Hàm PHP GMP – Dan sách đầy đủ và hướng dẫn chi tiết

Hàm PHP GMP là một thư viện được hỗ trợ trong PHP cho phép bạn thực hiện các phép toán toán học trên số nguyên có dấu, số hữu tỉ và số liên tục. GMP có bộ sưu tập phong phú các hàm giúp thực hiện các phép toán toán học phức tạp trên các số lớn. Nó được cho là nhanh hơn khi tính toán kết quả cuối cùng trên các số rất lớn.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tính năng Hàm PHP GMP

Hàm PHP GMP cung cấp cho chúng ta bộ công cụ để thực hiện các phép toán toán học trên các số lớn. Các tính năng chính của Hàm PHP GMP bao gồm:

 1. Thực hiện các phép toán toán học: Hàm PHP GMP cho phép bạn thực hiện các phép toán toán học trên các số lớn như cộng, trừ, nhân và chia.
 2. Tính toán số học trên các số lớn: Hàm PHP GMP cũng cho phép chúng ta tính toán các số học trên các số lớn như GCD, LCM và thực hiện các phép toán bitwise.
 3. Thực hiện tính năng liên quan đến mã hóa và bảo mật: Hàm PHP GMP cũng được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng liên quan đến mã hóa và bảo mật như mã hóa RSA, DSA…
 4. Tính năng khác: Ngoài ra, Hàm PHP GMP còn cho phép thực hiện tính toán các số nguyên tố, phân tích số và thực hiện các phép toán trên số thập phân.

Hàm PHP GMP là một thư viện được hỗ trợ trong PHP cho phép bạn thực hiện các phép toán toán học trên số nguyên có dấu, số hữu tỉ và số liên tục. Hàm PHP GMP được xây dựng dựa trên thư viện GNU Multiple Precision Arithmetic Library (GMP). Hàm này có bộ sưu tập phong phú các hàm giúp thực hiện các phép toán toán học phức tạp trên các số lớn. Hàm PHP GMP là một công cụ mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề liên quan đến tính toán trên các số lớn.

Danh sách Hàm PHP GMP

Dưới đây là danh sách các hàm PHP GMP, được chia thành các nhóm theo chức năng. Lập Trình Viễn cũng đã có các bài hướng dẫn cách sử dụng chi tiết. Bạn hãy nhấp vào từng Hàm để đến bài hướng dẫn cụ thể.

Hàm khởi tạo

 • gmp_init(): Tạo một số nguyên GMP.
 • gmp_init_set(): Tạo một số lớn mới và gán cho nó giá trị của một số khác.
 • gmp_init_size(): Tạo một số lớn mới có kích thước nhất định.
 • gmp_init_strval(): Tạo một số lớn mới từ một chuỗi.
 • gmp_init_urandom(): Tạo một số lớn mới từ một số ngẫu nhiên.

Hàm chuyển đổi

 • gmp_strval(): Chuyển đổi một số lớn sang một chuỗi.
 • gmp_intval(): Chuyển đổi một số lớn sang một số nguyên.
 • gmp_floatval(): Chuyển đổi một số lớn sang một số thực.

