PHP Switch – Thực thi câu lệnh nhiều điều kiện trong PHP

Trong lập trình, PHP Switch là một câu lệnh được sử dụng để thực thi một câu lệnh từ nhiều điều kiện. Đây là một phương pháp tốt hơn để xử lý các trường hợp cụ thể trong khi sử dụng câu lệnh if-else-if trong PHP. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về PHP Switch là gì, cách sử dụng và ưu nhược điểm của nó.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan về PHP Switch

Câu lệnh PHP Switch cho phép chúng ta kiểm tra giá trị của biến hoặc biểu thức và thực hiện các câu lệnh tương ứng với giá trị đó. Cú pháp của PHP Switch như sau:

switch (variable/expression) {
  case value1:
    // statement
    break;
  case value2:
    // statement
    break;
  default:
    // statement
}

Mỗi case là một giá trị cụ thể mà bạn muốn kiểm tra. Khi giá trị của biểu thức khớp với giá trị của case, chương trình sẽ thực hiện câu lệnh tương ứng với case đó. Nếu không có giá trị nào khớp với biểu thức, chương trình sẽ thực hiện câu lệnh ở default.

Câu lệnh switch trong PHP kiểm tra giá trị của biến hoặc biểu thức và thực thi một câu lệnh từ nhiều điều kiện. Đây là một cách tốt hơn để xử lý các trường hợp cụ thể trong khi sử dụng câu lệnh if-else-if trong PHP.

Hướng dẫn sử dụng PHP Switch

PHP Switch là một câu lệnh điều kiện được sử dụng để kiểm tra một biểu thức và thực thi một đoạn mã nếu biểu thức đó khớp với một trong các trường hợp.

Các điểm quan trọng cần chú ý về câu lệnh switch case:

 • default là một câu lệnh tùy chọn, nhưng nó phải luôn luôn là câu lệnh cuối cùng. Nếu có nhiều hơn một câu lệnh default, chương trình sẽ báo lỗi.
 • Mỗi case có thể có một câu lệnh break, được sử dụng để kết thúc chuỗi câu lệnh. Việc sử dụng câu lệnh break là tùy chọn trong switch. Nếu không sử dụng break, tất cả các câu lệnh sẽ được thực thi sau khi tìm thấy giá trị case khớp.
 • Trong PHP, bạn có thể sử dụng số, kí tự, chuỗi cũng như các hàm trong biểu thức trong switch.
 • Sử dụng lồng nhau các câu lệnh switch được cho phép, tuy nhiên điều này khiến chương trình trở nên phức tạp và khó đọc. Bạn có thể sử dụng dấu chấm phẩy (;) thay vì dấu hai chấm (:), điều này không tạo ra bất kỳ lỗi nào.

Ví dụ về PHP Switch

Ví dụ 1: Sử dụng kí tự trong biểu thức

Chúng ta sẽ kiểm tra kí tự được truyền vào để xác định nó là phụ âm hay nguyên âm.

$char = 'A';

switch($char) {
  case 'A':
  case 'E':
  case 'I':
  case 'O':
  case 'U':
    echo "$char is a vowel.";
    break default:
    echo "$char is a consonant.";
}

Kết quả sẽ là:

A is a vowel.

Ví dụ 2: Sử dụng chuỗi trong biểu thức

Chúng ta sẽ sử dụng chuỗi để xác định thời lượng của khóa học.

$course = "PHP";

switch($course) {
  case "Java":
    echo "Course duration is 6 months.";
    break;
  case "PHP":
    echo "Course duration is 3 months.";
    break;
  case "Python":
    echo "Course duration is 4 months.";
    break;
  default:
    echo "Invalid course";
}

Kết quả sẽ là:

Course duration is 3 months.

Ví dụ 3: Câu lệnh switch trong PHP là fall-through

Nếu không có câu lệnh break sau một case, các câu lệnh tiếp theo sẽ được thực thi cho tới khi gặp câu lệnh break. Điều này được gọi là fall-through.

