Hàm gmp_sign() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm gmp_sign() PHP là một trong những hàm toán học được sử dụng trong PHP để trả về dấu của một số. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hàm gmp_sign(), bao gồm tính năng, cách sử dụng và ưu và nhược điểm của hàm.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tính năng Hàm gmp_sign() PHP

Hàm gmp_sign() được sử dụng để trả về dấu của một số. Nó sẽ trả về giá trị 1 nếu số là dương, -1 nếu số là âm và 0 nếu số là 0.

Tổng quan Hàm gmp_sign() PHP

Hàm gmp_sign() PHP là một hàm toán học được xây dựng trong PHP để trả về dấu của một số. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra xem một số có phải là số dương hay không, hoặc để kiểm tra xem một số có phải là số âm hay không.

Hàm gmp_sign() hoạt động với các phiên bản PHP từ 5.0.0 trở lên và có thể được sử dụng với các loại số khác nhau, bao gồm GMP resource number, gmp object và numeric string.

Hướng dẫn Hàm gmp_sign() PHP

Để sử dụng hàm gmp_sign() PHP, bạn cần truyền một số vào như là tham số. Ví dụ, để kiểm tra xem số 123 có phải là số dương hay không, bạn có thể sử dụng mã sau:

$sign = gmp_sign(123);
if($sign == 1){
  echo "Số 123 là số dương";
}

Kết quả của đoạn mã trên sẽ là:

Số 123 là số dương

Tương tự, để kiểm tra xem số -456 có phải là số âm hay không, bạn có thể sử dụng mã sau:

$sign = gmp_sign(-456);
if($sign == -1){
  echo "Số -456 là số âm";
}

Kết quả của đoạn mã trên sẽ là:

Số -456 là số âm

Cách triển khai Hàm gmp_sign() PHP

Hàm gmp_sign() PHP được sử dụng để trả về dấu của số GMP. Cú pháp của hàm như sau:

gmp_sign(GMP $gmpnumber): int

Các tham số của hàm:

 • $gmpnumber: Một đối tượng GMP.

Giá trị trả về:

 • 1 nếu số GMP là dương.
 • -1 nếu số GMP là âm.
 • 0 nếu số GMP là 0.

Ví dụ:

<?php

// Khởi tạo một số GMP dương
$num = gmp_init(10);

// Trả về dấu của số GMP
$sign = gmp_sign($num);

// In ra dấu của số GMP
echo $sign;

// Kết quả: 1

Trong ví dụ trên, chúng ta đã khởi tạo một số GMP là 10. Sau đó, chúng ta đã sử dụng hàm gmp_sign() để trả về dấu của số GMP. Kết quả là, dấu của số GMP là 1.

Một số lưu ý:

 • Hàm gmp_sign() phải được gọi với một đối tượng GMP đã tồn tại (sử dụng hàm gmp_init() chẳng hạn). Một đối tượng sẽ không được tự động tạo ra.

Cách triển khai hàm gmp_sign():

Hàm gmp_sign() có thể được triển khai như sau:

function gmp_sign(GMP $gmpnumber): int
{
  // Kiểm tra xem số GMP có bằng 0 hay không
  if (gmp_cmp($gmpnumber, 0) == 0) {
    return 0;
  }

  // Trả về dấu của số GMP
  return gmp_cmp($gmpnumber, 0) > 0 ? 1 : -1;
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Đầu tiên, hàm kiểm tra xem số GMP có bằng 0 hay không. Nếu có, thì hàm sẽ trả về 0.
 • Nếu số GMP không bằng 0, thì hàm sẽ so sánh số GMP với 0. Nếu số GMP lớn hơn 0, thì hàm sẽ trả về 1. Nếu số GMP nhỏ hơn 0, thì hàm sẽ trả về -1.

Một số ví dụ khác:

<?php

// Khởi tạo một số GMP âm
$num = gmp_init(-10);

// Trả về dấu của số GMP
$sign = gmp_sign($num);

// In ra dấu của số GMP
echo $sign;

// Kết quả: -1

// Khởi tạo một số GMP bằng 0
$num = gmp_init(0);

// Trả về dấu của số GMP
$sign = gmp_sign($num);

// In ra dấu của số GMP
echo $sign;

// Kết quả: 0

Trong ví dụ đầu tiên, chúng ta đã khởi tạo một số GMP âm. Sau đó, chúng ta đã sử dụng hàm gmp_sign() để trả về dấu của số GMP. Kết quả là, dấu của số GMP là -1.

Trong ví dụ thứ hai, chúng ta đã khởi tạo một số GMP bằng 0. Sau đó, chúng ta đã sử dụng hàm gmp_sign() để trả về dấu của số GMP. Kết quả là, dấu của số GMP là 0.

Ưu và Nhược điểm Hàm gmp_sign() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm gmp_sign() rất dễ sử dụng và cung cấp kết quả chính xác về dấu của một số.
 • Nó có thể được sử dụng với các loại số khác nhau, bao gồm GMP resource number, gmp object và numeric string.

Nhược điểm:

 • Hàm gmp_sign() PHP chỉ trả về thông tin về dấu của một số, không thực hiện bất kỳ tính toán nào trên số đó.

Hàm tương tự Hàm gmp_sign() PHP

Các hàm tương tự với hàm gmp_sign() bao gồm:

 • abs(): Được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối của một số.
 • signum(): Được sử dụng để trả về dấu của một số BigInteger.

Lời khuyên Hàm gmp_sign() PHP

Hàm gmp_sign() PHP là một công cụ hữu ích cho các nhà phát triển PHP khi cần kiểm tra dấu của một số. Tuy nhiên, nếu bạn cần thực hiện các tính toán toán học khác trên số đó, bạn cần xem xét các hàm toán học khác của PHP.

Hàm gmp_sign() PHP có thể sử dụng với các loại số nào?

Hàm gmp_sign() có thể được sử dụng với các loại số khác nhau, bao gồm GMP resource number, gmp object và numeric string.

Kết quả của hàm gmp_sign() là gì?

Hàm gmp_sign() sẽ trả về giá trị 1 nếu số là dương, -1 nếu số là âm và 0 nếu số là 0.

Hàm gmp_sign() PHP hoạt động với các phiên bản PHP nào?

Hàm gmp_sign() hoạt động với các phiên bản PHP từ 5.0.0 trở lên.

Có những hàm tương tự nào với hàm gmp_sign()?

Các hàm tương tự với hàm gmp_sign() bao gồm abs() và signum().

Hàm gmp_sign() có ưu điểm gì?

Hàm gmp_sign() PHP rất dễ sử dụng và cung cấp kết quả chính xác về dấu của một số.