Hàm toán học

 • gmp_add(): Cộng hai số lớn.
 • gmp_sub(): Trừ hai số lớn.
 • gmp_mul(): Nhân hai số lớn.
 • gmp_div(): Chia hai số lớn.
 • gmp_div_r(): Thực hiện phép chia hai số lớn và trả về phần dư của kết quả.
 • gmp_div_q(): Thực hiện phép chia hai số lớn và trả về phần nguyên của kết quả.
 • gmp_div_qr(): Chia hai số lớn và trả về cả phần nguyên và phần dư của kết quả.
 • gmp_divexact(): Chia hai số lớn và trả về kết quả của phép chia.
 • gmp_mod(): Tìm phần dư của phép chia hai số lớn.
 • gmp_sqrt(): Tìm căn bậc hai của một số lớn.
 • gmp_pow(): Tính lũy thừa của một số lớn.
 • gmp_gcd(): Tìm ước chung lớn nhất của hai số lớn.
 • gmp_lcm(): Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số lớn.
 • gmp_and(): Thực hiện phép AND hai số lớn.
 • gmp_or(): Thực hiện phép OR hai số lớn.
 • gmp_xor(): Thực hiện phép XOR hai số lớn.
 • gmp_not(): Thực hiện phép NOT của một số lớn.
 • gmp_com(): Thực hiện phép NOT của tất cả các bit của một số lớn.
 • gmp_shiftleft(): Dịch trái một số lớn.
 • gmp_shiftright(): Dịch phải một số lớn.
 • gmp_and_n(): Thực hiện phép AND hai số lớn, chỉ sử dụng n bit thấp nhất.
 • gmp_or_n(): Thực hiện phép OR hai số lớn, chỉ sử dụng n bit thấp nhất.
 • gmp_xor_n(): Thực hiện phép XOR hai số lớn, chỉ sử dụng n bit thấp nhất.
 • gmp_gcdext(): Thực hiện tính toán ước số chung lớn nhất (GCD) và các bội số của hai số nguyên.

Hàm so sánh

 • gmp_cmp(): So sánh hai số lớn.
 • gmp_cmp_abs(): So sánh giá trị tuyệt đối của hai số lớn.
 • gmp_cmp_si(): So sánh một số lớn với một số nguyên.
 • gmp_cmp_ui(): So sánh một số lớn với một số thực.

Hàm luận lý

 • gmp_equal(): Kiểm tra xem hai số lớn có bằng nhau hay không.
 • gmp_not_equal(): Kiểm tra xem hai số lớn không bằng nhau hay không.
 • gmp_greater(): Kiểm tra xem một số lớn lớn hơn một số khác hay không.
 • gmp_greater_equal(): Kiểm tra xem một số lớn lớn hơn hoặc bằng một số khác hay không.
 • gmp_less(): Kiểm tra xem một số lớn nhỏ hơn một số khác hay không.
 • gmp_less_equal(): Kiểm tra xem một số lớn nhỏ hơn hoặc bằng một số khác hay không.

Hàm xử lý chuỗi

 • gmp_import(): Nhập một số lớn từ một chuỗi.
 • gmp_export(): Xuất một số lớn sang một chuỗi.
 • gmp_scan(): Quét một số lớn từ một chuỗi.
 • gmp_format(): Định dạng một số lớn cho mục đích hiển thị.

Hàm luận lý

 • gmp_is_even(): Kiểm tra xem một số lớn có phải là số chẵn hay không.
 • gmp_is_odd(): Kiểm tra xem một số lớn có phải là số lẻ hay không.
 • gmp_is_zero(): Kiểm tra xem một số lớn có bằng 0 hay không.
 • gmp_is_one(): Kiểm tra xem một số lớn có bằng 1
 • gmp_abs(): Trả về giá trị tuyệt đối.
 • gmp_binomial(): Tính hệ số nhị thức.
 • gmp_clrbit(): Xoá Bit.
 • gmp_fact(): tính giai thừa của một số nguyên

