Hàm gmp_hamdist() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm gmp_hamdist() PHP là một hàm tính toán khoảng cách hamming giữa hai số được cung cấp trong PHP. Khoảng cách Hamming là một phép đo để so sánh hai chuỗi dữ liệu nhị phân. Trong khi so sánh hai chuỗi nhị phân có độ dài bằng nhau, khoảng cách Hamming là số bit khác nhau giữa hai chuỗi. Khoảng cách Hamming giữa hai chuỗi a và b được ký hiệu là d(a,b).

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tính năng Hàm gmp_hamdist() PHP

 • Hàm gmp_hamdist() PHP tính toán khoảng cách Hamming giữa hai số được cung cấp.
 • Dễ dàng sử dụng với các tham số dạng chuỗi hoặc đối tượng GMP.

Tổng quan Hàm gmp_hamdist() PHP

Giả sử chúng ta có hai số nhị phân $a$ và $b$, với độ dài bằng nhau, khoảng cách Hamming giữa chúng được xác định bằng cách tính số bit khác nhau giữa chúng. Điều này được biểu diễn bằng công thức sau:

d(a,b) = the number of bit positions in which the two bits are different

Hàm gmp_hamdist() PHP tính toán khoảng cách Hamming giữa hai số được cung cấp trong PHP. Điều này có thể được đạt được với cú pháp sau:

gmp_hamdist ( GMP $a , GMP $b ) : int

Trong đó, $a và $b là hai số nhị phân cần tính toán khoảng cách Hamming.

Hướng dẫn Hàm gmp_hamdist() PHP

Để sử dụng Hàm gmp_hamdist() PHP, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 1. Khởi tạo hai số nhị phân có độ dài bằng nhau.
 2. Sử dụng hàm gmp_hamdist() để tính toán khoảng cách Hamming giữa hai số này.

Dưới đây là ví dụ minh họa cho việc sử dụng hàm gmp_hamdist():

<?php
$ham1 = gmp_init(11011001, 2);
$ham2 = gmp_init(10011101, 2);
echo "Khoảng cách Hamming giữa 11011001 và 10011101 là: " . gmp_hamdist($ham1, $ham2);
?>

Kết quả của đoạn mã trên sẽ là:

Khoảng cách Hamming giữa 11011001 và 10011101 là: 2

Cách triển khai hàm gmp_hamdist() PHP

Hàm gmp_hamdist() PHP được sử dụng để tính toán khoảng cách Hamming giữa hai số nguyên. Khoảng cách Hamming giữa hai số nguyên là số lượng bit khác nhau giữa hai số đó.

Để triển khai hàm gmp_hamdist(), chúng ta có thể sử dụng thuật toán sau:

 1. Bắt đầu với hai số nguyên a và b.
 2. Chuyển đổi hai số nguyên thành dạng nhị phân.
 3. So sánh từng bit của hai số nguyên.
 4. Nếu hai bit khác nhau, thì tăng biến đếm lên 1.
 5. Trả về biến đếm.

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm gmp_hamdist():

function gmp_hamdist(int $a, int $b)
{
  // Chuyển đổi hai số nguyên thành dạng nhị phân.
  $a_bin = gmp_strval($a, 2);
  $b_bin = gmp_strval($b, 2);

  // So sánh từng bit của hai số nguyên.
  $count = 0;
  for ($i = 0; $i < strlen($a_bin); $i++) {
    if ($a_bin[$i] != $b_bin[$i]) {
      $count++;
    }
  }

  // Trả về biến đếm.
  return $count;
}

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm gmp_hamdist():

$a = 12;
$b = 21;

$hamdist = gmp_hamdist($a, $b);

// In ra khoảng cách Hamming.
echo $hamdist . "\n"; // 3

Kết quả:

3

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm gmp_popcount() để tính toán khoảng cách Hamming một cách hiệu quả hơn. Hàm gmp_popcount() trả về số lượng bit 1 trong một số nguyên.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm gmp_popcount() để tính toán khoảng cách Hamming:

function gmp_hamdist(int $a, int $b)
{
  // Chuyển đổi hai số nguyên thành dạng nhị phân.
  $a_bin = gmp_strval($a, 2);
  $b_bin = gmp_strval($b, 2);

  // Tính toán khoảng cách Hamming bằng cách sử dụng hàm gmp_popcount().
  $a_xor_b = gmp_xor($a, $b);
  $hamdist = gmp_popcount($a_xor_b);

  // Trả về biến đếm.
  return $hamdist;
}

Kết quả vẫn giống như ví dụ trước.

Ưu và Nhược điểm Hàm gmp_hamdist() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm gmp_hamdist() tính toán khoảng cách Hamming giữa hai số được cung cấp trong PHP.
 • Dễ dàng sử dụng với các tham số dạng chuỗi hoặc đối tượng GMP.

Nhược điểm:

 • Chỉ hoạt động với các số nguyên dương.

Hàm tương tự Hàm gmp_hamdist() PHP

Các hàm tương tự khác có thể được sử dụng để tính toán khoảng cách Hamming trong PHP, bao gồm:

 • levenshtein(): Hàm này tính toán khoảng cách Levenshtein giữa hai chuỗi.
 • similar_text(): Hàm này tính toán độ tương đồng giữa hai chuỗi.

Lời khuyên Hàm gmp_hamdist() PHP

Khi sử dụng hàm gmp_hamdist() trong PHP, chúng ta cần lưu ý các điểm sau:

 • Đảm bảo rằng hai số được cung cấp có độ dài bằng nhau.
 • Chỉ sử dụng với các số nguyên dương.

Kết Luận

Hàm gmp_hamdist() là một công cụ hữu ích để tính toán khoảng cách Hamming giữa hai số được cung cấp trong PHP. Điều này có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ mã hoá thông tin đến xử lý hình ảnh và âm thanh. Với một số lượng nhỏ các tham số, hàm gmp_hamdist() cung cấp một cách nhanh chóng và hiệu quả để tính toán khoảng cách Hamming trong PHP. 

Khoảng cách Hamming giữa ba số có thể được tính toán bằng cách sử dụng hàm gmp_hamdist() không?

Không, hàm gmp_hamdist() chỉ tính khoảng cách Hamming giữa hai số.

Tôi có thể sử dụng hàm gmp_hamdist() để so sánh hai chuỗi kí tự không?

Không, hàm gmp_hamdist() chỉ hoạt động với các số nguyên.

Tôi có thể tính khoảng cách Hamming giữa hai chuỗi kí tự bằng PHP không?

Có thể, có thể sử dụng các hàm tương tự khác như levenshtein() và similar_text() để tính khoảng cách giữa hai chuỗi kí tự.

Tôi có thể tính khoảng cách Hamming giữa hai số lớn bằng PHP không?

Có thể, hàm gmp_hamdist() hỗ trợ tính toán khoảng cách Hamming cho các số lớn trong PHP.

Hàm gmp_hamdist() được hỗ trợ trong phiên bản PHP nào?

Hàm gmp_hamdist() hoạt động từ phiên bản PHP 5.0.0 trở lên.