CSS font-variant property là gì và sử dụng như thế nào ?

CSS font-variant property được sử dụng để chỉ định cách thiết lập biến thể phông chữ của một phần tử trong HTML. Giá trị của nó có thể là normal và small-caps. Bằng cách sử dụng giá trị small-caps, các chữ cái viết thường sẽ được chuyển đổi thành chữ in hoa, nhưng kích thước nhỏ hơn so với kích thước chữ cái in hoa ban đầu. Thuộc tính này chỉ định liệu văn bản có nên xuất hiện bằng kiểu chữ small-caps hay không.

Kết quả được tạo ra bởi thuộc tính font-variant có thể bị ảnh hưởng bởi giá trị của thuộc tính text-transform. Nếu giá trị của font-variant là small-caps và giá trị của text-transform được đặt thành lowercase, thì các ký tự sẽ xuất hiện bằng chữ thường. Nếu giá trị của font-variant là small-caps và giá trị của text-transform được đặt thành uppercase, thì các ký tự sẽ xuất hiện bằng chữ in hoa. Giá trị small-caps của thuộc tính CSS này sẽ không hoạt động nếu các chữ cái trong mã nguồn được viết bằng chữ in hoa.

Ví dụ, giả sử chúng ta có một đoạn văn bản trong đó các chữ cái được viết bằng chữ in hoa và chúng ta đang áp dụng thuộc tính font-variant với giá trị small-caps cho đoạn văn tương ứng thì font chữ sẽ hiển thị như là chữ in hoa thông thường thay vì là chữ small-caps.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS font-variant Property là gì?

CSS font-variant property là một phần của CSS, cho phép bạn thiết lập biến thể phông chữ cho một phần tử trong HTML. Thuộc tính này chỉ định liệu văn bản có nên xuất hiện bằng kiểu chữ small-caps hay không. Giá trị của nó có thể là normal hoặc small-caps.

Khi sử dụng giá trị small-caps, các chữ cái viết thường sẽ được chuyển đổi thành chữ in hoa nhỏ hơn so với kích thước chữ in hoa ban đầu. Tuy nhiên, giá trị small-caps của thuộc tính CSS này sẽ không hoạt động nếu các chữ cái trong mã nguồn được viết bằng chữ in hoa.

Thuộc tính CSS font-variant được sử dụng bởi các nhà thiết kế web và phát triển web để tạo ra hiệu ứng chữ cái in hoa nhỏ hơn bằng cách sử dụng giá trị small-caps. Thuộc tính này có thể được sử dụng trong các trường hợp khác nhau, ví dụ như khi bạn muốn tạo ra các tiêu đề bằng kiểu chữ small-caps để tăng tính hấp dẫn của trang web.

Hướng dẫn CSS font-variant Property

Để sử dụng thuộc tính CSS font-variant, bạn cần biết cú pháp và giá trị của nó. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cú pháp và các giá trị của CSS font-variant property:

Cú pháp

Cú pháp của CSS font-variant property như sau:

selector {
 font-variant: value;
}

Trong đó, selector là phần tử HTML mà bạn muốn áp dụng thuộc tính font-variant vào. Value là giá trị của thuộc tính, có thể là normal hoặc small-caps.

Giá trị

Normal

Giá trị normal là giá trị mặc định của thuộc tính font-variant. Nó chỉ định rằng phông chữ được sử dụng sẽ ở dạng bình thường.

Small-caps

Giá trị small-caps được sử dụng để chỉ định rằng các chữ cái viết thường sẽ được chuyển đổi thành chữ in hoa nhỏ hơn so với kích thước chữ in hoa ban đầu. Bạn có thể sử dụng giá trị này để tạo ra các kiểu chữ small-caps trên trang web của mình.

Initial

Giá trị initial được sử dụng để thiết lập thuộc tính font-variant về giá trị mặc định của nó.

Inherit

Giá trị inherit được sử dụng để kế thừa giá trị của thuộc tính font-variant từ phần tử cha.

Ví dụ CSS font-variant Property

CSS font-variant property cho phép bạn chỉ định kiểu chữ small-caps cho văn bản. Giá trị mặc định của thuộc tính này là normal, có nghĩa là văn bản sẽ được hiển thị theo kiểu chữ thông thường.

Để chỉ định kiểu chữ small-caps, bạn có thể sử dụng giá trị small-caps cho thuộc tính font-variant. Ví dụ:

h1 {
 font-variant: small-caps;
}

Ví dụ này sẽ hiển thị tiêu đề h1 bằng kiểu chữ small-caps.