Các hàm GMP khác

 • gmp_hamdist(): Thực hiện tính toán khoảng cách Hamming giữa hai số nguyên.
 • gmp_invert(): Thực hiện để tìm số nghịch đảo của một số nguyên GMP modulo một số nguyên GMP khác.
 • gmp_jacobi(): Thực hiện để tính toán biểu thức Jacobi của hai số nguyên GMP
 • gmp_kronecker(): Thực hiện để tính toán biểu thức Kronecker của hai số nguyên GMP.
 • gmp_legendre(): Thực hiện để tính toán biểu thức Legendre của một số nguyên GMP modulo một số nguyên GMP khác.
 • gmp_neg(): Được sử dụng để lấy số đối của một số nguyên GMP..
 • gmp_​nextprime(): Được sử dụng để tìm số nguyên tố tiếp theo lớn hơn một số nguyên GMP cho trước.
 • gmp_​perfect_​power(): Xác định xem một số nguyên GMP có phải là số nguyên hoàn hảo hay không.
 • gmp_​perfect_​square(): Được sử dụng để xác định xem một số nguyên GMP có phải là số nguyên hoàn hảo bậc 2 hay không.
 • gmp_popcount(): Được sử dụng để đếm số lượng bit 1 trong một số nguyên GMP.
 • gmp_powm(): Được sử dụng để tính lũy thừa của một số nguyên GMP theo cơ số và số mũ modulo một số nguyên thứ ba.
 • gmp_​prob_​prime(): Được sử dụng bài kiểm tra Miller-Rabin để kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không.
 • gmp_random(): Được sử dụng bài kiểm tra Miller-Rabin để kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không.
 • gmp_random_bits(): Được sử dụng để tạo ra một số ngẫu nhiên có độ dài bằng số bit được chỉ định.
 • gmp_random_range(): Được sử dụng để tạo ra một số ngẫu nhiên nằm trong một khoảng cho trước.
 • gmp_random_seed(): Được sử dụng để đặt hạt (seed) cho các hàm sinh số ngẫu nhiên khác.
 • gmp_root(): Được sử dụng để trả về phần nguyên của căn bậc n của một số GMP.
 • gmp_rootrem(): Được sử dụng để tính phần nguyên và dư của căn bậc n của một số GMP.
 • gmp_scan0(): Được sử dụng để quét một số để tìm bit đầu tiên bằng 0.
 • gmp_​scan1(): Được sử dụng để tìm vị trí của bit đầu tiên bằng 1 trong một số GMP.
 • gmp_​setbit(): Được sử dụng để đặt bit cho chỉ mục đã cho trong số GMP.
 • gmp_sign(): Được sử dụng để trả về dấu của số GMP.
 • gmp_sqrtrem(): Được sử dụng để tính căn bậc hai của một số nguyên lớn (GMP).
 • gmp_​testbit(): Được sử dụng để kiểm tra xem bit được chỉ định của một số GMP có được đặt thành 1 hay không.

Hướng dẫn Hàm PHP GMP

Hàm PHP GMP là một tập hợp các hàm cho phép bạn thực hiện các phép toán số học với các số lớn. GMP là viết tắt của GNU Multiple Precision Arithmetic Library.

Các hàm GMP có thể được sử dụng để thực hiện các phép toán số học với các số có độ chính xác vô hạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng các hàm GMP để thực hiện các phép toán với các số có số chữ số vượt quá giới hạn của kiểu dữ liệu số nguyên hoặc số thực trong PHP.

Các hàm GMP có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm:

 • Tính toán khoa học: Các hàm GMP có thể được sử dụng để thực hiện các phép toán khoa học phức tạp, chẳng hạn như tính tích phân, vi phân, và giải phương trình.
 • Tạo các ứng dụng tài chính: Các hàm GMP có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng tài chính, chẳng hạn như máy tính lãi suất và máy tính hoá đơn.
 • Tạo các trò chơi: Các hàm GMP có thể được sử dụng để tạo các trò chơi, chẳng hạn như trò chơi mô phỏng kinh tế và trò chơi mô phỏng vũ trụ.

