Xác thực biểu mẫu PHP – Form Validation in PHP

Xác thực biểu mẫu là quá trình kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào từ người dùng trên một biểu mẫu. Trong khi đó, xác minh là quá trình xác nhận tính đúng đắn của dữ liệu đã được xác thực.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Xác thực biểu mẫu PHP – Form Validation in PHP

Xác thực biểu mẫu PHP là quá trình kiểm tra tính hợp lệ của các trường đầu vào của biểu mẫu HTML trước khi chúng được gửi đến máy chủ. Việc sử dụng mã nguồn mở PHP cho phép chúng ta xây dựng các biểu mẫu linh hoạt và tùy chỉnh theo nhu cầu của mình.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương pháp xác thực biểu mẫu PHP, bao gồm Empty String, Validate String, Validate Number, Validate Email, Input Length Validation, Validate URL, Button Click Validate. Chúng ta cũng sẽ tạo và xác thực một biểu mẫu đăng ký đơn giản để hiểu rõ hơn về việc áp dụng các phương pháp này.

Xác thực biểu mẫu PHP Là gì

Xác thực biểu mẫu PHP là quá trình kiểm tra tính hợp lệ của các dữ liệu đầu vào được nhập từ người dùng trên một biểu mẫu HTML, trước khi chúng được gửi đến máy chủ. Khi sử dụng mã nguồn mở PHP, chúng ta có thể xây dựng các biểu mẫu linh hoạt và tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của mình.

Hướng dẫn Xác thực biểu mẫu PHP

Form Validation in PHP là một quá trình kiểm tra dữ liệu đầu vào của người dùng được gửi từ một biểu mẫu HTML. Quá trình này nhằm đảm bảo rằng dữ liệu là hợp lệ và chính xác, tránh các lỗi và gian lận.

Empty String

Trường rỗng không được phép trong bất kỳ biểu mẫu nào. Để đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, chúng ta sử dụng code sau để kiểm tra xem trường đã được nhập hay chưa:

if(empty($field_name)){
  $error_message = "Vui lòng nhập thông tin.";
}

Validate String

Một số trường đầu vào chỉ cho phép chuỗi ký tự và khoảng trắng. Để xác thực dữ liệu này, chúng ta sử dụng code sau:

if(!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$field_name)){
  $error_message = "Vui lòng nhập chuỗi ký tự và khoảng trắng.";
}

Validate Number

Một số trường đầu vào được giới hạn chỉ cho phép dữ liệu số. Để xác thực dữ liệu này, chúng ta sử dụng code sau:

if(!preg_match('/^[0-9]+$/', $field_name)){
  $error_message = "Vui lòng nhập dữ liệu số.";
}

Validate Email

Email là một trường đầu vào quan trọng và thường được sử dụng trong các biểu mẫu đăng ký. Chúng ta có thể sử dụng các biểu thức chính quy để xác thực địa chỉ email như sau:

if(filter_var($field_name, FILTER_VALIDATE_EMAIL) === false){
  $error_message = "Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.";
}

Input Length Validation

Đôi khi chúng ta muốn giới hạn chiều dài của một trường đầu vào để đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu. Để xác thực chiều dài này, chúng ta có thể sử dụng code sau:

if(strlen($field_name) < $min_length || strlen($field_name) > $max_length){
  $error_message = "Vui lòng nhập giá trị từ $min_length đến $max_length ký tự.";
}

Validate URL

Đối với các trường đầu vào liên quan đến URL, chúng ta có thể sử dụng biểu thức chính quy để kiểm tra tính hợp lệ của đường dẫn. Code dưới đây sẽ xác thực URL được cung cấp bởi người dùng qua biểu mẫu HTML.

if(!filter_var($field_name, FILTER_VALIDATE_URL)){
  $error_message = "Vui lòng nhập URL hợp lệ.";
}

Button Click Validate

Cuối cùng, chúng ta cũng phải xác thực rằng người dùng đã nhấn nút gửi và dữ liệu biểu mẫu đã được gửi đến máy chủ. Chúng ta có thể sử dụng code sau để kiểm tra việc nhấn nút gửi của người dùng.

