Sử lý ngoại lệ trong PHP – Exception Handling in PHP

Sử lý ngoại lệ là một cơ chế mạnh mẽ của PHP, được sử dụng để xử lý các lỗi thời gian chạy (lỗi thời gian chạy được gọi là ngoại lệ). Nó giúp duy trì luồng bình thường của ứng dụng và cho phép các lỗi được xử lý một cách dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sử lý ngoại lệ trong PHP, lợi ích của nó so với sử lý lỗi, cách sử dụng và nhiều hơn nữa.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan sử lý ngoại lệ trong PHP

Sử lý ngoại lệ trong PHP hay còn được gọi là Exception Handling in PHP là một kỹ thuật xử lý các lỗi thời gian chạy trong ứng dụng PHP. Khi một lỗi xảy ra, nó sẽ ngắt quãng luồng bình thường của ứng dụng và buộc chúng ta phải xử lý lỗi đó thay vì tiếp tục thực thi như bình thường. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề bảo mật và độ tin cậy của ứng dụng.

Sử lý ngoại lệ trong PHP cho phép chúng ta xử lý các lỗi thời gian chạy một cách dễ dàng. Chúng ta có thể sử dụng các câu lệnh try-catch-finally để bắt và xử lý các ngoại lệ một cách hợp lý, đồng thời duy trì luồng bình thường của ứng dụng.

Sử lý ngoại lệ trong PHP là gì ?

Ngoại lệ là kết quả không mong đợi của một chương trình, có thể được xử lý bởi chính chương trình đó. Ngoại lệ phá vỡ luồng bình thường của chương trình, nhưng khác biệt với lỗi vì nó có thể được xử lý trong chương trình.

Về cơ bản, khi một chương trình gặp phải kết quả không mong đợi, nó sẽ tạo ra một ngoại lệ. Ngoại lệ có thể được bắt và xử lý bởi chương trình hoặc ném ra cho phép bên ngoài xử lý.

Sử lý ngoại lệ trong PHP bao gồm việc sử dụng các câu lệnh try-catch-finally để bắt và xử lý các ngoại lệ một cách hợp lý. Các ngoại lệ có thể được bắt và xử lý trong các khối catch, đồng thời finally được sử dụng để đảm bảo rằng các tài nguyên được giải phóng một cách đúng đắn.

Tại sao cần sử lý ngoại lệ ?

PHP cung cấp một cơ chế mạnh mẽ, sử lý ngoại lệ. Đây là cách xử lý các lỗi thời gian chạy như IOException, SQLException, ClassNotFoundException và nhiều hơn nữa. Một ví dụ phổ biến về sử lý ngoại lệ là ngoại lệ chia cho 0, là một ngoại lệ toán học.

Điểm quan trọng của sử Sử lý ngoại lệ trong PHP là duy trì luồng hoạt động bình thường của ứng dụng. Khi một n goại lệ xảy ra, chúng ta có thể xử lý nó một cách hợp lý và đảm bảo rằng ứng dụng tiếp tục hoạt động một cách đúng đắn. Nếu không sử dụng sử lý ngoại lệ, các lỗi thời gian chạy có thể gây ra các tác động tiêu cực đến ứng dụng, từ việc ngưng hoạt động đến các vấn đề bảo mật.

Lợi ích của Sử lý ngoại lệ trong PHP so với sử lý lỗi

Sử lý ngoại lệ có nhiều lợi ích so với sử lý lỗi truyền thống. Đầu tiên, sử lý ngoại lệ giúp duy trì luồng bình thường của ứng dụng trong khi xử lý lỗi, đảm bảo tính linh hoạt và đáng tin cậy cho ứng dụng.

Ngoài ra, Sử lý ngoại lệ trong PHP cũng giúp giảm thiểu lối đi của code (code path) và làm cho mã nguồn dễ đọc hơn. Thay vì phải kiểm tra lỗi sau mỗi dòng code, chúng ta chỉ cần đặt những câu lệnh xử lý ngoại lệ trong các khối try-catch-finally, giúp tách những phần code liên quan đến lỗi và tạo ra mã nguồn dễ hiểu hơn.