Cách sử dụng hàm PHP GMP

Để sử dụng hàm PHP GMP, bạn cần kích hoạt mô-đun GMP. Bạn có thể kích hoạt mô-đun GMP bằng cách thêm dòng sau vào tệp cấu hình PHP của bạn:

extension=gmp

Sau khi kích hoạt mô-đun GMP, bạn có thể sử dụng các hàm GMP bằng cách nhập thư viện GMP. Bạn có thể nhập thư viện GMP bằng cách sử dụng cú pháp sau:

require_once("gmp.php");

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm PHP GMP:

require_once("gmp.php");

// Tạo hai số lớn
$a = gmp_init(1234567890123456789);
$b = gmp_init(9876543210987654321);

// Cộng hai số lớn
$c = gmp_add($a, $b);

// In ra kết quả
echo gmp_strval($c);

Kết quả của ví dụ này là:

1111111111111111110

Lưu ý

Các hàm GMP có thể sử dụng nhiều bộ nhớ hơn các hàm PHP tiêu chuẩn. Do đó, bạn nên sử dụng các hàm GMP một cách thận trọng để tránh làm cạn kiệt bộ nhớ.

Ưu và Nhược điểm Hàm PHP GMP

Ưu điểm của Hàm PHP GMP bao gồm:

 1. Cho phép tính toán các phép toán toán học trên số lớn.
 2. Nhanh chóng và hiệu quả trong việc thực hiện các phép toán toán học phức tạp trên các số lớn.
 3. Cung cấp nhiều tính năng liên quan đến mã hóa và bảo mật.
 4. Hỗ trợ tất cả các loại dữ liệu số, bao gồm số nguyên có dấu, số hữu tỉ và số liên tục.

Tuy nhiên, Hàm PHP GMP cũng có nhược điểm sau:

 1. Không phải là một giải pháp cho tất cả các vấn đề liên quan đến tính toán số lớn.
 2. Có thể yêu cầu kích hoạt và cấu hình trước khi sử dụng.

Lời khuyên Hàm PHP GMP

 • Sử dụng Hàm PHP GMP nếu bạn cần thực hiện các phép toán toán học trên các số lớn.
 • Đảm bảo rằng module GMP đã được kích hoạt và cấu hình đúng cách.
 • Hãy kiểm tra tài liệu để biết thêm chi tiết về các hàm PHP GMP khác.

Kết luận

Hàm PHP GMP là một thư viện hữu ích để giải quyết các vấn đề liên quan đến tính toán trên các số lớn. Nó cung cấp nhiều tính năng cho phép bạn thực hiện các phép toán toán học trên số lớn, tính toán các số học trên các số lớn và thực hiện các phép toán liên quan đến mã hóa và bảo mật. Tuy nhiên, việc sử dụng Hàm PHP GMP cũng có nhược điểm và yêu cầu kích hoạt và cấu hình trước khi sử dụng. Vì vậy, bạn nên sử dụng Hàm PHP GMP chỉ khi cần thiết vàđảm bảo rằng module GMP đã được kích hoạt và cấu hình đúng cách. Với những lợi ích mà nó mang lại, Hàm PHP GMP sẽ là công cụ hữu ích cho những người phát triển web muốn xử lý các số lớn trong các ứng dụng của họ.

1. Hàm PHP GMP là gì?

Hàm PHP GMP là một thư viện được hỗ trợ trong PHP cho phép bạn thực hiện các phép toán toán học trên số nguyên có dấu, số hữu tỉ và số liên tục.

2. Hàm PHP GMP được sử dụng trong những lĩnh vực nào?

Hàm PHP GMP được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng liên quan đến mã hóa và bảo mật như mã hóa RSA, DSA…

3. Hàm PHP GMP cho phép tính toán những giá trị nào?

Hàm PHP GMP cho phép tính toán các phép toán toán học trên số lớn như cộng, trừ, nhân và chia. Nó cũng cho phép tính toán các số học trên các số lớn như GCD, LCM và thực hiện các phép toán bitwise.

4. Có thể sử dụng Hàm PHP GMP để tính toán số nguyên tố không?

Có, Hàm PHP GMP cho phép tính toán các số nguyên tố.

5. Có bao nhiêu hàm liên quan đến Hàm PHP GMP?

Hiện nay, có gần 100 hàm liên quan đến Hàm PHP GMP. Bên trên Lập Trình Viên đã có những bài viết hướng dẫn chi tiết cho các hàm này.