PHP Arrays – Tìm hiểu về Mảng trong PHP

PHP Arrays là một kiểu dữ liệu trừu tượng trong ngôn ngữ lập trình PHP, cho phép chúng ta lưu trữ các giá trị có liên quan với nhau trong một biến duy nhất. Nó giúp việc quản lý dữ liệu và thực thi chương trình trở nên dễ dàng hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về PHP Arrays, các loại PHP Arrays, cách sử dụng và ưu nhược điểm của chúng.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan PHP Arrays là gì ?

Về mặt định nghĩa, PHP Arrays là một tập hợp các cặp key-value, trong đó mỗi key được gán với một value tương ứng. Các value có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào, bao gồm cả Integer, Float, String, Object hay còn gọi là null. Trong PHP, một Array có thể chứa tối đa 4,294,967,295 phần tử và không có giới hạn về số lượng key trong một array.

Một điểm đáng chú ý khác của PHP Arrays là chúng có thể được sắp xếp hoặc không sắp xếp. Khi chúng ta sử dụng một Array không sắp xếp, các phần tử trong Array sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên và thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng một Array đã được sắp xếp, các phần tử sẽ được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn hoặc từ A-Z.

Một Array trong PHP cung cấp cho chúng ta khả năng lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất. Như vậy, chúng ta có thể truy cập các giá trị này bằng cách sử dụng các key tương ứng. Chúng ta có thể sử dụng những key này để lấy ra giá trị tương ứng hoặc thay đổi giá trị của phần tử.

Hướng dẫn PHP Arrays là gì

Có ba loại PHP Arrays khác nhau:

PHP Indexed Array

PHP Indexed Array là một kiểu Array thông thường, trong đó mỗi phần tử được đánh số theo một chỉ mục (index) duy nhất bắt đầu từ 0. Các chỉ mục này được sử dụng để truy cập vào các phần tử của Array. Hãy xem ví dụ sau đây:

$colors = array("Red", "Green", "Blue");
echo $colors[0]; // Output: Red
echo $colors[1]; // Output: Green
echo $colors[2]; // Output: Blue

Indexed Array là một tập hợp các phần tử được đánh số theo chỉ mục, bắt đầu từ 0. Chúng ta có thể truy cập vào các phần tử của Array thông qua chỉ mục của nó. Ví dụ:

$colors = array("Red", "Green", "Blue");
echo $colors[0]; // Output: Red

PHP Associative Array

PHP Associative Array là một kiểu Array trong đó chúng ta có thể sử dụng các key tùy ý để đại diện cho mỗi phần tử. Thay vì sử dụng chỉ mục, chúng ta sử dụng key để truy cập vào các giá trị tương ứng. Hãy xem ví dụ sau đây:

$person = array("Name" => "John", "Age" => 30, "Sex" => "Male");
echo $person["Name"]; // Output: John
echo $person["Age"]; // Output: 30
echo $person["Sex"]; // Output: Male

Associative Array là một tập hợp các phần tử được đặt tên bởi các key duy nhất, thay vì chỉ mục số. Chúng ta có thể truy cập vào các phần tử của Array thông qua key của chúng. Ví dụ:

$person = array("Name" => "John", "Age" => 30);
echo $person["Name"]; // Output: John

PHP Multidimensional Array

PHP Multidimensional Array là một kiểu Array mà chứa các Array khác bên trong. Tức là, các phần tử trong Array chính lại là các Array khác. Kiểu dữ liệu này cực kỳ hữu ích khi chúng ta muốn đại diện cho các dữ liệu phức tạp, chẳng hạn như bảng dữ liệu hoặc danh sách sản phẩm.

Ví dụ:

$products = array(
 array("Product Name" => "iPhone 12", "Price" => "$799"),
 array("Product Name" => "Samsung Galaxy S21", "Price" => "$999"),
 array("Product Name" => "Google Pixel 5", "Price" => "$699")
);

echo $products[0]["Product Name"]; // Output: iPhone 12
echo $products[1]["Price"]; // Output: $999

Multidimensional Array là một tập hợp các Array lồng nhau. Điều này cho phép chúng ta lưu trữ và truy cập vào các dữ liệu phức tạp hơn. Ví dụ:

$products = array(
 array("Name" => "iPhone 12", "Price" => "$799"),
 array("Name" => "Samsung Galaxy S21", "Price" => "$999")
);
echo $products[1]["Name"]; // Output: Samsung Galaxy S21

Cách triển khai PHP Arrays

Mảng trong PHP là một cấu trúc dữ liệu cho phép lưu trữ một tập hợp các giá trị. Giá trị trong mảng có thể là số, chuỗi, đối tượng, hoặc các mảng khác. Mảng được đánh chỉ mục bằng các số nguyên, bắt đầu từ 0.

