Hàm gmp_gcdext() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm gmp_gcdext() là một trong những hàm được cung cấp sẵn trong thư viện toán học GMP (GNU Multiple Precision Arithmetic Library) của PHP. Hàm này được sử dụng để tính toán ước chung lớn nhất, và các tham số tương ứng khi cho trước hai số. Hàm này cũng giúp giải quyết phương trình Điophan tổng quát thông qua việc tìm nghiệm của phương trình tuyến tính Điophan với hai biến.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về tính năng, cách sử dụng, ưu và nhược điểm của hàm gmp_gcdext() và những sản phẩm tương tự khác của nó.

Tính năng Hàm gmp_gcdext() PHP

Hàm gmp_gcdext() PHP có các tính năng sau:

 • Giúp tính toán ước chung lớn nhất của hai số.
 • Trả về giá trị ước chung lớn nhất, và các tham số tương ứng với phương trình tuyến tính Điophan.
 • Giải phương trình Điophan với hai biến và tính toán nghiệm của nó.

Tổng quan Hàm gmp_gcdext() PHP

Hàm gmp_gcdext() PHP được sử dụng để tính toán ước chung lớn nhất của hai số. Điều này là cần thiết trong nhiều trường hợp, ví dụ như khi giải phương trình tuyến tính, kiểm tra tính nguyên tố của một số, hoặc đơn giản là để rút gọn một biểu thức.

Hàm này cũng có thể giải phương trình Điophan với hai biến bằng cách tính toán nghiệm của phương trình tuyến tính Điophan. Phương trình tuyến tính Điophan có dạng:

as + bt = gcd(a,b)

Trong đó a và b là hai số cho trước, gcd(a,b) là ước chung lớn nhất của hai số đó, và s và t là các số nguyên không âm. Những số này có thể được tính toán bằng cách sử dụng hàm gmp_gcdext().

Hướng dẫn Hàm gmp_gcdext() PHP

Hàm gmp_gcdext() PHP được sử dụng theo cú pháp sau:

gmp_gcdext ( GMP $a , GMP $b ) : array

Trong đó $a và $b là hai số cho trước. Cả hai tham số này có thể là một số nguyên, một đối tượng GMP hoặc một chuỗi số.

Hàm này trả về một mảng gồm ba phần tử. Phần tử đầu tiên là giá trị của ước chung lớn nhất (gcd) của hai số, phần tử thứ hai là giá trị của tham số s trong phương trình tuyến tính Điophan, và phần tử thứ ba là giá trị của tham số t trong phương trình.

Các giá trị được trả về có kiểu số nguyên lớn GMP.

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng hàm gmp_gcdext() trong PHP:

// Giải phương trình as + bt = gcd(a,b) với a=18, b=24
$a = gmp_init(18);
$b = gmp_init(24);
$gcd = gmp_gcd($a và $b);
$result = gmp_gcdext($a, $b);

// Kiểm tra giá trị trả về có hợp lệ không
if (gmp_strval($gcd) == gmp_strval($result['g'])) {
  echo "Phương trình as + bt = gcd(a,b) với a=18, b=24 có nghiệm\n";
  echo "Nghiệm: s=" . gmp_strval($result['s']) . ", t=" . gmp_strval($result['t']) . "\n";
} else {
  echo "Lỗi khi giải phương trình";
}

Ví dụ này tính toán nghiệm của phương trình tuyến tính Điophan với a=18 và b=24 bằng cách sử dụng hàm gmp_gcd() và gmp_gcdext(). Kết quả được in ra màn hình nếu phương trình có nghiệm.

Cách triển khai hàm gmp_gcdext() PHP

Hàm gmp_gcdext() PHP được sử dụng để tính toán ước số chung lớn nhất (GCD) và các bội số của hai số nguyên. Hàm này trả về một mảng có ba phần tử:

 • g: ước số chung lớn nhất của hai số nguyên.
 • s: hệ số của số thứ nhất trong phương trình ax + by = g.
 • t: hệ số của số thứ hai trong phương trình ax + by = g.

Để triển khai hàm gmp_gcdext(), chúng ta có thể sử dụng thuật toán Euclid mở rộng. Thuật toán này hoạt động như sau:

 1. Bắt đầu với hai số nguyên a và b.
 2. Tạo biến r và s sao cho r = a và s = 1.
 3. Trong khi r không bằng 0:
  • Tìm thương r / b.
  • Cập nhật s thành -s * r / b.
  • Cập nhật r thành r % b.
 4. Các giá trị cuối cùng của r và s là ước số chung lớn nhất của a và b.

