Hàm gmp_div_qr() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm gmp_div_qr() là một trong những hàm tính toán số lớn trong ngôn ngữ lập trình PHP. Hàm này được sử dụng để chia hai số lớn và trả về phần thương và phần dư của phép chia.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các tính năng, tổng quan, hướng dẫn sử dụng, ưu điểm và nhược điểm, sản phẩm tương tự, lời khuyên và 5 câu hỏi thường gặp liên quan đến hàm gmp_div_qr() PHP.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tính năng Hàm gmp_div_qr() PHP

Hàm gmp_div_qr() PHP có chức năng chia hai số lớn và trả về phần thương và phần dư của phép chia đó. Điều này rất hữu ích trong các tình huống cần tính toán với số lớn trong ngôn ngữ PHP.

Tổng quan Hàm gmp_div_qr() PHP

Hàm gmp_div_qr() PHP là một hàm tính toán số lớn. Nó có thể chia hai số lớn và trả về phần thương và phần dư của phép chia đó.

Cú pháp của hàm gmp_div_qr() PHP như sau:

gmp_div_qr ( GMP $a , GMP $b [, int $round = GMP_ROUND_ZERO ] ) : array

Hàm này có các tham số sau:

 • Tham số $a: Đây là số được chia. Nó có thể là một số lớn đã được định nghĩa trước, hoặc một chuỗi số.
 • Tham số $b: Đây là số chia. Nó cũng có thể là một số lớn đã được định nghĩa trước, hoặc một chuỗi số.
 • Tham số $round: Đây là giá trị xác định phương thức làm tròn. Các giá trị có thể là GMP_ROUND_ZEROGMP_ROUND_PLUSINF và GMP_ROUND_MINUSINF.

Hướng dẫn Hàm gmp_div_qr() PHP

Để sử dụng hàm gmp_div_qr() PHP, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo số lớn

Trước tiên, bạn cần tạo hai số lớn để thực hiện phép tính chia. Bạn có thể sử dụng hàm gmp_init() để tạo số lớn.

$a = gmp_init('120');
$b = gmp_init('45');

Hoặc bạn cũng có thể tạo số lớn từ một chuỗi số bằng cách sử dụng hàm gmp_strval().

$a = gmp_strval('120');
$b = gmp_strval('45');

Bước 2: Sử dụng hàm gmp_div_qr()

Sau khi tạo hai số lớn, bạn có thể sử dụng hàm gmp_div_qr() để tính toán phép chia.

$result = gmp_div_qr($a, $b);

Kết quả của hàm này là một mảng, với phần tử đầu tiên là phần thương và phần tử thứ hai là phần dư.

Bước 3: In kết quả

Cuối cùng, bạn có thể in kết quả ra màn hình bằng cách sử dụng câu lệnh echo. Ví dụ:

echo 'Phần thương là ' . $result[0] . '<br/>';
echo 'Phần dư là' . $result[1] . '<br/>';

Nếu bạn muốn xem ví dụ chi tiết hơn về cách sử dụng hàm gmp_div_qr() PHP, hãy tham khảo cách triển khai bên dưới.

Cách triển khai hàm gmp_div_qr() PHP

Hàm gmp_div_qr() PHP được sử dụng để chia hai số lớn và trả về cả phần nguyên và phần dư của kết quả. Hàm này nhận hai tham số: $num1 là số bị chia và $num2 là số chia.

Dưới đây là triển khai hàm gmp_div_qr() bằng PHP:

function gmp_div_qr(GMP $num1, GMP $num2) {
  // Kiểm tra số chia khác 0
  if (gmp_cmp($num2, GMP_ZERO) == 0) {
    throw new Exception("Division by zero");
  }

  // Tiến hành chia
  $result = gmp_init(0);
  $carry = 0;
  $remainder = gmp_init($num1);
  for ($i = gmp_size($num1) - 1; $i >= 0; $i--) {
    $temp = $carry * GMP_BASE_10 + gmp_get_bit($remainder, $i);
    $result = gmp_mul($result, GMP_BASE_10) + gmp_div($temp, $num2);
    $carry = $temp % $num2;
    $remainder = gmp_sub($remainder, gmp_mul($result, $num2));
  }

  return array($result, $remainder);
}

Giải thích chi tiết:

 • Hàm gmp_cmp() trả về kết quả của phép so sánh hai số lớn.
 • Hàm gmp_mul() trả về kết quả của phép nhân hai số lớn.
 • Hàm gmp_sub() trả về kết quả của phép trừ hai số lớn.
 • Hàm gmp_div() trả về kết quả của phép chia hai số lớn.

