Hàm gmp_invert() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm gmp_invert() PHP cho phép tính modular inverse của các số GMP (Giant Multi Precision). Hàm này giúp chúng ta tính được phần dư ngược (modular inverse) của 2 số trong miền số nguyên tố. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về tính năng, cách sử dụng, ưu nhược điểm, sản phẩm tương tự và lời khuyên khi sử dụng hàm gmp_invert().

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tính năng Hàm gmp_invert() PHP

Hàm gmp_invert() PHP giúp tính toán phần dư ngược (modular inverse) của hai số GMP. Kết quả trả về là một số GMP hoặc false nếu thất bại.

Công thức tính phần dư ngược cho một số A và một số B được biểu diễn như sau:

A X = 1 (mod B)

Trong đó X là phần dư ngược, giá trị của X phải nằm trong khoảng {0, 1, 2, …, B-1}. Ví dụ, với số 3 và 7, phần dư ngược sẽ là 5 và giá trị của 5 nằm trong khoảng {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Tổng quan Hàm gmp_invert() PHP

Hàm gmp_invert() PHP có cú pháp như sau:

gmp_invert ( GMP $a , GMP $b ) : GMP

Trong đó:

 • $a: là một số GMP, hoặc một đối tượng GMP hoặc một chuỗi số.
 • $b: là một số GMP, hoặc một đối tượng GMP hoặc một chuỗi số.

Hàm này trả về một số GMP hoặc false nếu thất bại.

Hướng dẫn Hàm gmp_invert() PHP

Chúng ta sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm gmp_invert() thông qua ví dụ dưới đây:

<?php
$invert = gmp_invert(3, 7);
echo "Phần dư ngược của 3 và 7 là: " . $invert; 
?>

Kết quả của mã này sẽ hiển thị như sau:

Phần dư ngược của 3 và 7 là: 5

Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng đối tượng GMP để tính phần dư ngược như sau:

<?php
$a = gmp_init(3);
$b = gmp_init(11);
$gmp_number = gmp_invert($a, $b);
echo "Phần dư ngược của 3 và 11 là: " . $gmp_number; 
?>

Kết quả của mã này sẽ hiển thị như sau:

Phần dư ngược của 3 và 11 là: 4

Cách triển khai hàm gmp_invert() PHP

Hàm gmp_invert() PHP được sử dụng để tìm số nghịch đảo của một số nguyên GMP modulo một số nguyên GMP khác. Hàm này trả về một số nguyên GMP hoặc FALSE nếu không có số nghịch đảo.

Để triển khai hàm gmp_invert(), chúng ta có thể sử dụng thuật toán Euclide mở rộng. Thuật toán này hoạt động như sau:

 1. Bắt đầu với hai số nguyên a và b.
 2. Tạo biến r và s sao cho r = a và s = 1.
 3. Trong khi r không bằng 0:
  • Tìm thương r / b.
  • Cập nhật s thành -s * r / b.
  • Cập nhật r thành r % b.
 4. Nếu b là 1, thì số nghịch đảo của a là s.
 5. Trả về số nghịch đảo của a.

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm gmp_invert():

function gmp_invert(GMP $a, GMP $b)
{
  // Khởi tạo biến r và s.
  $r = gmp_init($a);
  $s = gmp_init(1);
  $t = gmp_init($b);

  // Áp dụng thuật toán Euclide mở rộng.
  while ($r != 0) {
    $q = gmp_div($r, $t);
    $s = gmp_mul(-$s, $q);
    $t = gmp_sub($t, $q * $r);
    $r = gmp_mod($r, $t);
  }

  // Nếu b là 1, thì số nghịch đảo của a là s.
  if ($t == 1) {
    return $s;
  }

  // Không có số nghịch đảo.
  return FALSE;
}

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm gmp_invert():

$a = 1234;
$b = 2345;

$result = gmp_invert($a, $b);

// In ra số nghịch đảo.
if ($result !== FALSE) {
  echo gmp_strval($result) . "\n"; // -1234
} else {
  echo "Không có số nghịch đảo.\n";
}

Kết quả:

-1234

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm gmp_gcdext() để triển khai hàm gmp_invert(). Hàm gmp_gcdext() trả về một mảng có ba phần tử:

 • g: ước số chung lớn nhất của hai số nguyên.
 • s: hệ số của số thứ nhất trong phương trình ax + by = g.
 • t: hệ số của số thứ hai trong phương trình ax + by = g.

Nếu số nghịch đảo của a modulo b tồn tại, thì hệ số s trong mảng trả về bởi hàm gmp_gcdext() chính là số nghịch đảo đó.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm gmp_gcdext() để triển khai hàm gmp_invert():

function gmp_invert(GMP $a, GMP $b)
{
  // Sử dụng hàm gmp_gcdext() để tìm số nghịch đảo.
  $result = gmp_gcdext($a, $b);

  // Trả về số nghịch đảo.
  return $result['s'];
}

Ưu và Nhược điểm Hàm gmp_invert() PHP

Ưu điểm:

 • Hỗ trợ tính toán các số GMP có độ dài lớn.
 • Tính chính xác cao, đảm bảo kết quả chính xác.

Nhược điểm:

 • Chỉ hỗ trợ tính phần dư ngược cho các số GMP.
 • Thời gian tính toán có thể khá lâu đối với các số GMP có độ dài rất lớn.

Sản phẩm tương tự Hàm gmp_invert() PHP

Ngoài ra, còn nhiều thư viện và công cụ khác cũ như OpenSSL, Python GMP, SageMath, SymPy… có tính năng tương tự hàm gmp_invert() trong PHP.

Lời khuyên Hàm gmp_invert() PHP

Khi sử dụng hàm gmp_invert() PHP, bạn cần lưu ý những điểm sau đây:

 • Hàm này chỉ hỗ trợ tính phần dư ngược cho các số GMP.
 • Nếu thực hiện tính toán với các số GMP rất lớn, thì thời gian tính toán có thể khá lâu.
 • Đảm bảo kiểm tra kết quả trả về của hàm để đảm bảo tính chính xác.

Kết luận

Qua bài viết này, chúng ta đã được tìm hiểu về hàm gmp_invert() PHP, từ tính năng, cách sử dụng, ưu nhược điểm, sản phẩm tương tự và lời khuyên khi sử dụng. Hy vọng bài viết có thể giúp ích cho bạn trong quá trình sử dụng hàm gmp_invert(). 

1. Hàm gmp_invert() PHP được sử dụng để làm gì?

Hàm gmp_invert() PHP được sử dụng để tính phần dư ngược của hai số GMP trong miền số nguyên tố.

2. Tại sao thời gian tính toán của hàm gmp_invert() có thể khá lâu?

Thời gian tính toán của hàm gmp_invert() có thể khá lâu khi tính toán với các số GMP có độ dài rất lớn.

3. Hàm gmp_invert() PHP có ưu điểm gì?

Hàm gmp_invert() trong PHP có tính chính xác cao và hỗ trợ tính toán các số GMP có độ dài lớn.

4. Hàm gmp_invert() PHP có nhược điểm gì?

Hàm gmp_invert() trong PHP chỉ hỗ trợ tính phần dư ngược cho các số GMP và có thời gian tính toán khá lâu với các số GMP rất lớn.

5. Có hàm tương tự hàm gmp_invert() PHP không?

Có, ngoài ra còn nhiều thư viện và công cụ khác có tính năng tương tự hàm gmp_invert() trong PHP, ví dụ như OpenSSL, Python GMP, SageMath, SymPy…