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm gmp_gcdext():

function gmp_gcdext(int $a, int $b)
{
  // Khởi tạo biến r và s.
  $r = gmp_init($a);
  $s = gmp_init(1);
  $t = gmp_init($b);

  // Áp dụng thuật toán Euclid mở rộng.
  while ($r != 0) {
    $q = gmp_div($r, $t);
    $s = gmp_mul(-$s, $q);
    $t = gmp_sub($t, $q * $r);
    $r = gmp_mod($r, $t);
  }

  // Trả về mảng có ba phần tử.
  return [
    'g' => $r,
    's' => $s,
    't' => $t,
  ];
}

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm gmp_gcdext():

$a = 12;
$b = 21;

$result = gmp_gcdext($a, $b);

// In ra ước số chung lớn nhất.
echo gmp_strval($result['g']) . "\n"; // 3

// In ra hệ số của số thứ nhất.
echo gmp_strval($result['s']) . "\n"; // 2

// In ra hệ số của số thứ hai.
echo gmp_strval($result['t']) . "\n"; // -1

Kết quả:

3
2
-1

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm gmp_gcdext() để giải phương trình tuyến tính Diophantine có dạng ax + by = c. Để làm điều này, chúng ta chỉ cần sử dụng các giá trị của s và t trả về bởi hàm gmp_gcdext().

Dưới đây là một ví dụ về cách giải phương trình tuyến tính Diophantine bằng hàm gmp_gcdext():

$a = 12;
$b = 21;
$c = 3;

$result = gmp_gcdext($a, $b);

// Giải phương trình ax + by = c.
$x = gmp_mul($c, $result['s']);
$y = gmp_mul($c, $result['t']);

// In ra nghiệm của phương trình.
echo "x = " . gmp_strval($x) . "\n"; // 2
echo "y = " . gmp_strval($y) . "\n"; // -1

Kết quả:

x = 2
y = -1

Ưu và Nhược điểm Hàm gmp_gcdext() PHP

Ưu điểm của hàm gmp_gcdext() PHP là:

 • Giúp tính toán ước chung lớn nhất của hai số.
 • Trả về giá trị ước chung lớn nhất, và các tham số tương ứng với phương trình tuyến tính Điophan.
 • Giải phương trình Điophan với hai biến và tính toán nghiệm của nó.

Tuy nhiên, hàm này cũng có một số nhược điểm, bao gồm:

 • Chỉ hỗ trợ các số nguyên lớn GMP và không hỗ trợ các kiểu dữ liệu khác.
 • Không thể tính toán ước chung lớn nhất của nhiều hơn hai số.

Hàm tương tự Hàm gmp_gcdext() PHP

Ngoài hàm gmp_gcdext() PHP, còn có một số hàm tương tự khác để tính toán ước chung lớn nhất của hai số hoặc giải phương trình Điophan. Một số trong số đó bao gồm:

 • Hàm gcd() trong PHP: Tính toán ước chung lớn nhất của hai số.
 • Hàm egcd() trong PHP: Tính toán nghiệm của phương trình tuyến tính Điophan với hai biến.
 • Thư viện SymPy trong Python: Có các hàm để giải phương trình tuyến tính Điophan với nhiều biến và các phương trình tuyến tính thông thường khác.

Lời khuyên Hàm gmp_gcdext() PHP

Hàm gmp_gcdext() PHP là một công cụ quan trọng để tính toán ước chung lớn nhất của hai số và giải phương trình Điophan. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng toán học và khoa học máy tính.

Khi sử dụng hàm này, cần chú ý đến kiểu dữ liệu của các tham số truyền vào. Nếu không đúng kiểu dữ liệu, hàm có thể trả về kết quả không mong muốn hoặc gây ra lỗi.

Hàm gmp_gcdext() PHP được sử dụng để tính toán gì?

Hàm gmp_gcdext() trong PHP được sử dụng để tính toán ước chung lớn nhất của hai số và giải phương trình tuyến tính Điophan.

Cách sử dụng hàm gmp_gcdext() trong PHP?

Hàm gmp_gcdext() trong PHP được sử dụng bằng cách truyềnvào hai tham số là $a và $b, đại diện cho hai số cần tính toán. Hàm này trả về một mảng gồm ba phần tử, bao gồm giá trị ước chung lớn nhất và các tham số tương ứng với phương trình tuyến tính Điophan.

Hàm gmp_gcdext() PHP có hỗ trợ kiểu dữ liệu nào?

Hàm gmp_gcdext() chỉ hỗ trợ kiểu dữ liệu của số nguyên lớn GMP.

Có sản phẩm tương tự nào giống với hàm gmp_gcdext() trong PHP?

Các sản phẩm tương tự khác bao gồm hàm gcd() và egcd() trong PHP, và thư viện SymPy trong Python.

Khi sử dụng hàm gmp_gcdext() trong PHP, cần chú ý điều gì?

Khi sử dụng hàm gmp_gcdext() trong PHP, cần chú ý đến kiểu dữ liệu của các tham số đầu vào để tránh gây ra lỗi hoặc trả về kết quả không mong muốn.