PHP Recursive Function – Hàm đệ quy trong PHP

PHP là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi để phát triển các ứng dụng web tương tác. Một trong những tính năng quan trọng của PHP là khả năng sử dụng hàm đệ quy (recursive function), giúp cho việc xử lý dữ liệu và thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan PHP Recursive Function

Trong lập trình, hàm đệ quy là một hàm gọi chính nó để giải quyết một vấn đề lặp đi lặp lại. Trong PHP, chúng ta có thể tạo ra các hàm đệ quy để thực hiện các công việc lặp đi lặp lại như tìm kiếm, duyệt cây thư mục hay sắp xếp các phần tử trong mảng.

Hàm đệ quy trong PHP là một hàm mà gọi lại chính nó trong quá trình thực thi. Hàm đệ quy được sử dụng khi cần thực hiện một công việc lặp đi lặp lại mà số lượng lần lặp không xác định trước.

Ví dụ, khi sắp xếp một mảng theo thứ tự giảm dần, ta có thể sử dụng hàm đệ quy để lặp đi lặp lại việc so sánh các phần tử và hoán đổi chúng.

Hướng dẫn PHP Recursive Function

Để tạo ra một hàm đệ quy trong PHP, chúng ta cần định nghĩa hàm bao gồm hai phần: trường hợp cơ sở (base case) và trường hợp đệ quy(recursive case).

Trong trường hợp cơ sở, hàm sẽ trả về kết quả ngay lập tức mà không cần gọi lại chính nó. Trong trường hợp đệ quy, hàm sẽ gọi lại chính nó với các tham số khác nhau để thực hiện công việc lặp đi lặp lại.

Ví dụ:

function recursiveFunction($n)
{
  if ($n <= 0) {
    return;
  } else {
    echo $n . " ";
    recursiveFunction($n - 1);
  }
}

Hàm này sẽ in ra các số từ $n đến 1 theo thứ tự giảm dần.

Ví dụ PHP Recursive Function

Hàm đệ quy là một hàm gọi chính nó. Hàm đệ quy thường được sử dụng để giải quyết các vấn đề có thể được chia nhỏ thành các vấn đề nhỏ hơn.

Cách sử dụng

Để định nghĩa một hàm đệ quy, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

function tên_hàm($tham_số_1, $tham_số_2, ...) {

 // Thân hàm

 // Điều kiện dừng

 // Thân hàm đệ quy

}

Trong đó:

 • tên_hàm: là tên của hàm, bắt đầu bằng một chữ cái hoặc gạch dưới (_), không được bắt đầu bằng số hay ký tự đặc biệt.
 • ...$tham_số_1, $tham_số_2, ...: là danh sách các tham số của hàm.
 • // Thân hàm: là phần mã thực hiện nhiệm vụ của hàm.
 • // Điều kiện dừng: là điều kiện mà khi nó được đáp ứng, hàm sẽ dừng gọi chính nó.
 • // Thân hàm đệ quy: là phần mã được gọi khi hàm gọi chính nó.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách định nghĩa và gọi một hàm đệ quy:

<?php

// Định nghĩa hàm đệ quy
function factorial($number) {

 // Điều kiện dừng
 if ($number == 0) {
  return 1;
 }

 // Thân hàm đệ quy
 return $number * factorial($number - 1);

}

// Gọi hàm
$result = factorial(5);

// In ra kết quả
echo $result;

?>

Ví dụ này sẽ in ra giá trị 120.

Trong ví dụ này, hàm factorial() tính giai thừa của một số nguyên. Hàm đệ quy này sử dụng điều kiện dừng là $number == 0. Khi điều kiện này được đáp ứng, hàm sẽ trả về giá trị 1. Khi điều kiện này không được đáp ứng, hàm sẽ gọi chính nó với giá trị $number – 1. Hàm sẽ tiếp tục gọi chính nó cho đến khi điều kiện dừng được đáp ứng.

Hàm đệ quy là một tính năng mạnh mẽ của PHP mà chúng ta có thể sử dụng để làm cho mã của mình ngắn gọn hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chúng ta nên sử dụng chúng một cách cẩn thận để tránh làm cho mã của mình khó hiểu hoặc kém hiệu quả.

Ưu và Nhược điểm PHP Recursive Function

Ưu điểm:

 • Giải quyết được các vấn đề lặp đi lặp lại một cách đơn giản và hiệu quả.
 • Dễ hiểu và dễ bảo trì.

Nhược điểm:

 • Tốn nhiều bộ nhớ khi sử dụng đệ quy quá nhiều lần.
 • Có thể dẫn đến lỗi stack overflow nếu quá trình đệ quy không được kiểm soát cẩn thận.

Lời khuyên PHP Recursive Function

Khi sử dụng hàm đệ quy trong PHP, cần chú ý các điểm sau:

 • Kiểm tra kỹ trường hợp cơ sở để tránh lặp vô tận.
 • Kiểm soát số lần đệ quy để không làm tràn bộ nhớ.
 • Sử dụng các công cụ debug để giải quyết các lỗi phát sinh.