Cuối cùng, Sử lý ngoại lệ trong PHP giúp chúng ta đối phó với các ngoại lệ phức tạp và không thể kiểm soát được trước. Một số lỗi có thể xảy ra ngay cả khi chúng ta đã kiểm tra rất kỹ hoặc khi ứng dụng đang chạy trong một môi trường không thể kiểm soát được. Sử dụng sử lý ngoại lệ giúp đảm bảo rằng chúng ta luôn có một phương thức xử lý lỗi hiệu quả và linh hoạt.

Các ví dụ về Sử lý ngoại lệ trong PHP

Các ví dụ sau đây cho thấy cách sử dụng sử lý ngoại lệ trong PHP để xử lý các ngoại lệ phổ biến:

Ví dụ 1: Ném ngoại lệ

function divide($a, $b) {
  if ($b == 0) {
    throw new Exception("Divide by zero");
  }
  return $a / $b;
}

try {
  echo divide(10, 0);
} catch (Exception $e) {
  echo "Caught exception: " . $e->getMessage();
}

Trong ví dụ này, hàm divide() sẽ ném ra một ngoại lệ “Divide by zero” nếu tham số thứ hai bằng 0. Trong khối try, chúng ta gọi hàm này và bắt ngoại lệ bằng khối catch, in ra thông báo lỗi.

Ví dụ 2: Sử dụng finally

function openFile($filename) {
  try {
    $fh = fopen($filename, "r");
    if (!$fh) {
      throw new Exception("Could not open file");
    }
    // do something with the file
  } catch (Exception $e) {
    echo "Caught exception: " . $e->getMessage();
  } finally {
    fclose($fh);
  }
}

Trong ví dụ này, chúng ta cố gắng mở một tập tin và đọc nội dung của nó. Nếu không thể mở tập tin, chúng ta sẽ némra một ngoại lệ và bắt nó trong khối catch. Cuối cùng, chúng ta sử dụng khối finally để đảm bảo rằng tập tin được đóng đúng cách, ngay cả khi có ngoại lệ xảy ra.

Hướng dẫn sử lý ngoại lệ trong PHP

Để sử dụng sử lý ngoại lệ trong PHP, chúng ta sử dụng các câu lệnh try-catch-finally như sau:

try {
  // code that may throw an exception
} catch (Exception $e) {
  // code to handle the exception
} finally {
  // optional cleanup code
}

Trong khối try, chúng ta đặt code có thể ném ra ngoại lệ. Nếu có ngoại lệ xảy ra, chương trình sẽ nhảy tới khối catch để xử lý ngoại lệ. Sau khi hoàn thành khối try và/hoặc khối catch, chương trình sẽ tiếp tục thực thi khối finally nếu có.

Sử dụng try-catch-finally để xử lý ngoại lệ là một phương pháp tốt để duy trì luồng hoạt động bình thường của ứng dụng và đối phó với các lỗi thời gian chạy.

Thêm ví dụ sử lý ngoại lệ trong PHP

Exception Handling in PHP là một kỹ thuật xử lý lỗi cho phép bạn bắt và xử lý các lỗi hoặc sự kiện không mong muốn xảy ra trong mã của bạn. Điều này giúp bạn ngăn chặn các lỗi nghiêm trọng làm gián đoạn ứng dụng của mình và cung cấp cho người dùng thông báo lỗi hữu ích.

Có hai loại lỗi chính trong PHP:

 • Lỗi là các vấn đề xảy ra do lỗi lập trình. Ví dụ: nếu bạn cố gắng truy cập một biến không tồn tại, PHP sẽ ném một lỗi.
 • Ngoại lệ là các vấn đề xảy ra do các sự kiện bên ngoài mã của bạn. Ví dụ: nếu người dùng nhập một giá trị không hợp lệ cho một trường biểu mẫu, PHP sẽ ném một ngoại lệ.