if(isset($_POST['submit'])){
  // Xử lý dữ liệu biểu mẫu ở đây.
}

Tạo và xác nhận mẫu đăng ký

Để hiểu rõ hơn về cách áp dụng các phương pháp xác thực biểu mẫu PHP, chúng ta sẽ tạo và xác thực một biểu mẫu đăng ký đơn giản.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo HTML cho biểu mẫu đăng ký:

<form action="" method="post">
  <label for="name">Họ và tên</label>
  <input type="text" name="name" id="name">

  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" name="email" id="email">

  <label for="password">Mật khẩu</label>
  <input type="password" name="password" id="password">

  <button type="submit" name="submit">Đăng ký</button>
</form>

Sau đó, chúng ta sẽ xây dựng mã PHP để xác thực các trường đầu vào của biểu mẫu:

if(isset($_POST['submit'])){

  $name = $_POST['name'];
  $email = $_POST['email'];
  $password = $_POST['password'];

  // Xác thực trường rỗng
  if(empty($name) || empty($email) || empty($password)){
    $error_message = "Vui lòng điền đầy đủ thông tin.";
  }

  // Xác thực họ tên
  if(!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/", $name)){
    $error_message = "Vui lòng nhập chuỗi ký tự và khoảng trắng.";
  }

  // Xác thực email
  if(filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) === false){
    $error_message = "Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.";
  }

  // Xác thực mật khẩu
  if(strlen($password) < 6 || strlen($password) > 12){
    $error_message = "Mật khẩu phải từ 6 đến 12 ký tự.";
  }

  // Kiểm tra lỗi và xử lý dữ liệu biểu mẫu
  if(empty($error_message)){
    // Xử lý dữ liệu biểu mẫu ở đây.
  } else {
    echo "<div class='error'>$error_message</div>";
  }
}

Thêm ví dụ Xác thực biểu mẫu PHP

Có hai loại xác thực biểu mẫu chính:

 • Client-side validation được thực hiện trên trình duyệt web của người dùng trước khi dữ liệu được gửi đến máy chủ.
 • Server-side validation được thực hiện trên máy chủ sau khi dữ liệu được gửi từ trình duyệt.

Client-side validation có thể giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp phản hồi tức thì về dữ liệu không hợp lệ. Tuy nhiên, nó cũng có thể bị bỏ qua bởi người dùng hoặc bị tấn công bởi kẻ tấn công.

Server-side validation là cần thiết để đảm bảo dữ liệu được gửi đến máy chủ là hợp lệ. Nó cũng có thể giúp bảo vệ máy chủ khỏi các cuộc tấn công.

Cách tạo biểu mẫu xác thực bằng PHP

Để tạo biểu mẫu xác thực bằng PHP, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Tạo một biểu mẫu HTML với các trường cần xác thực.
 2. Thêm mã PHP vào trang xử lý biểu mẫu để xác thực dữ liệu.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về biểu mẫu xác thực đơn giản:

<form action="validation.php" method="post">
 <input type="text" name="name" placeholder="Tên">
 <input type="email" name="email" placeholder="Email">
 <input type="submit" value="Gửi">
</form>

Mã PHP để xác thực biểu mẫu này như sau:

<?php

// Lấy dữ liệu đầu vào từ biểu mẫu
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];

// Kiểm tra tên
if (empty($name)) {
 echo "Vui lòng nhập tên.";
} else if (!preg_match('/^[a-zA-Z ]+$/', $name)) {
 echo "Tên chỉ được chứa các ký tự chữ cái và khoảng trắng.";
}

// Kiểm tra email
if (empty($email)) {
 echo "Vui lòng nhập email.";
} else if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
 echo "Email không hợp lệ.";
}

// Nếu dữ liệu hợp lệ, hãy hiển thị thông báo thành công
if (!empty($name) && preg_match('/^[a-zA-Z ]+$/', $name) && !empty($email) && filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
 echo "Dữ liệu hợp lệ.";
}

?>

Mã này sẽ kiểm tra xem tên và email đã được nhập chưa, và liệu chúng có hợp lệ hay không. Nếu dữ liệu hợp lệ, nó sẽ hiển thị thông báo thành công.

