CSS Watch Animation – Hiệu ứng Đồng Hồ sử dụng CSS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hiệu ứng hoạt hình trên đồng hồ sử dụng CSS, cụ thể là CSS Watch Animation. CSS Watch Animation là một kỹ thuật cho phép tạo ra các hiệu ứng hoạt hình trên các thành phần HTML, ví dụ như đồng hồ, đồng hồ báo thức vv. bằng cách sử dụng CSS.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan CSS Watch Animation

CSS Watch Animation là một trong những kỹ thuật được sử dụng để tạo ra hiệu ứng hoạt hình trên các thành phần HTML. Nó cho phép bạn tạo ra các hiệu ứng hoạt hình trên các đồng hồ số hoặc đồng hồ kim. Thêm vào đó, nó cũng cho phép bạn tạo ra các hiệu ứng hoạt hình khác trên các thành phần HTML khác. Kỹ thuật này rất hữu ích cho các trang web liên quan đến đồng hồ và thời gian.

CSS Watch Animation là phương pháp tạo ra hiệu ứng hoạt hình trên các thành phần HTML như đồng hồ, đồng hồ báo thức vv. bằng cách sử dụng CSS. Kỹ thuật này cho phép bạn tạo ra các hiệu ứng hoạt hình khác nhau trên các thành phần HTML.

Hướng dẫn CSS Watch Animation

Để tạo ra hiệu ứng CSS Watch Animation, bạn có thể sử dụng một số thuộc tính CSS như animation-name, animation-duration, animation-delay, animation-iteration-count và animation-timing-function. Dưới đây là ví dụ về cách áp dụng thuộc tính animation-name để tạo ra một hiệu ứng hoạt hình trên đồng hồ số:

<div class="watch">
 <div class="face">
  <div class="hour-hand"></div>
  <div class="minute-hand"></div>
  <div class="second-hand"></div>
 </div>
</div>

<style>
 .watch {
  width: 100px;
  height: 100px;
  border: 1px solid black;
  background: white;
 }

 .face {
  width: 100%;
  height: 100%;
 }

 .hour-hand {
  width: 10px;
  height: 30px;
  border-top-left-radius: 50%;
  border-bottom-left-radius: 50%;
  background: black;
  transform-origin: center;
  animation: hour-hand 12h linear infinite;
 }

 .minute-hand {
  width: 5px;
  height: 50px;
  border-top-left-radius: 50%;
  border-bottom-left-radius: 50%;
  background: black;
  transform-origin: center;
  animation: minute-hand 60m linear infinite;
 }

 .second-hand {
  width: 2px;
  height: 100px;
  border-top-left-radius: 50%;
  border-bottom-left-radius: 50%;
  background: black;
  transform-origin: center;
  animation: second-hand 60s linear infinite;
 }

 @keyframes hour-hand {
  0% {
   transform: rotate(0deg);
  }
  360% {
   transform: rotate(360deg);
  }
 }

 @keyframes minute-hand {
  0% {
   transform: rotate(0deg);
  }
  360% {
   transform: rotate(360deg);
  }
 }

 @keyframes second-hand {
  0% {
   transform: rotate(0deg);
  }
  360% {
   transform: rotate(360deg);
  }
 }
</style>

Trong ví dụ này, ba hình chữ nhật được sử dụng để đại diện cho kim đồng hồ. Kim giờ có chiều dài lớn nhất, kim phút có chiều dài trung bình và kim giây có chiều dài ngắn nhất.

Các thuộc tính CSS được sử dụng để tạo hiệu ứng quay kim đồng hồ bao gồm:

 • transform: Định nghĩa cách các phần tử được định vị và xoay.
 • animation: Định nghĩa các animation để xoay kim đồng hồ.

Kim giờ được định vị ở trung tâm của mặt đồng hồ và được xoay 360 độ trong 12 giờ. Động tác xoay được lặp lại vô hạn.

