CSS min-height property sử dụng như thế nào ?

CSS min-height property là một thuộc tính của CSS được sử dụng để đặt giá trị chiều cao tối thiểu cho một phần tử trong HTML. Thuộc tính này có thể đảm bảo rằng phần tử sẽ không nhỏ hơn giá trị tối thiểu đã được chỉ định. Nó được sử dụng để đưa ra một giới hạn tối thiểu cho chiều cao của một phần tử. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về CSS min-height property là gì, ai sẽ sử dụng nó và ưu nhược điểm của nó.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS min-height property là gì ?

Thuộc tính min-height được sử dụng để đặt giá trị tối thiểu cho chiều cao của một phần tử. Nó đảm bảo rằng phần tử sẽ không nhỏ hơn giá trị tối thiểu đã được chỉ định. Khi nội dung của phần tử lớn hơn giá trị tối thiểu đã được chỉ định, thuộc tính này không có tác dụng gì cả.

Bất cứ ai đang xây dựng một trang web hoặc ứng dụng web sẽ cần phải sử dụng CSS min-height property. Thuộc tính này được sử dụng để đặt giá trị tối thiểu cho chiều cao của một phần tử, đảm bảo rằng phần tử sẽ không nhỏ hơn giá trị tối thiểu đã được chỉ định.

Hướng dẫn CSS min-height property

CSS min-height property là một thuộc tính của CSS được sử dụng để đặt giá trị tối thiểu cho chiều cao của một phần tử trong HTML. Nó có thể xác định giá trị tối thiểu của chiều cao của phần tử và đảm bảo rằng phần tử sẽ không nhỏ hơn giá trị tối thiểu đã được chỉ định.

Thuộc tính min-height này sẽ làm việc khi nội dung của phần tử nhỏ hơn giá trị tối thiểu đã được chỉ định. Nếu nội dung của phần tử lớn hơn giá trị tối thiểu đã được chỉ định, thì thuộc tính này sẽ không có tác dụng gì cả.

Cú pháp

Cú pháp của CSS min-height property được định nghĩa như sau:

min-height: none|length|initial|inherit;
 • none: Đây là giá trị mặc định không giới hạn kích thước của content box.
 • length: Giá trị này xác định chiều cao tối thiểu trong px, cm, pt, v.v. Giá trị mặc định của nó là 0.
 • initial: Nó đặt thuộc tính về giá trị mặc định của nó.
 • inherit: Thuộc tính được kế thừa từ phần tử cha của nó.

Ví dụ CSS min-height property

Chúng ta sẽ xem một ví dụ về cách sử dụng CSS min-height property:

.example {
 min-height: 50px; 
}

Ở đây, chúng ta đã đặt giá trị tối thiểu cho chiều cao của phần tử .example là 50px.

Để chỉ định chiều cao tối thiểu của một phần tử, bạn có thể sử dụng giá trị số cho thuộc tính min-height. Giá trị này có thể được chỉ định bằng pixel, em, rem, hoặc các đơn vị độ dài khác. Ví dụ:

// Để đặt chiều cao tối thiểu của một phần tử là 100px
div {
 min-height: 100px;
}

Ví dụ này sẽ đặt chiều cao tối thiểu của phần tử div là 100px. Nếu nội dung của phần tử nhỏ hơn 100px, phần tử sẽ được kéo dài để có chiều cao là 100px.

Bạn cũng có thể sử dụng giá trị auto cho thuộc tính min-height để cho phép phần tử có chiều cao tối thiểu dựa trên nội dung của nó. Ví dụ:

// Để cho phép phần tử có chiều cao tối thiểu dựa trên nội dung của nó
div {
 min-height: auto;
}

Ví dụ này sẽ cho phép phần tử div có chiều cao tối thiểu dựa trên nội dung của nó. Nếu nội dung của phần tử nhỏ hơn chiều cao của phần tử cha, phần tử sẽ được kéo dài để có chiều cao bằng chiều cao của phần tử cha.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng CSS min-height property:

Để đảm bảo rằng một hình ảnh luôn có chiều cao tối thiểu là 100px, bạn có thể sử dụng min-height: 100px;.

img {
 min-height: 100px;
}

Để đảm bảo rằng một cột luôn có chiều cao tối thiểu là 500px, bạn có thể sử dụng min-height: 500px;.