Các loại xác thực biểu mẫu

Có nhiều loại xác thực biểu mẫu khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Dưới đây là một số loại phổ biến:

 • Required field validation kiểm tra xem một trường bắt buộc đã được điền chưa.
 • Data type validation kiểm tra xem dữ liệu đầu vào có đúng định dạng hay không. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra xem một trường email có chứa địa chỉ email hợp lệ hay không.
 • Length validation kiểm tra xem dữ liệu đầu vào có đúng độ dài hay không. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra xem một trường mật khẩu có ít nhất 8 ký tự hay không.
 • Range validation kiểm tra xem dữ liệu đầu vào có nằm trong một phạm vi cụ thể hay không. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra xem một trường số có nằm trong khoảng từ 1 đến 100 hay không.

Tạo một hệ thống xác thực biểu mẫu mạnh mẽ

Để tạo một hệ thống xác thực biểu mẫu mạnh mẽ, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Sử dụng các quy tắc xác thực phù hợp. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo rằng dữ liệu đầu vào là hợp lệ và chính xác.
 • Kiểm tra dữ liệu đầu vào hai lần. Điều này sẽ giúp bạn ngăn chặn các lỗi do nhập sai.
 • Sử dụng mã hóa mạnh để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

Ưu và Nhược điểm Xác thực biểu mẫu PHP

Ưu điểm của xác thực biểu mẫu PHP là giúp đảm bảo tính chính xác và bảo mật cho dữ liệuđược nhập từ người dùng trên các biểu mẫu. Điều này giúp ngăn chặn các hành vi tấn công và lỗi do nhập liệu không đúng.

Tuy nhiên, việc xác thực dữ liệu có thể làm cho quá trình nhập liệu của người dùng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là trong trường hợp các yêu cầu xác thực quá khắt khe. Việc sử dụng quá nhiều yêu cầu xác thực cũng có thể khiến cho người dùng cảm thấy bị hạn chế.

Lời khuyên Xác thực biểu mẫu PHP

Để tối ưu hóa quá trình xác thực biểu mẫu PHP, chúng ta nên đưa ra các yêu cầu xác thực phù hợp với loại dữ liệu được nhập vào và đảm bảo tính linh hoạt trong việc nhập liệu của người dùng.

Ngoài ra, chúng ta cũng nên làm rõ thông tin về các yêu cầu xác thực, giúp người dùng hiểu rõ hơn về quy trình nhập liệu và tránh gây nhầm lẫn.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các phương pháp xác thực biểu mẫu PHP để đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào từ người dùng. Chúng ta cũng đã tạo và xác thực một biểu mẫu đăng ký đơn giản để hiểu rõ hơn về cách áp dụng các phương pháp này.

Việc sử dụng các yêu cầu xác thực phù hợp và linh hoạt sẽ giúp tăng tính chính xác và đảm bảo bảo mật cho dữ liệu được nhập từ người dùng trên các biểu mẫu.Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải đưa ra các yêu cầu xác thực phù hợp và không quá khắt khe để tránh làm cho người dùng cảm thấy bị hạn chế trong quá trình nhập liệu.

Vì vậy, khi xây dựng các biểu mẫu, chúng ta nên sử dụng các phương pháp xác thực phù hợp và tối ưu hóa việc nhập liệu của người dùng để đảm bảo tính chính xác và bảo mật cho dữ liệu được nhập từ người dùng. 

Tại sao chúng ta cần xác thực biểu mẫu PHP?

Xác thực biểu mẫu PHP giúp đảm bảo tính chính xác và bảo mật cho dữ liệu được nhập từ người dùng trên các biểu mẫu.

Làm thế nào để xác thực trường rỗng trong biểu mẫu PHP?

Để xác thực trường rỗng, chúng ta có thể sử dụng hàm empty() trong PHP.

Làm thế nào để xác thực email trong biểu mẫu PHP?

Chúng ta có thể sử dụng hàm filter_var() kết hợp với FILTER_VALIDATE_EMAIL để xác thực địa chỉ email.

Làm thế nào để xác thực chiều dài của một trường đầu vào trong biểu mẫu PHP?

Chúng ta có thể sử dụng hàm strlen() để xác định chiều dài của một chuỗi và so sánh với giá trị tối thiểu và tối đa đã được quy định.

Làm thế nào để kiểm tra việc nhấn nút gửi trong biểu mẫu PHP?

Chúng ta có thể sử dụng hàm isset() để kiểm tra xem người dùng đã nhấn nút gửi hay chưa.