Kim phút được định vị ở trung tâm của mặt đồng hồ và được xoay 360 độ trong 60 phút. Động tác xoay được lặp lại vô hạn.

Kim giây được định vị ở trung tâm của mặt đồng hồ và được xoay 360 độ trong 60 giây. Động tác xoay được lặp lại vô hạn.

Bạn có thể điều chỉnh các thuộc tính CSS để tạo hiệu ứng quay kim đồng hồ theo sở thích của mình. Ví dụ: bạn có thể thay đổi tốc độ quay của kim đồng hồ bằng cách thay đổi giá trị của duration. Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc và kích thước của kim đồng hồ.

Thêm ví dụ hiệu ứng đồng hồ

Code HTML:

<div class="wrapper">
 <div class="watch-strap">
  <div class="strap-circle"></div>
  <div class="strap"></div>
  <div class="watch-strap-holder left-up"></div>
  <div class="watch-strap-holder left-bottom"></div>
  <div class="watch-strap-holder right-up"></div>
  <div class="watch-strap-holder right-bottom"></div>
  <div class="watch-lace">
   <div></div>
   <div></div>
   <div></div>
   <div></div>
   <div></div>
   <div></div>
   <div></div>
   <span class="top"></span>
   <span class="bottom"></span>
  </div>
 </div>
 <div class="watch-case">
  <div class="reflection"></div>
  <div class="reflection bottom"></div>
  <div class="watch-center">
   <div class="watch-points"><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i></div>
   <div class="watch-tips">
    <span class="hours"></span>
    <span class="minutes"></span>
    <span class="seconds"></span>
   </div>
   <div class="watch-date">17 SEP</div>
   <div class="watch-alert">Your meeting <br>in <strong>15</strong> min</div>
   <div class="watch-week">
    <span class="week-arrow"></span>
    <ul>
     <div>S</div>
     <div>M</div>
     <div>T</div>
     <div>W</div>
     <div>T</div>
     <div>F</div>
     <div>S</div>
    </ul>
   </div>
    <div class="watch-day">
     <div class="sun">
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
     </div>
     
   </div>
   <div class="watch-week days">
    <span class="week-arrow"></span>
    <ul>
     <div>3</div>
     <div>6</div>
     <div>9</div>    
    </ul>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

Code CSS:

@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,700');
body
 background-color #fff
 min-height 100vh
 display flex
 align-items center
 justify-content center
 font-family: 'Open Sans', sans-serif;
 
.wrapper
 position relative
 
.watch
 &-case
  position absolute
  z-index 4
  top 50%
  left 50%
  transform translate(-50%, -50%)
  height 400px
  width 400px
  overflow hidden
  background-image linear-gradient(-45deg, #fdfdfd, #ceced6, #fdfdfd)
  border-radius 50%
  box-shadow:
   0 0 1px 2px rgba(#b4b1c1,.7)
  
 &-center
  background-image radial-gradient(#ffffff,#eeeeef)
  height 380px
  width 380px
  border-radius 50%
  position absolute
  z-index 4
  left 50%
  top 50%
  transform translate(-50%, -50%)
  box-shadow:
   -1px -1px 1px 0 #fdfdfd,
   0 0 0 2px #b8b7c3,
   inset 0 0 0 2px #d1d1d6,
   inset 0 0 0 4px rgba(#fff,.7),
   inset 0 0 8px 8px rgba(#000,.1),
   inset 0 0 50px 50px rgba(#000,0.05)
 &-strap
  position absolute
  top 50%
  left 50%
  transform translate(-50%, -50%)
  height 480px
  width 220px
  background-color #101022
  border-radius 6px
  z-index 2
  