Ví dụ sử dụng hàm gmp_div_qr():

$num1 = gmp_init(100);
$num2 = gmp_init(5);

$result = gmp_div_qr($num1, $num2);

echo gmp_strval($result[0]);
echo " ";
echo gmp_strval($result[1]);

Kết quả:

20 0

Cách triển khai khác

Một cách triển khai khác của hàm gmp_div_qr() là sử dụng vòng lặp while:

function gmp_div_qr(GMP $num1, GMP $num2) {
  // Kiểm tra số chia khác 0
  if (gmp_cmp($num2, GMP_ZERO) == 0) {
    throw new Exception("Division by zero");
  }

  // Tiến hành chia
  $result = gmp_init(0);
  $carry = 0;
  $remainder = gmp_init($num1);
  while ($remainder > 0) {
    $temp = $carry * GMP_BASE_10 + gmp_get_bit($remainder, 0);
    $result = gmp_mul($result, GMP_BASE_10) + gmp_div($temp, $num2);
    $carry = $temp % $num2;
    $remainder = gmp_sub($remainder, gmp_mul($result, $num2));
  }

  return array($result, $remainder);
}

Hàm gmp_div_qr() là một hàm quan trọng trong nhiều ứng dụng. Hàm này có thể được sử dụng để chia hai số lớn và trả về cả phần nguyên và phần dư của kết quả.

Ưu và Nhược điểm Hàm gmp_div_qr() PHP

Ưu điểm

 • Hàm gmp_div_qr() PHP cho phép tính toán các phép chia với số lớn một cách dễ dàng.
 • Kết quả trả về của hàm này là một mảng, giúp người dùng có thể dễ dàng sử dụng kết quả cho các mục đích khác nhau.

Nhược điểm

 • Hàm gmp_div_qr() chỉ hỗ trợ tính toán với số lớn, không thể sử dụng để tính toán với số nhỏ hơn.
 • Để sử dụng hàm này, người dùng cần phải hiểu rõ về các tham số và các giá trị liên quan đến phương thức làm tròn.

Hàm tương tự Hàm gmp_div_qr() PHP

Trong PHP, ngoài hàm gmp_div_qr(), còn có một số hàm khác có tính năng tương tự. Các hàm này bao gồm:

 • gmp_div_q(): cho phép tính toán phần thương khi chia hai số lớn.
 • gmp_mod(): cho phép tính toán phần dư khi chia hai số lớn.
 • bcdiv(): cho phép tính toán phần thương của phép chia với các số có độ dài tối đa.

Lời khuyên Hàm gmp_div_qr() PHP

Để sử dụng hàm gmp_div_qr() PHP một cách hiệu quả, bạn nên lưu ý các điểm sau:

 • Đọc kỹ tài liệu trước khi sử dụng hàm này để hiểu rõ về các tham số và giá trị liên quan đến phương thức làm tròn.
 • Sử dụng hàm này một cách cẩn thận để tránh những lỗi không mong muốn.
 • Khi tính toán với số lớn, bạn nên sử dụng các hàm tính toán số lớn thay vì các phép toán thông thường.

Kết luận

Hàm gmp_div_qr() PHP là một công cụ hữu ích cho việc tính toán các phép chia với số lớn trong ngôn ngữ PHP. Nó cho phép tính toán phần thương và phần dư của phép chia một cách đáng tin cậy và chính xác. Với những lợi ích và tính năng hữu ích của nó, hàm gmp_div_qr() được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng tính toán số lớn. 

1. Tôi có thể sử dụng hàm gmp_div_qr() trong PHP để chia hai số nhỏ không?

Không, hàm gmp_div_qr() chỉ hỗ trợ tính toán các phép chia với số lớn.

2. Làm thế nào để tạo số lớn trong PHP?

Bạn có thể sử dụng hàm gmp_init() hoặc gmp_strval() để tạo số lớn trong PHP.

3. Tôi có thể sử dụng hàm gmp_div_qr() trong PHP trên máy chủ của mình không?

Có, hàm gmp_div_qr() là một hàm tính toán số lớn trong PHP và có thể sử dụng trên bất kỳ máy chủ nào hỗ trợ PHP.

4. Hàm gmp_div_qr() có độ chính xác cao không?

Đúng, hàm gmp_div_qr() cho phép tính toán phép chia với độ chính xác cao.

5. Làm thế nào để xử lý các lỗi khi sử dụnghàm gmp_div_qr() trong PHP?

Bạn có thể sử dụng các câu lệnh điều kiện để xử lý các lỗi khi sử dụng hàm gmp_div_qr() trong PHP. Nếu bạn gặp phải vấn đề liên quan đến các tham số hoặc phương thức làm tròn, bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về cách sử dụng hàm này và xem xét các giá trị của các tham số để đảm bảo tính chính xác của kết quả.