value<br>";
}

Kết quả:

The array [0] value is = 1
The array [1] value is = 2
The array [2] value is = 4
The array [3] value is = 7.3
The array [4] value is = 105

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm array_map() và một hàm lambda để tính giá trị tuyệt đối cho các số âm trong mảng. Kết quả cuối cùng được lặp lại bằng vòng lặp foreach().

Một điều quan trọng cần lưu ý với hàm abs() PHP là nó không thể áp dụng cho toàn bộ mảng. Thay vào đó, chúng ta cần sử dụng hàm array_map() để áp dụng hàm abs() cho từng phần tử của mảng.

Cách triển khai hàm abs() PHP

Hàm abs() trong PHP trả về giá trị tuyệt đối của một số. Giá trị tuyệt đối của một số là giá trị của số đó, không kể dấu.

Cú pháp của hàm abs() như sau:

abs(number);

Trong đó:

 • number: Số cần tính giá trị tuyệt đối.

Hàm abs() có thể được triển khai theo nhiều cách khác nhau. Một cách triển khai đơn giản là sử dụng phép so sánh.

function abs(number) {
  if (number < 0) {
    return -number;
  } else {
    return number;
  }
}

Cách triển khai này hoạt động bằng cách so sánh số number với 0. Nếu số number nhỏ hơn 0, hàm sẽ trả về giá trị âm của số đó. Nếu số number lớn hơn hoặc bằng 0, hàm sẽ trả về chính số đó.

Một cách triển khai khác là sử dụng phép toán trừ.

function abs(number) {
  return number < 0 ? -number : number;
}

Cách triển khai này hoạt động bằng cách sử dụng toán tử < để kiểm tra xem số number có nhỏ hơn 0 hay không. Nếu số number nhỏ hơn 0, hàm sẽ trả về giá trị âm của số đó. Nếu số number lớn hơn hoặc bằng 0, hàm sẽ trả về chính số đó.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm abs():

// Tính giá trị tuyệt đối của số 10
$number = 10;
$absolute_value = abs($number);

echo $absolute_value; // 10

// Tính giá trị tuyệt đối của số -10
$number = -10;
$absolute_value = abs($number);

echo $absolute_value; // 10

Ưu và Nhược Điểm Hàm abs() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm abs() PHP là một trong những hàm cơ bản của ngôn ngữ lập trình PHP.
 • Nó cho phép tính giá trị tuyệt đối của một số, bao gồm cả các giá trị số thực và số nguyên.
 • Hàm abs() rất linh hoạt và có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau.

Nhược điểm:

 • Hàm abs() chỉ có thể áp dụng cho từng phần tử của một mảng bằng cách sử dụng hàm array_map(), điều này có thể làm giảm hiệu suất xử lý trong một số trường hợp.

Lời Khuyên Hàm abs() PHP

Trong quá trình sử dụng hàm abs() PHP, bạn có thể gặp phải một số vấn đề liên quan đến kiểu dữ liệu hoặc hiệu suất xử lý. Để giải quyết các vấn đề này, hãy cân nhắc những điều sau:

 • Nếu bạn đang làm việc với một mảng lớn, hãy sử dụng các phương pháp tối ưu để xử lý nhanh chóng và hiệu quả.
 • Khi áp dụng hàm abs() cho một số thực, hãy lưu ý rằng kết quả trả về là một số thực.
 • Nếu bạn muốn tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên, hãy sử dụng hàm absint() thay vì hàm abs().
 • Tránh sử dụng hàm abs() quá nhiều khi không cần thiết, điều này có thể làm giảm hiệu suất xử lý của ứng dụng.

Tổng Kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Hàm abs() PHP, một trong những hàm cơ bản của ngôn ngữ lập trình PHP. Chúng ta cũng đã đi vào chi tiết về cách sử dụng hàm và các ví dụ minh họa. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Hàm abs() PHP và cách sử dụng nó trong ứng dụng của mình. 

Hàm abs() PHP trả về kiểu dữ liệu gì?

Hàm abs() trả về một giá trị số, có thể là kiểu float hoặc integer.

Hàm abs() có thể áp dụng cho một mảng không?

Không, hàm abs() chỉ có thể áp dụng cho từng phần tử của một mảng bằng cách sử dụng hàm array_map().

Tôi có thể sử dụng hàm abs() để tính giá trị tuyệt đối của một số thực không?

Có, hàm abs() có thể được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối của một số thực.

Tôi có thể sử dụng hàm abs() PHP để tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên không?

Có, nhưng nếu bạn muốn tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên, hãy sử dụng hàm absint() thay vì hàm abs().

Tại sao tôi nên sử dụng hàm abs() PHP trong ứng dụng của mình?

Hàm abs() là một công cụ hữu ích để tính giá trị tuyệt đối của một số, bao gồm cả các giá trị số thực và số nguyên. Nó có thể được sử dụng để xử lý các bài toán liên quan đến toán học và khoa học máy tính.