CSS word-spacing – Cách sử dụng word-spacing trong CSS

CSS word-spacing là một thuộc tính CSS được sử dụng để kiểm soát khoảng cách giữa các từ trong văn bản. Thuộc tính này cho phép chúng ta tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các từ và sửa đổi khoảng cách giữa các từ trong văn bản. Nó tương tự như thuộc tính letter-spacing, nhưng thay vì chỉ định khoảng cách giữa các ký tự riêng lẻ, thuộc tính CSS này xác định khoảng cách giữa các từ trong đoạn văn bản.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Dưới đây là các thông tin chi tiết về CSS word-spacing, bao gồm cách sử dụng, ưu và nhược điểm, lời khuyên và câu hỏi thường gặp.

CSS word-spacing là gì?

Khi ta muốn kiểm soát khoảng cách giữa các từ trong một đoạn văn bản, CSS word-spacing là thuộc tính CSS cần thiết. Với thuộc tính này, chúng ta có thể kiểm soát khoảng cách giữa các từ trong văn bản bằng cách sử dụng các giá trị như normal, length, initial và inherit.

Đặc biệt, thuộc tính CSS word-spacing cho phép kiểm soát khoảng cách giữa các từ một cách chính xác và linh hoạt, giúp tăng hiệu quả đọc hiểu và thiết kế văn bản.

CSS word-spacing là thuộc tính CSS sẽ thay đổi khoảng cách giữa các từ trong đoạn văn bản. Thuộc tính này có thể được sử dụng trên bất kỳ phần tử HTML nào, như div, p, h1, h2, h3, v.v. Với CSS word-spacing, chúng ta có thể:

 • Tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các từ trong đoạn văn bản
 • Sửa đổi khoảng cách giữa các từ trong đoạn văn bản

Điều này rất hữu ích trong việc tạo ra các thiết kế văn bản khác nhau và kiểm soát khoảng cách giữa các từ để đảm bảo đọc hiểu thông tin trong văn bản.

Hướng dẫn CSS word-spacing

Cú pháp

Cú pháp của CSS word-spacing như sau:

selector {
 word-spacing: value;
}

Trong đó:

 • selector: là phần tử HTML muốn áp dụng thuộc tính CSS này.
 • word-spacing: là thuộc tính CSS cho phép kiểm soát khoảng cách giữa các từ.
 • value: là giá trị của thuộc tính CSS, nó có thể là normal, một giá trị độ dài hoặc các giá trị khác nhau.

Giá trị

normal

Giá trị mặc định của word-spacing là normal. Nó xác định khoảng cách giữa các từ và giá trị này được định nghĩa bởi trình duyệt. Khoảng cách giữa các từ với giá trị này là 0.25em.

length

Giá trị length cho phép chúng ta tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các từ trong đoạn văn bản. Giá trị length có thể được chỉ định bằng các đơn vị độ dài như px, pt, em, cm, v.v . Với giá trị length, chúng ta có thể kiểm soát khoảng cách giữa các từ bằng cách sử dụng các giá trị âm hoặc dương để tạo khoảng cách giữa các từ lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

Ví dụ:

selector {
 word-spacing: 3px;
}

Giá trị này sẽ tạo ra khoảng cách giữa các từ trong đoạn văn bản là 3 pixel.

initial

Giá trị initial được sử dụng để thiết lập thuộc tính CSS word-spacing về giá trị mặc định của nó.

Ví dụ:

selector {
 word-spacing: initial;
}

Thuộc tính word-spacing sẽ được thiết lập về giá trị mặc định của nó (normal).

inherit

Giá trị inherit kế thừa giá trị word-spacing từ phần tử cha của nó.

Lời khuyên CSS word-spacing

Thêm khoảng cách giữa các từ trong đoạn văn bản bằng cách sử dụng thuộc tính CSS word-spacing là một cách tuyệt vời để làm cho nội dung văn bản của bạn trở nên dễ đọc và hiểu hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc áp dụng quá nhiều khoảng cách giữa các từ có thể làm cho đoạn văn bản của bạn trông kì lạ và khó đọc.

Để tạo ra một thiết kế văn bản chuyên nghiệp, hãy sử dụng thuộc tính word-spacing một cách cân nhắc và chỉ áp dụng khoảng cách giữa các từ khi nó thực sự cần thiết để tăng tính đọc hiểu của đoạn văn bản.

Ưu và Nhược điểm CSS word-spacing

Ưu điểm

 • Kiểm soát khoảng cách giữa các từ trong đoạn văn bản.
 • Giúp tăng hiệu quả đọc hiểu và thiết kế văn bản.

Nhược điểm

 • Áp dụng quá nhiều khoảng cách giữa các từ có thể làm cho đoạn văn bản trông kì lạ và khó đọc.
 • Việc sử dụng giá trị word-spacing quá lớn có thể làm cho từ không đọc được.

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về thuộc tính CSS word-spacing là gì, cách sử dụng và các giá trị có thể áp dụng cho thuộc tính này. Chúng ta cũng đã xem xét ưu và nhược điểm của thuộc tính word-spacing và đưa ra lời khuyên để sử dụng thuộc tính này một cách hiệu quả. Nếu được sử dụng đúng cách, thuộc tính word-spacing có thể giúp tạo ra một thiết kế văn bản chuyên nghiệp và dễ đọc hiểu.

1. Thuộc tính word-spacing có thể được áp dụng trên phần tử HTML nào?

Thuộc tính word-spacing có thể được áp dụng trên bất kỳ phần tử HTML nào, như div, p, h1, h2, h3, v.v.

2. Giá trị mặc định của word-spacing là gì?

Giá trị mặc định của word-spacing là normal.

3. Có thể sử dụng giá trị âm cho thuộc tính word-spacing không?

Có, thuộc tính word-spacing cho phép sử dụng giá trị âm để tạo khoảng cách giữa các từ nhỏ hơn.

4. Khi nào nên sử dụng thuộc tính word-spacing?

Nên sử dụng thuộc tính word-spacing khi muốn kiểm soát khoảng cách giữa các từ trong đoạn văn bản và tạo ra một thiết kế văn bản chuyên nghiệp.

5. Có nên sử dụng quá nhiều khoảng cách giữa các từ không?

Không nên sử dụng quá nhiều khoảng cách giữa các từ vì điều này có thể làm cho đoạn văn bản trông kì lạ và khó đọc. Hãy sử dụng thuộc tính word-spacing một cách cân nhắc và áp dụng chỉ khi nó thực sự cần thiết để tăng tính đọc hiểu của đoạn văn bản.