Cách khai báo mảng

Để khai báo mảng trong PHP, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

$array = array();

Hoặc:

$array = [];

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách khai báo mảng:

<?php

// Khai báo mảng rỗng
$array = array();

// Khai báo mảng có giá trị
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);

// Khai báo mảng kết hợp
$array = array("name" => "John Doe", "age" => 30);

// Khai báo mảng đa chiều
$array = array(
 "array1" => array(1, 2, 3),
 "array2" => array(4, 5, 6)
);

?>

Truy cập mảng

Để truy cập giá trị trong mảng, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

$value = $array[index];

Trong đó:

 • $array: là biến chứa mảng.
 • index: là chỉ mục của giá trị cần truy cập.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách truy cập giá trị trong mảng:

<?php

// Khai báo mảng
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);

// Truy cập giá trị đầu tiên
echo $array[0];

// Truy cập giá trị thứ hai
echo $array[1];

?>

Cập nhật mảng

Để cập nhật giá trị trong mảng, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

$array[index] = value;

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách cập nhật giá trị trong mảng:

<?php

// Khai báo mảng
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);

// Cập nhật giá trị đầu tiên
$array[0] = 10;

// Cập nhật giá trị thứ hai
$array[1] = 20;

?>

Xóa giá trị trong mảng

Để xóa giá trị trong mảng, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

unset($array[index]);

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách xóa giá trị trong mảng:

<?php

// Khai báo mảng
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);

// Xóa giá trị đầu tiên
unset($array[0]);

// Xóa giá trị thứ hai
unset($array[1]);

?>

Hàm xử lý mảng

PHP cung cấp một số hàm xử lý mảng, bao gồm:

 • array_keys(): Trả về một mảng chứa các chỉ mục của mảng.
 • array_values(): Trả về một mảng chứa các giá trị của mảng.
 • array_count_values(): Trả về một mảng chứa số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong mảng.
 • array_map(): Áp dụng một hàm cho mỗi phần tử trong mảng.
 • array_filter(): Loại bỏ các phần tử trong mảng không thỏa mãn một điều kiện nhất định.
 • array_reduce(): Áp dụng một hàm cho mỗi phần tử trong mảng và trả về kết quả cuối cùng.

Mảng là một cấu trúc dữ liệu quan trọng trong PHP. Chúng ta có thể sử dụng mảng để lưu trữ một tập hợp các giá trị.

Ưu và Nhược điểm PHP Arrays là gì

Ưu điểm

 • Dễ sử dụng và quản lý dữ liệu với một biến duy nhất.
 • Cung cấp nhiều loại Array khác nhau để đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu của người dùng.
 • Có thể mở rộng tự do với các kiểu dữ liệu khác nhau bên trong các phần tử của Array.
 • Hỗ trợ các công cụ xử lý dữ liệu phức tạp như sắp xếp, lọc và tìm kiếm.

Nhược điểm

 • Các Array có thể trở nên rất lớn và phức tạp, dẫn đến hiệu suất kém nếu không được tối ưu hóa.
 • Không thể sử dụng các key trùng lặp trong một Array Associative.
 • Khi sử dụng các phương pháp xử lý dữ liệu trên các Array lớn, có thể gây ra sự chậm trễ và tiêu tốn tài nguyên.

Lời khuyên PHP Arrays là gì

Khi làm việc với PHP Arrays, bạn nên tuân thủ theo những quy tắc sau:

 • Sử dụng các loại Array phù hợp với yêu cầu của bạn.
 • Tối ưu hóa mã của bạn để giảm thiểu độ phức tạp của các Array lớn.
 • Xác định kích thước của các Array trước và khi cần thiết, sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu để giảm thiểu số lượng dữ liệu cần xử lý.
 • Kiểm tra đầu vào của người dùng để đảm bảo rằng bạn không bị tấn công bởi các cuộc tấn công XSS hoặc SQL Injection.

Kết luận

PHP Arrays giúp cho việc lư trữ và quản lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn trong PHP. Với các loại Array khác nhau, bạn có thể lưu trữ và truy cập vào các giá trị chỉ bằng một biến. PHP Arrays cung cấp tính linh hoạt cao với khả năng sử dụng kiểu dữ liệu bất kỳ và mở rộng chúng một cách tự do. Ngoài ra, chúng còn hỗ trợ các công cụ xử lý dữ liệu phức tạp như sắp xếp, lọc và tìm kiếm.

Tuy nhiên, khi sử dụng các Array lớn, bạn nên tối ưu hóa mã của mình để giảm thiểu độ phức tạp. Bạn cũng nên kiểm tra đầu vào của người dùng để đảm bảo rằng bạn không bị tấn công bởi các cuộc tấn công XSS hoặc SQL Injection.

Với kiến thức về PHP Array, bạn có thể xây dựng các ứng dụng web phức tạp hơn một cách hiệu quả hơn. 

1. PHP Arrays có thể lưu trữ những kiểu dữ liệu nào?

Các PHP Arrays có thể lưu trữ bất kỳ kiểu dữ liệu nào, bao gồm cả Integer, Float, String, Object hay còn gọi là null.

2. Tôi có thể sắp xếp các phần tử trong một PHP Array?

Có, bạn có thể sắp xếp các phần tử trong một PHP Array bằng cách sử dụng các công cụ như sort(), krsort() hoặc asort().

3. Tôi có thể sử dụng các key trùng lặp trong một PHP Associative Array không?

Không, bạn không thể sử dụng các key trùng lặp trong một PHP Associative Array. Nếu bạn cố gắng sử dụng các key trùng lặp, chỉ có giá trị cuối cùng được lưu lại.

4. Tôi có thể chuyển đổi một Indexed Array sang một Associative Array không?

Có, bạn có thể chuyển đổi một Indexed Array sang một Associative Array bằng cách sử dụng các hàm như array_combine() hoặc vòng lặp foreach để tạo ra các key cho từng phần tử của Indexed Array.

5. Tôi có thể sử dụng Multidimensional Arrays để lưu trữ các danh sách thông tin của người dùng không?

Có, bạn có thể sử dụng Multidimensional Arrays để lưu trữ các danh sách thông tin của người dùng. Đây là một trong những cách phổ biến nhất để quản lý dữ liệu trong PHP.