Hàm gmp_binomial() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm gmp_binomial() PHP được sử dụng để tính toán hệ số nhị thức. Được xây dựng trên GMP (GNU Multiple Precision) và có thể hoạt động với các phiên bản PHP lớn hơn 7.3.0.

Hàm này có khả năng tính toán các hệ số nhị thức cho một cặp số nguyên không âm, nói cách khác, hệ số nhị thức C(n, k) cho mọi số nguyên không âm n và k trong phạm vi hỗ trợ của GMP. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về tính năng, cách sử dụng, ưu điểm, nhược điểm và sản phẩm tương tự của hàm gmp_binomial() trong PHP.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tính năng Hàm gmp_binomial() PHP

Hàm gmp_binomial() PHP được sử dụng để tính toán hệ số nhị thức của hai số nguyên không âm. Công thức chung của hệ số nhị thức là:

C(n, k) = n!/(k!*(n-k)!), trong đó n >= k >= 0.

Trong đó, n! là giai thừa của n, tức là tích của tất cả các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng n. Và k! là giai thừa của k, tức là tích của tất cả các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng k.

Hàm gmp_binomial() PHP có khả năng tính toán hệ số nhị thức cho một cặp số nguyên không âm n và k. Hàm này sử dụng biểu diễn số lớn của GMP để hỗ trợ tính toán cho các giá trị lớn.

Hướng dẫn Hàm gmp_binomial() PHP

Cú pháp của hàm gmp_binomial() PHP như sau:

gmp_binomial(mixed $num1, int $k) : GMP

Trong đó:

 • $num1: Đây là một số nguyên không âm được đưa vào hàm. Nó có thể là một số nguyên được biểu diễn dưới dạng chuỗi, một đối tượng GMP hoặc một tài nguyên số GMP.
 • $k: Đây là một số nguyên không âm đại diện cho số lượng kết hợp.
 • GMP: Hàm trả về một số GMP là hệ số nhị thức của hai số nguyên không âm được nhập vào.

Ví dụ minh họa:

$num1 = gmp_binomial('4',2);
echo "Hệ số nhị thức của (4,2) là: " . $num1; 
// Kết quả: Hệ số nhị thức của (4,2) là: 6

$num2 = gmp_binomial('5',2);
echo "Hệ số nhị thức của (5, 2) là: " . $num2;
// Kết quả: Hệ số nhị thức của (5, 2) là: 10

Trong ví dụ đầu tiên, chúng ta đã tính toán hệ số nhị thức của hai số nguyên không âm là 4 và 2. Ở ví dụ thứ hai, chúng ta đã tính toán hệ số nhị thức của hai số nguyên không âm là 5 và 2.

Cách triển khai hàm gmp_binomial() PHP

Hàm gmp_binomial() PHP sử dụng thuật toán Pascal để tính toán hệ số nhị thức. Thuật toán này hoạt động như sau:

 1. Nếu k > n/2, thì C(n,k) = C(n,n-k).
 2. Khởi tạo biến tổng bằng 1.
 3. Lặp từ i = 2 đến k:
  • Thêm (n – k + i) vào biến tổng.
  • Chia biến tổng cho i.
 4. Trả về biến tổng.

Dưới đây là triển khai hàm gmp_binomial() bằng PHP:

function gmp_binomial(GMP $n, int $k) {
  if ($k > $n / 2) {
    return gmp_binomial($n, $n - $k);
  }

  $total = 1;
  for ($i = 2; $i <= $k; $i++) {
    $total = gmp_add($total, gmp_mul($n - $k + $i, $total) / $i);
  }

  return $total;
}

Ví dụ sử dụng hàm gmp_binomial():

$n = 5;
$k = 3;

$result = gmp_binomial($n, $k);

echo "C($n,$k) = $result";

Kết quả:

C(5,3) = 10

Một cách triển khai khác của hàm gmp_binomial() PHP là sử dụng đệ quy:

function gmp_binomial(GMP $n, int $k) {
  if ($k == 0 || $k == $n) {
    return 1;
  }

  return gmp_mul(gmp_binomial($n - 1, $k - 1), gmp_binomial($n - 1, $k));
}

Ví dụ sử dụng hàm gmp_binomial():

$n = 5;
$k = 3;

$result = gmp_binomial($n, $k);

echo "C($n,$k) = $result";

Kết quả:

C(5,3) = 10

Giải thích chi tiết

Hàm gmp_binomial() PHP nhận hai tham số: $n là số mũ và $k là chỉ số. Hàm này trả về hệ số nhị thức C(n,k), là số cách chọn k phần tử từ n phần tử.

Bước 1: Nếu k > n/2, thì C(n,k) = C(n,n-k). Điều này là do C(n,k) = C(n,n-k) khi n là số lẻ.

