PHP For Loop – Tổng quan vòng lặp trong PHP

Trong lập trình, vòng lặp (loop) là một công cụ rất hữu ích để thực hiện một tác vụ lặp đi lặp lại cho đến khi điều kiện đạt được. PHP For Loop là một trong những loại vòng lặp phổ biến nhất trong PHP. Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về PHP For Loop, hướng dẫn cách sử dụng nó, ưu và nhược điểm của nó cùng với những lời khuyên hữu ích.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan PHP For Loop

PHP For Loop là một cấu trúc lặp được sử dụng để duyệt qua một khối mã cho một số lượng lần xác định trước. Nó được sử dụng khi số lần lặp đã biết trước và cho phép người dùng đưa tất cả các câu lệnh liên quan đến vòng lặp vào một nơi duy nhất.

Cú pháp của PHP For Loop giống với vòng lặp for của Java/C/C++. Các tham số của vòng lặp for có các ý nghĩa sau:

 • Khởi tạo – Khởi tạo giá trị đếm vòng lặp. Giá trị ban đầu của vòng lặp chỉ được thực hiện một lần duy nhất. Tham số này là tùy chọn.
 • Điều kiện – Đánh giá giá trị từng lần lặp. Vòng lặp liên tục thực thi cho đến khi điều kiện là sai. Nếu TRUE, thực thi vòng lặp tiếp tục, ngược lại thực thi của vòng lặp kết thúc.
 • Tăng/Giảm – Nó tăng hoặc giảm giá trị của biến.

Số lượng lần lặp được xác định bởi các tham số này.

Hướng dẫn PHP For Loop

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng vòng lặp for trong PHP để in ra các số từ 1 đến 9:

for ($i=1; $i<=9; $i++) {
  echo $i;
}

Các tham số trong ví dụ trên lần lượt có ý nghĩa sau:

 • Khởi tạo giá trị của biến đếm ($i) là 1.
 • Lặp lại cho đến khi $i không còn nhỏ hơn hoặc bằng 9.
 • Sau mỗi lần lặp, giá trị của $i sẽ được tăng lên 1 và lặp lại quá trình trên.

Ví dụ sử dụng PHP For Loop

PHP For Loop là một vòng lặp được sử dụng để thực thi một đoạn mã một số lần nhất định.

Cú pháp của PHP For Loop như sau:

for (biểu thức 1; biểu thức 2; biểu thức 3) {
 // Mã sẽ được thực thi lặp đi lặp lại
}

Biểu thức 1 là biểu thức khởi tạo vòng lặp. Nó được thực thi một lần, trước khi vòng lặp bắt đầu.

Biểu thức 2 là biểu thức điều kiện. Nó được kiểm tra sau mỗi lần lặp vòng lặp. Nếu biểu thức là đúng, thì vòng lặp sẽ tiếp tục. Nếu biểu thức là sai, thì vòng lặp sẽ kết thúc.

Biểu thức 3 là biểu thức tăng cường vòng lặp. Nó được thực thi sau mỗi lần lặp vòng lặp. Nó thường được sử dụng để tăng giá trị của biến đếm.

Ví dụ, đoạn mã sau sẽ in ra các số từ 1 đến 10:

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
 echo $i;
}

Kết quả:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PHP For Loop cũng có thể được sử dụng để duyệt qua các mảng. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng vòng lặp Foreach.

Ví dụ, đoạn mã sau sẽ in ra các giá trị trong mảng array:

$array = array(1, 2, 3, 4, 5);

foreach ($array as $value) {
 echo $value;
}

Kết quả:

1
2
3
4
5

PHP For Loop là một vòng lặp rất linh hoạt và có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau.

Ưu và Nhược điểm PHP For Loop

Ưu điểm:

 • Dễ sử dụng: PHP For Loop là một trong những vòng lặp phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi trong lập trình PHP.
 • Nhanh chóng: Với số lần lặp được định trước, for loop thực thi nhanh hơn so với while loop.

Nhược điểm:

 • Không hiệu quả cho các tác vụ không biết trước số lần lặp.
 • Có thể gây ra vấn đề khi sử dụng vòng lặp vô hạn.

Lời khuyên PHP For Loop

Dưới đây là một số lời khuyên để sử dụng PHP For Loop hiệu quả:

 • Sử dụng for loop khi bạn đã biết trước số lần lặp.
 • Sử dụ ng vòng lặp vô hạn chỉ khi cần thiết và đảm bảo rằng bạn có điều kiện dừng để tránh gây ra các vấn đề.
 • Sử dụng nested for loop khi bạn cần duyệt qua các tập dữ liệu phức tạp hoặc có nhiều chiều.

1. Có bao nhiêu loại vòng lặp trong PHP?

Trong PHP, có ba loại vòng lặp chính: for loop, while loop và foreach loop.

2. Khi nào nên sử dụng for loop trong PHP?

Bạn nên sử dụng for loop trong PHP khi số lần lặp đã biết trước và khi muốn thực hiện tất cả các câu lệnh liên quan đến vòng lặp trong một nơi duy nhất.

3. Có thể sử dụng nested for loop trong PHP không?

Có, nested for loop được sử dụng để duyệt qua các tập dữ liệu phức tạp hoặc có nhiều chiều.

4. Tại sao nên tránh sử dụng vòng lặp vô hạn trong PHP?

Sử dụng vòng lặp vô hạn trong PHP có thể gây ra các vấn đề như treo máy hoặc treo server.

5. PHP For Loop giống với for loop trong Java/C/C++ không?

Có, cú pháp của PHP For Loop giống với vòng lặp for trong Java/C/C++. Tuy nhiên, các ngôn ngữ này có thể có những sự khác biệt nhỏ về cú pháp và sử dụng.