CSS text-transform – Thuộc tính text-transform trong CSS

CSS text-transform là một thuộc tính trong CSS được sử dụng để thay đổi kiểu chữ của văn bản. Nó cho phép kiểm soát việc in hoa hay in thường các ký tự trong văn bản. Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về CSS text-transform, những giá trị của nó và cách sử dụng trong thiết kế web.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS text-transform là gì?

Thuộc tính CSS text-transform được sử dụng để thay đổi kiểu chữ của văn bản. Nó hỗ trợ bốn giá trị khác nhau:

 1. capitalize – chữ cái đầu tiên của mỗi từ được chuyển thành chữ hoa.
 2. uppercase – tất cả các ký tự được chuyển thành chữ hoa.
 3. lowercase – tất cả các ký tự được chuyển thành chữ thường.
 4. none – bỏ qua bất kỳ kiểu chữ nào đã được áp dụng trước đó.

Tổng quan CSS text-transform

Thuộc tính CSS text-transform có thể được sử dụng để kiểm soát việc in hoa hay in thường trong các văn bản. Ví dụ, nếu bạn muốn hiển thị tên của một người dưới dạng đầy đủ, bạn có thể sử dụng giá trị capitalize để chuyển đổi chữ cái đầu tiên của mỗi từ thành chữ hoa. Tương tự, nếu bạn muốn hiển thị tên đăng nhập của người dùng bằng chữ in hoa, bạn có thể sử dụng giá trị uppercase.

Thuộc tính CSS text-transform cho phép kiểm soát việc in hoa hay in thường trong các văn bản, tạo ra sự nhất quán trong kiểu chữ, hỗ trợ thiết kế web chuyên nghiệp và thuận tiện cho người sử dụng.

CSS text-transform là một tính năng hữu ích cho các nhà thiết kế web, các lập trình viên và những người muốn tạo ra các sản phẩm web chuyên nghiệp và hiệu quả. Nó cũng rất hữu ích khi bạn muốn giới hạn người dùng chỉ nhập chữ cái thường hoặc chữ cái hoa vào các biểu mẫu trên trang web.

Giá trị của CSS text-transform

1. Giá trị capitalize

Giá trị capitalize được sử dụng để chuyển đổi chữ cái đầu tiên của mỗi từ thành chữ hoa. Điều này giúp cho việc hiển thị các tên riêng hoặc các tiêu đề trên trang web của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn.

Ví dụ:

/* css */
h1 {
 text-transform:capitalize;
}
<!-- html -->
<h1>đây là một tiêu đề lớn</h1>

2. Giá trị uppercase

Giá trị uppercase được sử dụng để chuyển đổi tất cả các ký tự trong văn bản thành chữ hoa. Điều này thường được sử dụng để hiển thị tên viết tắt, nhãn mác hoặc tiểu đề.

Ví dụ:

/* css */
h2 {
 text-transform:uppercase;
}
<!-- html -->
<h2>đây là một tiêu đề nhỏ</h2>

3. Giá trị lowercase

Giá trị lowercase được sử dụng để chuyển đổi tất cả các ký tự trong văn bản thành chữ thường. Điều này thường được sử dụng để hiển thị các tên riêng hoặc các từ khóa.

Ví dụ:

/* css */
p {
 text-transform:lowercase;
}
<!-- html -->
<p>ĐÂY LÀ MỘT ĐOẠN VĂN BẰNG CHỮ HOA</p>

4. Giá trị none

Giá trị none là giá trị mặc định cho thuộc tính CSS text-transform, không có hiệu quả áp dụng kiểu chữ nào.

Ví dụ:

/* css */
span {
 text-transform:none;
}
<!-- html -->
<span>Chữ in thường và chữ IN HOA</span>

Hướng dẫn CSS text-transform

Để sử dụng thuộc tính CSS text-transform, bạn chỉ cần thêm nó vào phần khai báo CSS của bạn và thiết lập giá trị mong muốn. Cụ thể, bạn có thể sử dụng các giá trị: capitalize, uppercase, lowercase hoặc none cho thuộc tính này.

Ví dụ:

/* css */
h3 {
 text-transform:capitalize;
}

h4 {
 text-transform:uppercase;
}

p {
 text-transform:lowercase;
}

Ưu và Nhược điểm của CSS text-transform

Ưu điểm

 • Cho phép kiểm soát việc in hoa hay in thường trong các văn bản.
 • Tạo ra sự nhất quán trong kiểu chữ và hỗ trợ cho thiết kế web chuyên nghiệp.
 • Thuận tiện cho người sử dụng khi muốn giới hạn việc nhập liệu trên trang web.

Nhược điểm

 • Không thể kiểm soát được các chữ cái đặc biệt có trong văn bản.
 • Không thể áp dụng kiểu chữ cho các phần tử HTML riêng biệt một cách linh hoạt.

Lời khuyên về CSS text-transform

Khi sử dụng thuộc tính CSS text-transform, bạn nên cân nhắc lựa chọn giá trị phù hợp với nội dung của trang web. Hãy tạo sự nhất quán và liên tục áp dụng kiểu chữ đó trên toàn bộ trang web để tạo ra sự chuyên nghiệp và thuận tiện cho người sử dụng.

Ý kiến về CSS text-transform

CSS text-transform là một tính năng hữu ích trong thiết kế web vì nó cho phép kiểm soát việc in hoa hay in thường trong các văn bản. Tuy nhiên, nó không thể kiểm soát được các chữ cái đặc biệt trong văn bản và không thể áp dụng kiểu chữ linh hoạt cho từng phần tử HTML. Vì vậy, khi sử dụng CSS text-transform, bạn cần cân nhắc giá trị phù hợp và liên tục áp dụng kiểu chữ đó trên toàn bộ trang web để tạo ra sự nhất quán và chuyên nghiệp cho người sử dụng.

Ví dụ về CSS text-transform

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng thuộc tính CSS text-transform:

1. Sử dụng capitalize

<!-- html -->
<h3>đây là tiêu đề</h3>
/* css */
h3 {
 text-transform:capitalize;
}

2. Sử dụng uppercase

<!-- html -->
<p>ĐÂY LÀ MỘT ĐOẠN VĂN BẰNG CHỮ HOA</p>
/* css */
p {
 text-transform:uppercase;
}

3. Sử dụng lowercase

<!-- html -->
<span>Chữ In Thường và Chữ IN HOA</span>
/* css */
span {
 text-transform:lowercase;
}

1. CSS text-transform có tác dụng gì?

Thuộc tính CSS text-transform được sử dụng để kiểm soát việc in hoa hay in thường trong các văn bản trên trang web.

2. CSS text-transform có những giá trị nào?

Thuộc tính CSS text-transform có bốn giá trị: capitalize, uppercase, lowercase và none.

3. Giá trị capitalize của CSS text-transform có tác dụng như thế nào?

Giá trị capitalize của CSS text-transform được sử dụng để chuyển đổi chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong văn bản thành chữ hoa.