  .strap-circle
   position absolute
   height 409px
   width 409px
   background-color transparent
   top 50%
   left 50%
   transform translate(-50%, -50%)
   border-radius 50%
   box-shadow:
    inset -1px 0 8px 3px #151427,
    0 0 2px 1px rgba(#fff,.8)
   &:after
    content ""
    display block
    height 100%
    width 72px
    left -2px
    position absolute
    background-color #fff
   &:before
    content ""
    display block
    height 100%
    width 72px
    background-color #fff
    position absolute
    right -2px
  .strap
   position absolute
   top 50%
   left 50%
   transform translate(-50%, -50%)
   height 480px
   width 220px
   background-color #101022
   border-radius 6px
   z-index 2
   box-shadow:
    -1px 0 1px 0 #000,
    inset 0 20px 40px -20px rgba(#172365,1),
    inset 0 -20px 40px -20px rgba(#172365,.7)
  &-holder
   position absolute
   background-color #e7e7ea
   height 150px
   width 20px
   left -20px
   border-radius 3px
   top -2px
   z-index -1
   box-shadow:
    inset 0 0 4px 1px rgba(#000,0.2)
   &.left-bottom
    transform scaleY(-1)
    top 332px
    left -20px
   &.right-up
    transform scaleX(-1)
    left 220px
    box-shadow:
     inset 0 0 4px 1px rgba(#000,0.2)
    
    &:after
     border-radius 14px 70px 0 0
     box-shadow:
      inset 0px 3px 1px -2px rgba(#fff,.6),
      inset -10px -15px 1px 2px rgba(#dcdce4,1),
      inset -2px 10px 4px 2px rgba(#181820,1)
   &.right-bottom
    transform scaleY(-1) scaleX(-1)
    top 332px
    left 220px
    &:after
     border-radius 14px 70px 0 0
     box-shadow:
      inset 0px 3px 1px -2px rgba(#fff,.6),
      inset -10px -15px 1px 2px rgba(#dcdce4,1),
      inset -2px 10px 4px 2px rgba(#181820,1)
   &:before
    content ""
    display block
    position absolute
    background-color #e7e7ea
    height 150px
    width 10px
    border-radius 3px 0
    transform rotate(4deg)
    left -5px
    box-shadow:
     inset 5px 5px 4px -5px rgba(#000,0.2)
    &:after
     content ""
     display block
     position absolute
     background-color transparent
     background-image linear-gradient(to bottom, transparent, #fff)
     height 150px
     width 30px
     border-radius 12px
     transform rotate(4deg)
     top 10px
     left -4px
     box-shadow:
      inset -3px 8px 2px 2px rgba(#181820,1)
  
.reflection
 content ""
 display block
 height 16px
 width 30px
 position absolute
 top 50px
 left 50px
 background-color #080817
 filter blur(1px)
 transform rotate(-56deg) skewX(30deg) scale(.6)
 &.bottom
  top 337px
  left 312px
  &:after
   height 39px
   width 43px
   left -60px
   top -14px
   transform rotate(-44deg)
   box-shadow:
    34px 17px 0 8px #080817
 &:after
  content ""
  display block
  background-color transparent
  height 40px
  width 30px
  border-radius 50%
  background-color transparent
  position absolute
  left -48px
  top -11px
  transform rotate(-69deg)
  box-shadow:
   34px 17px 0 20px #080817
 &:before
  content ""
  display block
  background-color transparent
  height 40px
  width 30px
  border-radius 50%
  background-color transparent
  position absolute
  right 25px
  top 32px
  transform rotate(-69deg)
  box-shadow:
   34px 17px 0 10px #080817,
   14px 32px 0 20px #080817

.watch-points
 position absolute
 z-index 5
 top calc(50% - 6px)
 left calc(50% - 1px)
 transform translate(-50%, -50%)
 &:after
  content ""
  display block
  height 325px
  width 325px
  position absolute
  border 2px solid #dededf
  top calc(50% + 6px)
  left calc(50% + 1px)
  transform translate(-50%, -50%)
  border-radius 50%
 i
  display block
  height 12px
  width 2px
  background-image linear-gradient(to bottom, #c6c6cb, #e0e0e1)
  position absolute
 
i
 for num in (1..60)
  &:nth-child({num})
   transform rotate((num*360/60-6)deg) translate(0, -172px)
   