$choice = "c";

switch($choice) {
  case "a":
    echo "Choice a";
  case "b":
    echo "Choice b";
  case "c":
    echo "Choice c";
  case "d":
    echo "Choice d";
    break;
  default:
    echo "case a, b, c, and d is not found";
}

Kết quả sẽ là:

Choice c
Choice d

Thêm ví dụ PHP Switch

Cú pháp của PHP Switch như sau:

switch (biểu thức) {
 case giá trị 1:
  // Mã sẽ được thực thi nếu biểu thức khớp với giá trị 1
  break;
 case giá trị 2:
  // Mã sẽ được thực thi nếu biểu thức khớp với giá trị 2
  break;
 ...
 default:
  // Mã sẽ được thực thi nếu biểu thức không khớp với bất kỳ trường hợp nào ở trên
  break;
}

Ví dụ, đoạn mã sau sẽ kiểm tra xem biến color có bằng “red”, “green”, hay “blue” hay không. Nếu đúng, thì đoạn mã sẽ in ra tên màu sắc đó. Nếu sai, thì đoạn mã sẽ in ra thông báo “Màu sắc không xác định.”

$color = "red";

switch ($color) {
 case "red":
  echo "Màu đỏ.";
  break;
 case "green":
  echo "Màu xanh lá.";
  break;
 case "blue":
  echo "Màu xanh lam.";
  break;
 default:
  echo "Màu sắc không xác định.";
  break;
}

PHP Switch là một câu lệnh điều kiện rất hữu ích để kiểm tra các giá trị trong mã của bạn. Nó có thể được sử dụng thay thế cho câu lệnh if…else…elseif…else trong một số trường hợp.

PHP Switch là một câu lệnh điều kiện rất linh hoạt và có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau.

Ưu và nhược điểm của PHP Switch

Ưu điểm của PHP Switch

 • Code dễ đọc hơn khi sử dụng switch case.
 • Thực thi nhanh hơn so với các câu lệnh if-else-if, đặc biệt là khi có nhiều trường hợp cần kiểm tra.
 • Cú pháp của switch được định dạng rõ ràng, giúp cho code dễ hiểu hơn.

Nhược điểm của PHP Switch

 • Không nên sử dụng câu lệnh switch trong trường hợp các điều kiện phức tạp hoặc không rõ ràng. Nếu quá nhiều trường hợp được liệt kê, mã nguồn có thể trở nên khó đọc và khó bảo trì.
 • Sử dụng lồng nhau các câu lệnh switch sẽ làm cho chương trình trở nên phức tạp và khó đọc.

Lời khuyên về việc sử dụng PHP Switch

Trong một số trường hợp, câu lệnh switch case có thể thay thế các câu lệnh if-else-if. Tuy nhiên, nên cân nhắc trước khi sử dụng câu lệnh switch trong trường hợp điều kiện phức tạp. Khi sử dụng switch case, hãy đảm bảo rằng code của bạn dễ đọc và dễ bảo trì.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về câu lệnh switch case trong PHP, cách sử dụng và ví dụ. Chúng ta cũng đã nói về ưu và nhược điểm của câu lệnh switch case và những lời khuyên về việc sử dụng chúng. Việc sử dụng switch case trong PHP giúp code của bạn trở nên rõ ràng và dễ đọc hơn so với các câu lệnh if-else-if, tuy nhiên, nên cân nhắc trước khi sử dụng trong trường hợp có điều kiện phức tạp. Ngoài ra, nên tránh lồng nhau các câu lệnh switch case để giúp mã nguồn dễ đọc và bảo trì hơn. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về câu lệnh switch case trong PHP và ứng dụng chúng trong việc phát triển ứng dụng web.

1. Tại sao nên sử dụng câu lệnh switch case trong PHP?

Câu lệnh switch case là một cách tốt hơn để xử lý các trường hợp cụ thể trong khi sử dụng câu lệnh if-else-if trong PHP.

2. Có bao nhiêu giá trị được cho phép trong câu lệnh switch case?

Có thể có nhiều giá trị trong câu lệnh switch case, tuy nhiên chỉ có một câu lệnh default.

3. Trong câu lệnh switch, có cần sử dụng câu lệnh break?

Việc sử dụng câu lệnh break là tùy chọn trong câu lệ nh switch. Nếu không có câu lệnh break, các câu lệnh tiếp theo của switch sẽ được thực thi.

4. Có thể sử dụng chuỗi trong câu lệnh switch case?

Có, PHP cho phép sử dụng chuỗi trong câu lệnh switch case.

5. Tại sao nên tránh lồng nhau các câu lệnh switch case?

Việc lồng nhau các câu lệnh switch case làm cho mã nguồn trở nên phức tạp và khó đọc, do đó nên tránh lồng nhau các câu lệnh switch case trong một chương trình.