CSS max-height property sử dụng như thế nào ?

CSS max-height property là một thuộc tính trong CSS được sử dụng để giới hạn chiều cao tối đa của phần tử. Nó cho phép bạn thiết lập giá trị cao nhất của khung nội dung của phần tử, điều này có nghĩa là chiều cao của khung nội dung có thể nhỏ hơn giá trị max-height, nhưng không thể lớn hơn. Nó thiết lập giới hạn trên chiều cao của phần tử, khi nội dung lớn hơn giá trị tối đa của max-height, nó sẽ tràn ra bên ngoài. Nếu nội dung nhỏ hơn max-height, thuộc tính này sẽ không ảnh hưởng gì đến phần tử.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS max-height property là gì?

Thuộc tính CSS max-height là một cách để giới hạn chiều cao của một phần tử HTML. Nó cho phép bạn thiết lập một giá trị tối đa cho chiều cao của phần tử, đảm bảo rằng nội dung của phần tử không vượt quá giới hạn này. Thuộc tính này được sử dụng khi bạn muốn hiển thị một số lượng nội dung nhất định và không muốn cho nội dung này tràn ra bên ngoài khu vực được xác định.

CSS max-height property có thể được sử dụng bởi các nhà phát triển web và thiết kế web để giới hạn chiều cao của phần tử. Nó có thể hữu ích trong các trường hợp sau:

 • Khi bạn muốn hiển thị một số lượng nội dung nhất định và không muốn cho nội dung này tràn ra bên ngoài khu vực được xác định.
 • Khi bạn muốn đảm bảo rằng chiều cao của phần tử không vượt quá một giá trị tối đa cụ thể.
 • Khi bạn muốn giới hạn chiều cao của một phần tử để nó có thể hiển thị cho đúng với kích thước khung được xác định trước đó.

Syntax

Cú pháp của thuộc tính CSS max-height như sau:

max-height: value;

Nơi giá trị có thể là một trong các giá trị sau đây:

 • none: Đây là giá trị mặc định, không giới hạn kích thước của khung nội dung.
 • length: Giá trị này xác định giá trị max-height theo đơn vị px, cm, pt, vv.
 • initial: Thuộc tính được thiết lập lại về giá trị mặc định của nó.
 • inherit: Thuộc tính được thừa hưởng từ phần tử cha của nó.

Hướng dẫn CSS max-height property

Để sử dụng thuộc tính CSS max-height, bạn chỉ cần đặt giá trị cho nó trong phần tử HTML của bạn. Ví dụ:

<p style="max-height: 100px;">Đây là nội dung của đoạn văn bản.</p>

Thông qua ví dụ này, đoạn văn bản sẽ có chiều cao tối đa là 100px. Khi nội dung của đoạn văn bản vượt quá giá trị này, nó sẽ bị cắt ngắn và hiển thị dấu … trong nội dung đánh dấu ba chấm để biểu thị rằng nội dung đã bị cắt.

Ví dụ CSS max-height property

CSS max-height property cho phép bạn chỉ định chiều cao tối đa của một phần tử. Giá trị mặc định của thuộc tính này là none, có nghĩa là phần tử sẽ có chiều cao không giới hạn.

Để chỉ định chiều cao tối đa của một phần tử, bạn có thể sử dụng giá trị số cho thuộc tính max-height. Giá trị này có thể được chỉ định bằng pixel, em, rem, hoặc các đơn vị độ dài khác. Ví dụ:

// Để đặt chiều cao tối đa của một phần tử là 100px
div {
 max-height: 100px;
}

Ví dụ này sẽ đặt chiều cao tối đa của phần tử div là 100px. Nếu nội dung của phần tử vượt quá 100px, phần tử sẽ bị cuộn.

Bạn cũng có thể sử dụng giá trị auto cho thuộc tính max-height để cho phép phần tử có chiều cao tối đa dựa trên nội dung của nó. Ví dụ:

// Để cho phép phần tử có chiều cao tối đa dựa trên nội dung của nó
div {
 max-height: auto;
}

Ví dụ này sẽ cho phép phần tử div có chiều cao tối đa dựa trên nội dung của nó. Nếu nội dung của phần tử vượt quá chiều cao của phần tử cha, phần tử sẽ bị cuộn.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng CSS max-height property:

Để ngăn một hình ảnh quá lớn khỏi làm hỏng bố cục của trang web, bạn có thể sử dụng max-height: 100%; để giới hạn chiều cao của hình ảnh.

img {
 max-height: 100%;
}

Để ngăn một đoạn văn bản quá dài khỏi làm hỏng bố cục của trang web, bạn có thể sử dụng max-height: 500px; để giới hạn chiều cao của đoạn văn bản.

p {
 max-height: 500px;
}

Để ngăn một phần tử bị cuộn, bạn có thể sử dụng max-height: 100%; và overflow: hidden;.

div {
 max-height: 100%;
 overflow: hidden;
}

Ưu và Nhược điểm CSS max-height property

Ưu điểm

 • Giúp bạn giới hạn kích thước của phần tử, không cho nội dung tràn ra bên ngoài.
 • Đảm bảo tính chính xác trong việc hiển thị nội dung trên website của bạn.
 • Giúp tăng khả năng tương thích giữa các trình duyệt khác nhau.

Nhược điểm

 • Không thể được sử dụng để giải quyết vấn đề về thiếu chiều cao của phần tử.
 • Việc sử dụng max-height có thể làm giảm khả năng đáp ứng của thiết kế web của bạn, khiến việc sắp xếp các phần tử trở nên khó khăn hơn.
 • Tùy thuộc vào trình duyệt và phiên bản trình duyệt, max-height có thể không được hỗ trợ tốt.

Lời khuyên CSS max-height property

Nếu bạn muốn sử dụng max-height trong thiết kế web của mình, bạn nên đảm bảo rằng nó được sử dụng một cách thông minh. Dưới đây là một số lời khuyên để giúp bạn sử dụng max-height hiệu quả:

 • Sử dụng max-height cho các phần tử có nội dung có kích thước cố định.
 • Tránh sử dụng max-height cho các phần tử có nội dung không xác định, như hình ảnh hoặc video.
 • Nên kiểm tra trước tính tương thích của max-height với các trình duyệt khác nhau.

Max-height được sử dụng để làm gì?

Max-height được sử dụng để giới hạn chiều cao tối đa của phần tử trên website của bạn.

Tại sao lại sử dụng max-height?

Sử dụng max-height giúp đảm bảo rằng nội dung của phần tử không tràn ra bên ngoài khu vực được xác định.

Làm thế nào để sử dụng max-height trong CSS? 

Để sử dụng max-height trong CSS, bạn chỉ cần đặt giá trị cho nó trong phần tử HTML của bạn.

Có bao nhiêu giá trị có thể sử dụng cho max-height?

Có bốn giá trị: none, length, initial và inherit.

Max-height có nhược điểm gì không?

Max-height có thể làm giảm khả năng đáp ứng của thiết kế web của bạn và không thể giải quyết vấn đề về thiếu chiều cao của phần tử.