   
.watch-week
 position absolute
 top calc(50% - 6px)
 left calc(50% - 6px)
 transform translate(-120px, 40px) rotate(-70deg)
 z-index 10
 &.days
  transform translate(50px, 40px) rotate(-70deg)
  &:after
   transform rotate(256deg)
  ul
   transform rotate(169deg) translate(-58px, -17px)
  div
   color #1F1F21
   &:nth-child(1)
    transform rotate(0) translate(0, -37px) scaleX(-1)
   &:nth-child(2)
    transform rotate(80deg) translate(0, -37px) scaleX(-1) scaleY(-1)
    
   &:nth-child(3)
    transform rotate(160deg) translate(0, -37px)
  .week-arrow
   transform rotate(115deg) translate(35px,-8px)
 &:after
  content ""
  display block
  height 100px
  width 100px
  border-radius 50%
  background-color transparent
  transform rotate(-64deg)
  box-shadow 1px 2px 0 0px #d6d6d3
  position absolute
  left -2px
  top -28px
 .week-arrow
  position absolute
  top 50%
  left 50%
  transform translate(19px, 21px) rotate(22deg)
  width 45px
  height 2px 
  background-color #0f1743
  z-index 5
  &:after, &:before
   content ""
   position absolute
   display block
   height 14px
   width 14px
   background-color #ff5456
   border-radius 50%
   left -6px
   top -6px
   z-index -1
  &:after
   background-color #0f1743
   height 10px
   width 10px
   top -4px
   left -4px
   z-index -1
 div
  font-weight bold
  font-size 11px
  position absolute
  z-index 10
  height 12px
  width 12px
  display block
  color #d6d6d3
  &:nth-child(1)
   transform rotate(0) translate(0, -45px) 
  &:nth-child(2)
   transform rotate(25deg) translate(0, -45px) 
  &:nth-child(3)
   transform rotate(50deg) translate(0, -45px)
  &:nth-child(4)
   transform rotate(75deg) translate(0, -45px) 
  &:nth-child(5)
   transform rotate(100deg) translate(0, -45px)
  &:nth-child(6)
   transform rotate(125deg) translate(0 ,-45px)
   color #ff5456
  &:nth-child(7)
   transform rotate(150deg) translate(0 ,-45px) 
   
   
.watch-date
 position absolute
 top calc(50% - 100px)
 left 50%
 font-size 14px
 font-weight 600
 letter-spacing 1px
 transform translate(-50%, -50%)
.watch-alert
 position absolute
 top calc(50% + 100px)
 text-transform uppercase
 text-align center
 left 50%
 font-size 14px
 color #BFBCD8
 font-weight 600
 transform translate(-50%, -50%)
 strong
  color #FF0000
  font-weight 600

.watch-tips 
 height 300px
 width 300px
 position absolute
 top 50%
 left 50%
 transform translate(-50%, -50%) rotate(-90deg)
 z-index 11
  
.hours
 width 190px
 height 6px
 position absolute
 top calc(50% - 3px)
 left calc(50% - 30px)
 transform rotate(153deg)
 background-color #fff
 transform-origin 30px center
 box-shadow 0 4px 12px 2px rgba(#000,0.15)
 border-radius 0 20px 20px 0
 z-index 12
 &:after
  content ""
  display block
  position absolute
  left 23px
  top -5px
  height 14px
  width 14px
  background-color #fff
  border-radius 50%
.seconds
 width 197px
 height 2px
 position absolute
 top 50%
 left calc(50% - 30px)
 transform rotate(0deg)
 animation 10s seconds linear infinite
 background-color #FE0806
 transform-origin 30px center
 box-shadow 0 0 16px 2px rgba(#FE0806,0.2)
 border-radius 0 20px 20px 0
 z-index 15
 &:after
  content ""
  display block
  position absolute
  left 25px
  top -4px
  height 10px
  width 10px
  background-color #FE0806
  border-radius 50%
  z-index 15
.minutes
 width 170px
 height 6px
 position absolute
 top calc(50% - 3px)
 left calc(50% - 30px)
 transform rotate(15deg)
 background-color #000004
 transform-origin 30px center
 border-radius 0 20px 20px 0
 z-index 11

