Hàm gmp_add() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm gmp_add() PHP là một hàm số được sử dụng để trả về tổng của hai số. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về tính năng, cách sử dụng và các ưu điểm, nhược điểm của hàm gmp_add().

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tính năng Hàm gmp_add() PHP

Hàm gmp_add() PHP có tính năng chính là trả về tổng của hai số. Nó là một trong những hàm toán học cơ bản của GMP (GNU Multiple Precision), một thư viện toán học cho phép bạn thực hiện các phép tính toán số học lớn với độ chính xác cao.

Tổng quan Hàm gmp_add() PHP

Hàm gmp_add() PHP được sử dụng để thực hiện phép cộng giữa hai số nguyên, bao gồm cả số âm và số dương. Kết quả trả về là một số nguyên mới là tổng của hai số ban đầu.

Cú pháp của hàm gmp_add() như sau:

gmp_add ( GMP $num1 , GMP $num2 ) : GMP

Trong đó:

 • $num1 là số nguyên đầu tiên.
 • $num2 là số nguyên thứ hai.
 • GMP là kiểu dữ liệu trả về.

Hàm này có thể chấp nhận các đối số được cung cấp dưới dạng tài nguyên GMP, đối tượng GMP hoặc chuỗi số.

Hướng dẫn Hàm gmp_add() PHP

Để sử dụng Hàm gmp_add() PHP, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Bắt đầu bằng cách cài đặt và kích hoạt thư viện GMP.
 2. Định nghĩa hai số nguyên mà bạn muốn cộng.
 3. Sử dụng hàm gmp_add() để tính tổng của hai số đó.

Dưới đây là ví dụ minh họa cho việc sử dụng hàm gmp_add():

<?php
  // Step 1: Install and activate the GMP library
  $num1 = "1234567890167675";
  $num2 = "76543210987655";
  // Step 2: Define two integers to be added
  $sum = gmp_add($num1, $num2);
  // Step 3: Use the gmp_add() function to calculate the sum of two numbers
  echo "Tổng là: " . gmp_strval($sum);
?>

Kết quả khi chạy chương trình là:

Tổng là: 1311111101155330

Cách triển khai hàm gmp_add() PHP

Hàm gmp_add() PHP cộng hai số nguyên có độ chính xác cao. Hàm này có thể được triển khai như sau:

function gmp_add(gmp_int $x, gmp_int $y) {
 // Tạo một số nguyên mới để chứa kết quả
 $z = gmp_init();

 // Cộng hai số nguyên
 gmp_add($z, $x, $y);

 // Trả về kết quả
 return $z;
}

Hàm này hoạt động bằng cách tạo một số nguyên mới để chứa kết quả. Sau đó, hàm này sử dụng hàm gmp_add() của thư viện GMP để cộng hai số nguyên đầu vào. Cuối cùng, hàm này trả về kết quả.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng Hàm gmp_add() PHP:

<?php

// Tạo hai số nguyên
$x = gmp_init(1234567890);
$y = gmp_init(9876543210);

// Cộng hai số nguyên
$z = gmp_add($x, $y);

// In kết quả
echo gmp_strval($z);

?>

Kết quả của đoạn mã này sẽ là:

1111221100

Ngoài ra, Hàm gmp_add() PHP cũng có thể được triển khai bằng cách sử dụng vòng lặp:

function gmp_add(gmp_int $x, gmp_int $y) {
 // Tạo một số nguyên mới để chứa kết quả
 $z = gmp_init();

 // Khởi tạo các biến
 $carry = 0;
 $i = 0;

 // Cộng hai số nguyên
 while ($i < gmp_size($x) || $i < gmp_size($y)) {
  // Cộng hai chữ số
  $sum = gmp_get_digit($x, $i) + gmp_get_digit($y, $i) + $carry;

  // Nếu tổng lớn hơn 9, thì carry = 1
  if ($sum >= 10) {
   $carry = 1;
   $sum -= 10;
  } else {
   $carry = 0;
  }

  // Lưu chữ số vào số nguyên mới
  gmp_set_digit($z, $i, $sum);

  // Tăng chỉ số
  $i++;
 }

 // Nếu carry = 1, thì thêm một chữ số 1 vào cuối số nguyên mới
 if ($carry) {
  gmp_set_digit($z, $i, 1);
 }

 // Trả về kết quả
 return $z;
}

Hàm này hoạt động bằng cách sử dụng vòng lặp để cộng từng chữ số của hai số nguyên đầu vào. Nếu tổng của hai chữ số lớn hơn 9, thì hàm này sẽ lưu 1 vào chữ số đầu tiên của số nguyên mới và carry = 1. Nếu tổng của hai chữ số bé hơn hoặc bằng 9, thì hàm này sẽ lưu tổng vào chữ số đầu tiên của số nguyên mới và carry = 0. Hàm này sẽ tiếp tục lặp lại cho đến khi tất cả các chữ số của hai số nguyên đầu vào đã được cộng. Cuối cùng, hàm này sẽ trả về kết quả.

Ưu và Nhược điểm Hàm gmp_add() PHP

Ưu điểm

 • Hàm gmp_add() PHP cho phép tính toán tổng của hai số nguyên độ dài lớn một cách chính xác và hiệu quả hơn so với việc sử dụng các phép tính số học thông thường trong PHP.
 • Hàm này có thể xử lý được cả số âm và số dương, giúp bạn dễ dàng thực hiện các phép tính toán phức tạp.

Nhược điểm

 • Hàm gmp_add() PHP chỉ hoạt động trên các phiên bản PHP từ 5.0.0 trở lên.
 • Khi sử dụng hàm này, bạn phải cài đặt và kích hoạt thư viện GMP trước đó.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về tính năng, cách sử dụng và các ưu điểm, nhược điểm của Hàm gmp_add() PHP. Đây là một trong những hàm toán học cơ bản của GMP, cho phép bạn tính toán tổng của hai số nguyên độ dài lớn một cách chính xác và hiệu quả.

Nếu bạn có nhu cầu tính toán các số nguyên độ dài lớn trong PHP, hãy sử dụng hàm gmp_add() để đạt được kết quả chính xác và hiệu quả hơn.

1. Hàm gmp_add() PHP có thể xử lý được các số âm không?

Có, hàm gmp_add() có thể xử lý được cả số âm và số dương.

2. Tôi cần phải cài đặt gì để sử dụng hàm gmp_add()?

Bạn cần cài đặt và kích hoạt thư viện GMP trước khi sử dụng hàm gmp_add().

3. Hàm gmp_add() có hiệu quả hơn so với các phép tính số học thông thường trong PHP không?

Có, hàm gmp_add() cho phép tính toán tổng của hai số nguyên độ dài lớn một cách chính xác và hiệu quả hơn so với việc sử dụng các phép tính số học thông thường trong PHP.

4. Tôi có thể tính toán tổng của ba số trở lên bằng hàm gmp_add() không?

Không, hàm gmp_add() chỉ cho phép tính toán tổng của hai số.

5. Hàm gmp_add() có hoạt động trên các phiên bản PHP cũ hơn không?

Không, hàm gmp_add() chỉ hoạt động trên các phiên bản PHP từ 5.0.0 trở lên.