Cách xử lý lỗi và ngoại lệ trong PHP

Để xử lý lỗi và ngoại lệ trong PHP, bạn cần sử dụng cú pháp trycatch. Cú pháp này bao gồm ba phần:

 • Khối try chứa mã mà bạn muốn theo dõi lỗi hoặc ngoại lệ.
 • Khối catch xử lý lỗi hoặc ngoại lệ nếu nó xảy ra.
 • Khối finally được thực thi bất kể lỗi hoặc ngoại lệ có xảy ra hay không.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách xử lý lỗi trong PHP:

<?php

// Khối try
try {
 // Mã có thể gây ra lỗi
 $a = 1 / 0;
}

// Khối catch
catch (Exception $e) {
 // Xử lý lỗi
 echo $e->getMessage();
}

// Khối finally
finally {
 // Thực thi bất kể lỗi có xảy ra hay không
 echo "Kết thúc.";
}

?>

Mã này sẽ cố gắng chia 1 cho 0, điều này sẽ gây ra lỗi. Khối catch sẽ xử lý lỗi và hiển thị thông báo lỗi. Khối finally sẽ được thực thi bất kể lỗi có xảy ra hay không và hiển thị thông báo kết thúc.

Các loại ngoại lệ

Có nhiều loại ngoại lệ khác nhau trong PHP. Dưới đây là một số loại phổ biến:

 • Exception là lớp ngoại lệ cơ bản.
 • Error là lớp ngoại lệ được sử dụng để xử lý các lỗi.
 • DivisionByZeroError là lớp ngoại lệ được sử dụng để xử lý lỗi chia cho 0.
 • InvalidArgumentException là lớp ngoại lệ được sử dụng để xử lý lỗi đối số không hợp lệ.

Tạo ngoại lệ tùy chỉnh

Bạn cũng có thể tạo ngoại lệ tùy chỉnh của riêng mình. Để làm điều này, bạn cần tạo một lớp mới kế thừa từ lớp Exception.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách tạo ngoại lệ tùy chỉnh:

<?php

// Lớp ngoại lệ tùy chỉnh
class MyException extends Exception {

 // Tạo hàm tạo
 public function __construct($message) {
  parent::__construct($message);
 }

}

// Sử dụng ngoại lệ tùy chỉnh
try {
 // Mã có thể gây ra ngoại lệ tùy chỉnh
 throw new MyException("Lỗi tùy chỉnh");
}
catch (MyException $e) {
 // Xử lý ngoại lệ tùy chỉnh
 echo $e->getMessage();
}

?>

Mã này sẽ tạo một ngoại lệ tùy chỉnh với thông báo “Lỗi tùy chỉnh”. Khối catch sẽ xử lý ngoại lệ và hiển thị thông báo lỗi.

Ưu và nhược điểm của sử lý ngoại lệ trong PHP

Ưu điểm

 • Duy trì luồng hoạt động bình thường của ứng dụng khi xảy ra lỗi.
 • Làm cho mã nguồn dễ đọc hơn và giảm thiểu lối đi của code.
 • Đối phó với các ngoại lệ phức tạp và không thể kiểm soát được trước.

Nhược điểm

 • Sử dụng sử lý ngoại lệ có thể làm cho mã nguồn dài hơn và khó hiểu hơn.
 • Cần phải quản lý các tác nhân sử dụng chung (shared resource) một cách cẩn thận, để đảm bảo rằng các tài nguyên được giải phóng đúng đắn.
 • Có thể gây ra hiệu suất kém nếu sử dụng sai cách.

Lời khuyên sử lý ngoại lệ trong PHP

Dưới đây là một số lời khuyên để sử dụng sử lý ngoại lệ hiệu quả trong PHP:

 • Đặt các câu lệnh try-catch-finally trong các hàm riêng biệt để tách những phần code liên quan đến lỗi và làm cho mã nguồn dễ đọc hơn.
 • Sử dụng sử lý ngoại lệ khi chúng ta không thể kiểm soát được các lỗi thời gian chạy hoặc khi muốn đối phó với các lỗi phức tạp.
 • Cẩn thận quản lý các tác nhân sử dụng chung (shared resource) để đảm bảo rằng các tài nguyên được giải phóng đúng đắn.

Exception Handling in PHP là một kỹ năng quan trọng cần có cho bất kỳ nhà phát triển web nào. Nó giúp bạn ngăn chặn các lỗi nghiêm trọng làm gián đoạn ứng dụng của mình và cung cấp cho người dùng thông báo lỗi hữu ích. Chúc các bạn thành công.