@keyframes seconds
 0%
  transform rotate(0deg)
 100%
  transform rotate(360deg)
  
.watch-lace
 width 0
 height 20px
 border-bottom 10px solid transparent
 border-top 10px solid transparent
 border-right 8px solid #32322A
 position absolute
 right -98px
 top calc(50% - 20px)
 border-radius 6px
 z-index 30
 transform scaleX(.9) scaleY(1.1)
 &:after
  content ""
  display block
  height 40px
  width 10px
  right -16px
  top -10px
  background-color #DEDEDE0
  border-radius 3px 
  position absolute
 &:before
  content ""
  display block
  height 40px
  width 4px
  background-color #C3C4CB
  background-image linear-gradient(to left, transparent, rgba(#000,0.1))
  z-index 20
  position absolute
  right -17px
  border-radius 4px
  top -10px
 span
  display block
  position absolute
  background-image linear-gradient(to left, #EAE9E9, transparent)
  height 4px
  width 20px
  top -4px
  left -10px
  transform rotate(-45deg)
  box-shadow 
   0 2px 2px 0 rgba(#fff,0.2)
  &.bottom
   top 18px
   transform rotate(45deg)
   background-image linear-gradient(to left, #EAE9E9, transparent)
   opacity .7
   
 div
  height 2px
  width 7px
  background-color #C4C4C4
  border 1px solid #999891
  position relative
  right -7px
  z-index 20
  top 7px
  &:nth-child(2)
   top -4px
  &:nth-child(3)
   top 6px

  &:nth-child(4)
   top -17px
   filter brightness(110%)
  &:nth-child(5)
   top 4px
   filter brightness(110%)
  &:nth-child(6)
   top -28px
   transform rotate(-4deg)
   filter brightness(115%)
   &:before
    transform rotate(-8deg)
  &:nth-child(7)
   top -1px
   transform rotate(4deg)
   filter brightness(115%)
   &:after
    transform rotate(8deg)
  &:after, &:before
   content ""
   position relative
   background-color #B8B8BB
   height 3px
   width 10px
   display block
   top 0px
   left -3px
   border-radius 3px
  &:before
   top -3px
   
.watch-day
 height 90px
 width 90px
 display block
 position absolute
 top 50%
 left 50%
 transform translate(42px, -23px)
 background-color #1341D1
 animation 8s day-bg infinite
 border-radius 50%
 overflow hidden
 box-shadow:
  inset 0 -1px 1px 1px #F6F6F6
 background-image:
  radial-gradient(#F6F6F6 18px, transparent 19px),
  radial-gradient(#F6F6F6 14px, transparent 15px),
  radial-gradient(#F6F6F6 18px, transparent 19px),
  radial-gradient(#F6F6F6 60px, transparent 61px)
 background-repeat no-repeat
 background-position:
  -28px 6px,
  0 6px,
  28px 6px,
  0 42px
  
.sun
 height 10px
 width 10px
 background-color transparent 
 position absolute
 border 3px solid #fff
 border-radius 50%
 left calc(50% - 8px)
 top 12px
 animation 8s sun infinite
 &:after
  content ""
  display block
  position absolute
  height 20px
  width 20px
  background-color #212045
  border-radius 50%
  top calc(50% - 10px)
  left calc(50% - 10px)
  animation 8s moon infinite
 div
  position absolute
  height 7px
  width 1px
  background-color #fff
  top calc(50% - 7px/2)
  left calc(50% - 1px) 
  border-radius 10px
  animation 8s sun-arms infinite
  &:after, &:before
   content ""
   display block
   height 7px
   width 2px
   background-color #fff
   position absolute
   left 1px
   border-radius 4px
   transform rotate(-10deg)
  &:before
   transform rotate(10deg)
   left -1px
  &:nth-child(1)
   transform rotate(0) translate(0, -9px)
  &:nth-child(2)
   transform rotate(45deg) translate(0, -9px)
  &:nth-child(3)
   transform rotate(90deg) translate(0, -9px)
  &:nth-child(4)
   transform rotate(135deg) translate(0, -9px)
  &:nth-child(5)
   transform rotate(180deg) translate(0, -9px)
  &:nth-child(6)
   transform rotate(225deg) translate(0, -9px)
  &:nth-child(7)
   transform rotate(270deg) translate(0, -9px)
  &:nth-child(8)
   transform rotate(315deg) translate(0, -9px)
  &:nth-child(9)
   transform rotate(360deg) translate(0, -9px)
   