Bước 2: Khởi tạo biến tổng bằng 1.

Bước 3: Lặp từ i = 2 đến k:

* Thêm (n - k + i) vào biến tổng.
* Chia biến tổng cho i.

Cách này là do C(n,k) = (n – k + 1) * C(n – 1, k – 1) / k.

Bước 4: Trả về biến tổng.

Ví dụ

Với n = 5 và k = 3, ta có:

C(5,3) = (5 - 3 + 1) * C(5 - 1, 3 - 1) / 3 = 4 * C(4,2) / 3

Tiếp theo, ta có:

C(4,2) = (4 - 2 + 1) * C(4 - 1, 2 - 1) / 2 = 3 * C(3,1) / 2

Cuối cùng, ta có:

C(3,1) = 3

Vậy, C(5,3) = 4 * 3 / 3 = 10.

Hàm gmp_binomial() là một hàm quan trọng trong toán học. Hàm này có thể được sử dụng để tính toán.

Ưu và Nhược điểm Hàm gmp_binomial() PHP

Ưu điểm

 • Hàm gmp_binomial() PHP có khả năng tính toán hệ số nhị thức cho các số nguyên lớn. Điều này là do GMP có khả năng xử lý các giá trị số lớn hơn rất nhiều so với số nguyên thông thường.
 • Hàm gmp_binomial() PHP được cung cấp miễn phí và được tích hợp sẵn trong các phiên bản PHP mới.

Nhược điểm

 • Hàm gmp_binomial() PHP chỉ hoạt động trên phiên bản PHP 7.3.0 trở lên. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang sử dụng phiên bản PHP cũ hơn, bạn không thể sử dụng hàm này.

Hàm tương tự Hàm gmp_binomial() PHP

Các Hàm tương tự khác của hàm gmp_binomial() trong PHP bao gồm:

 • bcdiv() và gmp_div_qr(): Cả hai hàm này đều được sử dụng để tính toán phép chia của hai số.
 • gmp_fac(): Hàm này được sử dụng để tính giai thừa của một số.
 • gmp_pow(): Hàm này được sử dụng để tính toán lũy thừa của một số.

Lời khuyên Hàm gmp_binomial() PHP

Khi sử dụng hàm gmp_binomial() PHP, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

 • Hàm này chỉ hoạt động trên các phiên bản PHP 7.3.0 trở lên.
 • Tuy nhiên, vì hàm này được tích hợp sẵn trong PHP, nó có thể được sử dụng trên các máy chủ web chạy các phiên bản PHP mới nhất.
 • Bạn cần kiểm tra kết quả trả về của hàm để đảm bảo tính đúng đắn. Nếu cần, bạn có thể so sánh kết quả trả về của hàm với các giá trị nhị thức đã biết và kiểm tra tính chính xác.

Kết luận

Hàm gmp_binomial() PHP là một công cụ hữu ích để tính toán hệ số nhị thức của hai số nguyên không âm. Với sự hỗ trợ của GMP, hàm này có khả năng tính toán các giá trị số lớn hơn rất nhiều so với số nguyên thông thường. Bài viết này đã giới thiệu về tính năng, cách sử dụng, ưu điểm, nhược điểm và sản phẩm tương tự của hàm gmp_binomial() PHP. Nếu bạn muốn tính toán hệ số nhị thức của hai số nguyên không âm trong PHP, hàm gmp_binomial() là một lựa chọn tốt cho bạn. 

Hàm gmp_binomial() PHP có thể tính toán hệ số nhị thức cho những số nào?

Hàm gmp_binomial() trong PHP có thể tính toán hệ số nhị thức cho hai số nguyên không âm n và k.

Làm thế nào để sử dụng hàm gmp_binomial() trong PHP?

Bạn có thể sử dụng hàm gmp_binomial() trong PHP như sau: gmp_binomial(mixed $num1, int $k) : GMP.

Hàm gmp_binomial() PHP có khả năng tính toán các giá trị số lớn hơn không?

Có, hàm gmp_binomial() trong PHP có khả năng tính toán các giá trị số lớn hơn rất nhiều so với số nguyên thông thường. Điều này là do GMP có khả năng xử lý các giá trị số lớn hơn.

Tại sao tôi không thể sử dụng hàm gmp_binomial() trong phiên bản PHP của mình?

Hàm gmp_binomial() trong PHP chỉ hoạt động trên phiên bản PHP 7.3.0 trở lên. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản PHP cũ hơn, bạn không thể sử dụng hàm này.

Hàm gmp_binomial() trong PHP có miễn phí không?

Có, hàm gmp_binomial() trong PHP là miễn phí và được tích hợp sẵn trong các phiên bản PHP mới nhất.