.column {
 min-height: 500px;
}

Để đảm bảo rằng một phần tử không bị co lại, bạn có thể sử dụng min-height: 100%; và overflow: hidden;.

div {
 min-height: 100%;
 overflow: hidden;
}

Ưu và Nhược điểm CSS min-height property

Ưu điểm

 • Đảm bảo rằng chiều cao của phần tử không nhỏ hơn giá trị tối thiểu đã được chỉ định.
 • Giúp đảm bảo rằng các phần tử trên trang web của bạn có thể hiển thị đúng theo ý muốn của bạn.

Nhược điểm

 • Thuộc tính min-height chỉ có tác dụng đối với kích thước của phần tử nếu nó nhỏ hơn giá trị tối thiểu đã được chỉ định. Nếu phần tử có kích thước lớn hơn giá trị tối thiểu, thuộc tính này không có tác dụng gì.

Lời khuyên CSS min-height property

Tùy thuộc vào yêu cầu của bạn, bạn có thể sử dụng CSS min-height property để đảm bảo rằng các phần tử trên trang web của bạn có chiều cao tối thiểu nhất định. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thuộc tính này chỉ có tác dụng đối với kích thước của phần tử nếu nó nhỏ hơn giá trị tối thiểu đã được chỉ định.

Nếu bạn đang xây dựng một trang web hoặc ứng dụng web, hãy cân nhắc sử dụng CSS min-height property để đảm bảo rằng các phần tử trên trang web của bạn có chiều cao tối thiểu nhất định.

5 câu hỏi về CSS min-height property

1. Thuộc tính min-height này có tác dụng gì?

Thuộc tính min-height được sử dụng để đặt giá trị tối thiểu cho chiều cao của một phần tử trong HTML. Nó đảm bảo rằng phần tử sẽ không nhỏ hơn giá trị tối thiểu đã được chỉ định.

2. Ai sử dụng CSS min-height property?

Bất cứ ai đang xây dựng một trang web hoặc ứng dụng web sẽ cần sử dụng CSS min-height property.

3. Cú pháp của CSS min-height property là gì?

Cú pháp của CSS min-height property được định nghĩa như sau:

min-height: none|length|initial|inherit;
 • none: Đây là giá trị mặc định không giới hạn kích thước của content box.
 • length: Giá trị này xác định chiều cao tối thiểu trong px, cm, pt, v.v. Giá trị mặc định của nó là 0.
 • initial: Nó đặt thuộc tính về giá trị mặc định của nó.
 • inherit: Nó kế thừa thuộc tính từ phần tử cha của nó.

4. Làm thế nào để sử dụng CSS min-height property?

Bạn có thể sử dụng CSS min-height property bằng cách đặt giá trị tối thiểu cho chiều cao của phần tử trong CSS. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cú pháp sau:

selector {
  min-height: value;
}

5. Thuộc tính min-height có những ứng dụng gì?

Thuộc tính min-height có thể được sử dụng để đảm bảo rằng các phần tử trên trang web của bạn có chiều cao tối thiểu nhất định. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn đảm bảo rằng các phần tử trên trang web của bạn có thể hiển thị đúng theo ý muốn của bạn.

Kết luận

CSS min-height property là một thuộc tính CSS quan trọng giúp đảm bảo rằng các phần tử trên trang web của bạn có chiều cao tối thiểu nhất định. Nó hữu ích khi bạn muốn đảm bảo rằng nội dung của trang web của bạn sẽ được hiển thị đúng theo ý muốn của bạn. Tuy nhiên, nó chỉ áp dụng cho các phần tử có chiều cao động và không phù hợp cho các phần tử có chiều cao cố định. Vì vậy, hãy sử dụng nó một cách thận trọng để đạt được kết quả tốt nhất cho trang web của bạn.