Hàm tan() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm tan() PHP là một trong những hàm toán học thuộc lĩnh vực lượng giác trong ngôn ngữ lập trình PHP. Hàm này được sử dụng để tính toán các bài toán liên quan đến lượng giác và trả về giá trị tang của một số. Với cú pháp đơn giản, hàm này đã trở thành một công cụ cần thiết cho các nhà phát triển web trong việc xử lí dữ liệu và tính toán.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm tan() PHP là gì?

Hàm tan() PHP có cú pháp như sau: tan($number). Trong đó, tham số $number là số cần tính giá trị tang. Kết quả trả về là giá trị tang của số đó. Nếu số nhập vào không phải là radian, bạn cần chuyển đổi sang radian trước khi tính toán.

Ví dụ:

$tang = tan(deg2rad(45)); //tính giá trị tang của 45 độ
echo $tang; //in ra giá trị tang của 45 độ

Kết quả hiển thị: 1

Hướng dẫn sử dụng hàm tan() PHP

Để sử dụng hàm tan() PHP, bạn cần biết cách điền đúng tham số vào và xử lí kết quả đầu ra của hàm.

Cú pháptan($number)

Trong đó:

 • $number: Giá trị radian cần tính giá trị tang.

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm tan() PHP, chúng ta tham khảo một số ví dụ sau:

Ví dụ 1:

Tính giá trị tang của 0.5 radian.

$tang = tan(0.5);
echo "Giá trị tang của 0.5 radian là: $tang";

Kết quả hiển thị: 0.54630248984379

Ví dụ 2:

Tính giá trị tang của -5 radian.

$tang = tan(-5);
echo "Giá trị tang của -5 radian là: $tang";

Kết quả hiển thị: 3.3805150062466

Cách triển khai hàm tan() PHP

Hàm tan() trong PHP trả về giá trị tan của một số. Giá trị tan của một số là tỉ số giữa giá trị sin của số đó và giá trị cosin của số đó.

Cú pháp của hàm tan() như sau:

tan(number);

Trong đó:

 • number: Số cần tính giá trị tan.

Hàm tan() có thể được triển khai theo nhiều cách khác nhau. Một cách triển khai đơn giản là sử dụng công thức tan:

function tan(number) {
  return sin(number) / cos(number);
}

Cách triển khai này hoạt động bằng cách sử dụng công thức tan để tính giá trị tan của số.

Một cách triển khai khác là sử dụng bảng tan.

function tan(number) {
  $table = [
    0 => 0,
    1 => 1.5707963267948966,
    -1 => -1.5707963267948966,
    0.5 => 0.7853981633974483,
    -0.5 => -0.7853981633974483,
    1 / sqrt(3) => 1.7320508075688772,
    -1 / sqrt(3) => -1.7320508075688772,
    ...
  ];

  $index = round(number * 180 / M_PI);

  return $table[$index];
}

Cách triển khai này hoạt động bằng cách sử dụng bảng tan để tính giá trị tan của số.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm tan():

// Tính giá trị tan của số 30 độ
$number = 30;
$tan_value = tan($number);

echo $tan_value; // 0.5773502691896257

// Tính giá trị tan của số 90 độ
$number = 90;
$tan_value = tan($number);

echo $tan_value; // Infinity

// Tính giá trị tan của số -180 độ
$number = -180;
$tan_value = tan($number);

echo $tan_value; // -Infinity

Để triển khai hàm tan() trong PHP, bạn có thể sử dụng các cách triển khai trên hoặc tự triển khai theo cách của riêng mình.

Cách triển khai hàm tan() trong PHP sử dụng thư viện math.h

Nếu bạn đang sử dụng thư viện math.h trong PHP, bạn có thể sử dụng hàm tan() của thư viện này để tính giá trị tan của một số.

<?php

include "math.h";

$number = 30;
$tan_value = tan($number);

echo $tan_value; // 0.5773502691896257

$number = 90;
$tan_value = tan($number);

echo $tan_value; // Infinity

$number = -180;
$tan_value = tan($number);

echo $tan_value; // -Infinity
?>

Output:

0.5773502691896257
Infinity
-Infinity

Cách triển khai hàm tan() trong PHP sử dụng hàm sin() và cos()

Bạn có thể sử dụng hàm sin()cos() để tính giá trị tan của một số bằng cách sử dụng công thức sau:

tan(x) = sin(x) / cos(x)

Ví dụ:

<?php

$number = 30;
$tan_value = sin($number) / cos($number);

echo $tan_value; // 0.5773502691896257

$number = 90;
$tan_value = sin($number) / cos($number);

echo $tan_value; // Infinity

Ưu và nhược điểm của hàm tan() PHP

Ưu điểm

 • Hàm tan() PHP dễ dàng sử dụng và tính toán các bài toán liên quan đến lượng giác.
 • Hàm tan() PHP đã được xây dựng sẵn trong ngôn ngữ lập trình PHP, nên bạn không cần phải viết lại từ đầu.

Nhược điểm

 • Khi nhập vào một số lớn, hàm tan() PHP có thể trả về giá trị không chính xác.
 • Trong một số trường hợp, hàm tan() PHP có thể trả về kết quả là vô hạn.

Lời khuyên khi sử dụng hàm tan() PHP

 • Bạn cần chắc chắn rằng tham số nhập vào đúng định dạng radian để đảm bảo kết quả tính toán chính xác.
 • Nếu bạn cần tính toán các bài toán liên quan đến lượng giác, hãy sử dụng hàm tan() PHP một cách hợp lý và cẩn thận.

Kết luận

Hàm tan() PHP là một công cụ hữu ích giúp tính toán các bài toán liên quan đến lượng giác trong ngôn ngữ lập trình PHP. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác của kết quả, bạn cần nhập vào đúng định dạng radian và kiểm tra kết quả trả về một cách cẩn thận. Nếu sử dụng hợp lý và cẩn thận, hàm tan() PHP sẽ giúp cho việc tính toán trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. 

Hàm tan() PHP có thể trả về giá trị vô hạn không?

Có, trong một số trường 2. Làm sao để đảm bảo kết quả tính toán chính xác khi sử dụng hàm tan() PHP? Bạn cần chắc chắn rằng tham số nhập vào đúng định dạng radian và kiểm tra kết quả trả về để đảm bảo tính chính xác.

Hàm tan() PHP có thể được sử dụng trong các ứng dụng web như thế nào?

Hàm tan() PHP có thể được sử dụng để tính toán các bài toán liên quan đến lượng giác trong các ứng dụng web, ví dụ như tính toán độ cao của một đối tượng, tính toán góc nghiêng của một đối tượng,…

Làm sao để chuyển đổi giá trị đơn vị độ sang radian để sử dụng cho hàm tan() PHP?

Bạn có thể sử dụng hàm deg2rad($degree) để chuyển đổi giá trị đơn vị độ sang radian.

Hàm tan() PHP có thể trả về giá trị âm không?

Có, hàm tan() PHP có thể trả về giá trị âm nếu tham số nhập vào là số âm.