Hàm gmp_root() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm gmp_root() PHP là một hàm toán học được sử dụng để tính toán căn bậc n của số nguyên, với n là số nguyên dương. Hàm này cho phép bạn thực hiện các phép tính toán chính xác đến cả hàng trăm chữ số lớn.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tính năng Hàm gmp_root() PHP

Gmp_root() là một hàm toán học mạnh mẽ trong PHP, cho phép bạn thực hiện các phép tính toán chính xác cao trên số nguyên. Hàm này được sử dụng để tính căn bậc n của số nguyên, và trả về giá trị nguyên.

Tính năng của Hàm gmp_root() PHP bao gồm:

 • Tính căn bậc n của số nguyên.
 • Tính toán chính xác đến hàng trăm chữ số lớn.
 • Cho phép sử dụng các tham số kiểu GMP hoặc chuỗi số nguyên.

Tổng quan Hàm gmp_root() PHP

Hàm gmp_root() PHP là một phần của extension GMP (GNU Multiple Precision), và chỉ có thể được sử dụng khi extension này đã được cài đặt trên máy chủ web của bạn. Hàm này có thể được sử dụng trên các phiên bản PHP từ 5.6.0 trở lên.

Để sử dụng Hàm gmp_root() PHP, bạn cần phải biết rõ các tham số của nó. Tham số đầu tiên (a) là một số nguyên hoặc một chuỗi số nguyên, trong khi tham số thứ hai (nth) là một số nguyên dương biểu thị căn bậc n của số a.

Hướng dẫn Hàm gmp_root() PHP

Hàm gmp_root() PHP được sử dụng để tính toán căn bậc n của số nguyên. Để sử dụng hàm này, bạn cần truyền vào hai tham số: số nguyên và căn bậc n.

Ví dụ:

<?php
$num = gmp_root('144', 2);
echo "Kết quả là: " . $num;
?>

Kết quả sẽ là:

Kết quả là: 12

Bạn cũng có thể tính căn bậc ba của một số nguyên bất kỳ:

<?php
$num = gmp_root('2685619', 3);
echo "Kết quả là: " . $num;
?>

Kết quả sẽ là:

Kết quả là: 139

Cách triển khai Hàm gmp_root() PHP

Hàm gmp_root() PHP trả về phần nguyên của căn bậc n của một số GMP. Hàm này có hai tham số bắt buộc:

 • $num: Số GMP cần lấy căn bậc n
 • $n: Số mũ căn bậc n

Hàm gmp_root() trả về một số GMP là phần nguyên của căn bậc n của $num.

Dưới đây là ví dụ về cách triển khai hàm gmp_root():

<?php

// Khởi tạo hai số GMP
$num = gmp_init(216);
$n = 3;

// Trả về phần nguyên của căn bậc 3 của $num
$root = gmp_root($num, $n);

// In kết quả
echo gmp_strval($root);

Kết quả đầu ra:

6

Dưới đây là một ví dụ khác về cách triển khai hàm gmp_root():

<?php

// Khởi tạo một số GMP từ một chuỗi
$num = gmp_init("216");
$n = 3;

// Trả về phần nguyên của căn bậc 3 của $num
$root = gmp_root($num, $n);

// In kết quả
echo gmp_strval($root);

Kết quả đầu ra:

6

Lưu ý rằng hàm gmp_root() chỉ trả về phần nguyên của căn bậc n. Để lấy giá trị chính xác của căn bậc n, bạn có thể sử dụng hàm gmp_sqrt().

Ưu và Nhược điểm Hàm gmp_root() PHP

Ưu điểm:

 • Cho phép tính toán chính xác đến hàng trăm chữ số lớn.
 • Cho phép sử dụng các tham số kiểu GMP hoặc chuỗi số nguyên.

Nhược điểm:

 • Không thể tính toán căn bậc n của các số thập phân.
 • Cần cài đặt extension GMP trên máy chủ web của bạn để sử dụng hàm này.

Hàm tương tự Hàm gmp_root() PHP

Các hàm tương tự Hàm gmp_root() PHP bao gồm:

 • Hàm sqrt() trong PHP: Chức năng này được sử dụng để tính căn bậc hai của một số.
 • Hàm pow() trong PHP: Chức năng này được sử dụng để tính toán các giá trị lũy thừa của một số.

Lời khuyên Hàm gmp_root()

Tổng kết lại, Hàm gmp_root() PHP là một hàm toán học rất hữu ích trong PHP để tính toán căn bậc n của số nguyên. Hàm này cho phép bạn thực hiện các phép tính toán chính xác cao trên số nguyên và có thể được sử dụng trên các phiên bản PHP từ 5.6.0 trở lên.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu về các sản phẩm tương tự như Hàm sqrt() và Hàm pow() để tính toán các giá trị căn bậc hai và lũy thừa.

Với thông tin về tính năng, Ưu và Nhược điểm của Hàm gmp_root() PHP cùng với Hướng dẫn sử dụng và Lời khuyên, hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm toán học này.