Bạn cũng có thể sử dụng thuộc tính font-variant để chỉ định kiểu chữ nhỏ hơn. Ví dụ:

h1 {
 font-variant: small-caps;
 font-size: 0.8em;
}

Ví dụ này sẽ hiển thị tiêu đề h1 bằng kiểu chữ small-caps với kích thước nhỏ hơn.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng CSS font-variant property:

// Hiển thị văn bản bằng kiểu chữ small-caps với kích thước 14px
p {
 font-variant: small-caps;
 font-size: 14px;
}

// Hiển thị văn bản bằng kiểu chữ small-caps với kích thước 14px và màu đỏ
p {
 font-variant: small-caps;
 font-size: 14px;
 color: red;
}

// Hiển thị văn bản bằng kiểu chữ small-caps với kích thước 14px, màu đỏ và in đậm
p {
 font-variant: small-caps;
 font-size: 14px;
 color: red;
 font-weight: bold;
}

Bạn có thể sử dụng CSS font-variant property để tạo ra các hiệu ứng văn bản thú vị và sáng tạo.

Ưu và Nhược điểm CSS font-variant Property

Ưu điểm

Tăng tính hấp dẫn của trang web

Khi sử dụng giá trị small-caps của thuộc tính font-variant, bạn có thể tạo ra các kiểu chữ small-caps đẹp mắt và tăng tính hấp dẫn của trang web của mình.

Dễ dàng áp dụng

Thuộc tính font-variant rất dễ sử dụng và áp dụng vào các phần tử HTML trên trang web của bạn.

Nhược điểm

Giá trị small-caps không hoạt động với chữ in hoa

Giá trị small-caps của thuộc tính font-variant sẽ không hoạt động nếu các chữ cái trong mã nguồn được viết bằng chữ in hoa. Nếu bạn muốn sử dụng kiểu chữ small-caps cho các chữ cái in hoa, bạn phải chuyển đổi chúng sang chữ thường hoặc sử dụng một kỹ thuật khác.

Lời khuyên CSS font-variant Property

Khi sử dụng thuộc tính font-variant trên trang web của bạn, bạn nên lưu ý các điều sau:

 • Sử dụng giá trị small-caps một cách hợp lý và tỉnh táo để tăng tính hấp dẫn của các tiêu đề và các phần tử khác trên trang web của bạn.
 • Kiểm tra xem các chữ cái trong mã nguồn của bạn có được viết bằng chữ thường hay chữ in hoa để xác định liệu giá trị small-caps của thuộc tính font-variant có hoạt động hay không.
 • Kế thừa giá trị của thuộc tính font-variant từ phần tử cha nếu cần thiết để giảm thiểu mã lặp và tăng tính mô-đun của trang web của bạn.

1. CSS font-variant property dùng để làm gì?

CSS font-variant property được sử dụng để chỉ định cách thiết lập biến thể phông chữ của một phần tử trong HTML.

2. Giá trị nào của thuộc tính CSS font-variant được sử dụng để chuyển đổi các chữ cái viết thường thành chữ in hoa nhỏ hơn?

Giá trị small-caps của thuộc tính CSS font-variant được sử dụng để chuyển đổi các chữ cái viết thường thành chữ in hoa nhỏ hơn, tạo ra một kiểu chữ small-caps.

3. Làm thế nào để sử dụng thuộc tính CSS font-variant?

Bạn có thể sử dụng thuộc tính CSS font-variant bằng cách áp dụng nó vào phần tử HTML mà bạn muốn thiết lập biến thể phông chữ.

4. Thuộc tính CSS font-variant có ảnh hưởng đến giá trị của thuộc tính text-transform hay không?

Có, giá trị của thuộc tính text-transform có thể ảnh hưởng đến giá trị của thuộc tính font-variant. Nếu giá trị của font-variant là small-caps và giá trị của text-transform là lowercase, các ký tự sẽ xuất hiện ở dạng viết thường. Nếu giá trị của font-variant là small-caps và giá trị của text-transform là uppercase, các ký tự sẽ xuất hiện ở dạng viết hoa.

5. Thuộc tính CSS font-variant có ảnh hưởng đến việc hiển thị chữ in hoa trong mã nguồn của phần tử HTML không?

Có, giá trị small-caps của thuộc tính font-variant sẽ không hoạt động nếu các chữ cái trong mã nguồn được viết bằng chữ in hoa. Nếu muốn sử dụng kiểu chữ small-caps cho các chữ cái in hoa, bạn có thể chuyển đổi chúng sang chữ thường hoặc sử dụng một kỹ thuật khác.