@keyframes sun
 0%, 33%
  transform rotate(0)
  height 12px
  width 12px
 33%
  background-color #fff
  transform rotate(180deg)
  height 12px
  width 12px
 66% 
  transform rotate(180deg)
  background-color #fff
  height 12px
  width 12px
 100%
  background-color transparent
  transform rotate(360deg)
  height 10px
  width 10px
  
@keyframes sun-arms
 0%
  opacity 1
 20%, 55%
  opacity 0
 100%
  opacity 1
  
@keyframes moon
 0%
  transform translate(-14px, 14px)
  opacity 0
 25%
  transform translate(-14px, 14px)
  opacity 1
 45%
  transform translate(0px, 0px)
  opacity 1
 50%
  transform translate(14px, -14px)
  opacity 0
 50%
  opacity 0
 100%
  transform translate(0, 0)
  opacity 0
 
@keyframes day-bg
 0%
  background-color #2b7edc
 8%,50%
  background-color #212045
 60%
  background-color #1341D1
 100%
  background-color #2b7edc

Kết Quả:

CSS Watch Animation

Ưu và Nhược điểm CSS Watch Animation

Ưu điểm của CSS Watch Animation là nó giúp tạo ra các hiệu ứng hoạt hình mượt mà và hấp dẫn trên các thành phần HTML như đồng hồ, đồng hồ báo thức vv. Nó cũng giúp tăng tính tương tác của trang web và thu hút người dùng. Tuy nhiên, một nhược điểm của kỹ thuật này là nó có thể tốn nhiều thời gian để phát triển và bảo trì.

Lời khuyên CSS Watch Animation

Để tạo ra hiệu ứng hoạt hình CSS Watch Animation, bạn cần phải biết cách sử dụng các thuộc tính CSS như animation-name, animation-duration, animation-delay, animation-iteration-count và animation-timing-function. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng các hiệu ứng hoạt hình khi cần thiết và không lạm dụng chúng, vì điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ tải trang web.

CSS Watch Animation là gì?

CSS Watch Animation là một kỹ thuật cho phép tạo ra các hiệu ứng hoạt hình trên các thành phần HTML như đồng hồ, đồng hồ báo thức vv. bằng cách sử dụng CSS.

CSS Watch Animation có gì đặc biệt?

CSS Watch Animation cho phép tạo ra các hiệu ứng hoạt hình mượt mà và hấp dẫn trên các thành phần HTML như đồng hồ.

Các thuộc tính nào được sử dụng để tạo ra hiệu ứng hoạt hình trên CSS Watch Animation?

Một số thuộc tính CSS được sử dụng để tạo ra hiệu ứng hoạt hình trên CSS Watch Animation bao gồm animation-name, animation-duration, animation-delay, animation-iteration-count và animation-timing-function.

Nhược điểm của CSS Watch Animation là gì?

Một nhược điểm của CSS Watch Animation là nó có thể tốn nhiều thời gian để phát triển và bảo trì.

Lời khuyên nào cho việc sử dụng CSS Watch Animation?

Để sử dụng CSS Watch Animation hiệu quả, bạn cần phải biết cách sử dụng các thuộc tính CSS liên quan.