PHP Indexed Array – Mảng được lập chỉ mục (index) trong PHP

PHP Indexed Array là một trong những loại mảng trong ngôn ngữ lập trình PHP được sử dụng rộng rãi và cơ bản nhất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về PHP Indexed Array, cách sử dụng và các ưu nhược điểm của nó.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan về PHP Indexed Array

Mảng trong PHP là một kiểu dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều giá trị trong cùng một biến. Các thành phần trong mảng được xác định bằng chỉ số, còn gọi là key hoặc index, và có thể chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào, bao gồm cả chuỗi, số và đối tượng.

PHP Indexed Array là một loại mảng trong đó các chỉ số được đánh số theo thứ tự từ 0 đến n-1, trong đó n là số lượng phần tử trong mảng. Đây là loại mảng phổ biến nhất trong PHP và được sử dụng để lưu trữ danh sách các giá trị có cùng kiểu dữ liệu.

PHP Indexed Array là gì ?

PHP Indexed Array là một loại mảng trong đó các phần tử được đánh số theo thứ tự từ 0 đến n-1, trong đó n là số lượng phần tử trong mảng. Các phần tử trong mảng có thể chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

Để khai báo một PHP Indexed Array, ta sử dụng từ khóa array() và liệt kê các giá trị của mảng trong ngoặc đơn, cách nhau bằng dấu phẩy. Ví dụ:

$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5);

Trong đó, $numbers là tên của mảng, và các phần tử trong mảng được khai báo là 1, 2, 3, 4 và 5.

Hướng dẫn sử dụng PHP Indexed Array

Khai báo một PHP Indexed Array

Để khai báo một PHP Indexed Array, ta sử dụng từ khóa array() và liệt kê các giá trị của mảng trong ngoặc đơn, cách nhau bằng dấu phẩy. Ví dụ:

$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5);

Lấy giá trị của một phần tử trong PHP Indexed Array

Để lấy giá trị của một phần tử trong PHP Indexed Array, ta sử dụng chỉ số của phần tử đó trong ngoặc vuông. Ví dụ:

echo $numbers[0]; // in ra giá trị 1

Thay đổi giá trị của một phần tử trong PHP Indexed Array

Để thay đổi giá trị của một phần tử trong PHP Indexed Array, ta sử dụng chỉ số của phần tử đó trong ngoặc vuông và gán giá trị mới cho nó. Ví dụ:

$numbers[0] = 10; // thay đổi giá trị của phần tử đầu tiên thành 10

Thêm phần tử vào PHP Indexed Array

Để thêm phần tử vào PHP Indexed Array, ta sử dụng chỉ số tiếp theo của phần tử đó trong ngoặc vuông. Ví dụ:

$numbers[5] = 6; // thêm phần tử thứ sáu với giá trị là 6 vào mảng

Xóa phần tử trong PHP Indexed Array

Để xóa phần tử trong PHP Indexed Array, ta sử d ùng unset() và truyền vào chỉ số của phần tử đó trong ngoặc vuông. Ví dụ:

unset($numbers[2]); // xóa phần tử thứ ba khỏi mảng

Lặp qua PHP Indexed Array

Ví dụ về PHP Indexed Array

$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5);
echo $numbers[2]; // in ra giá trị 3
$numbers[0] = 10; // thay đổi giá trị của phần tử đầu tiên thành 10
$numbers[5] = 6; // thêm phần tử thứ sáu với giá trị là 6 vào mảng
unset($numbers[2]); // xóa phần tử thứ ba khỏi mảng

Chúng ta có thể lặp qua các phần tử trong PHP Indexed Array bằng cách sử dụng vòng lặp for hoặc foreach. Ví dụ:

Sử dụng vòng lặp for

$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5);
for ($i = 0; $i < count($numbers); $i++) {
  echo $numbers[$i] . " ";
}
// in ra: 1 2 3 4 5

Sử dụng vòng lặp foreach

$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5);
foreach ($numbers as $number) {
  echo $number . " ";
}
// in ra: 1 2 3 4 5

Đếm độ dài của PHP Indexed Array

Để đếm độ dài của PHP Indexed Array, ta sử dụng hàm count(). Ví dụ:

$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5);
echo count($numbers); // in ra số phần tử trong mảng, kết quả là 5

Ví dụ triển khai PHP Indexed Array

Mảng được đánh chỉ mục là một loại mảng trong PHP trong đó các giá trị được truy cập bằng các chỉ mục số nguyên. Chỉ mục bắt đầu từ 0 và tăng dần.

Cách khai báo mảng được đánh chỉ mục

Để khai báo mảng được đánh chỉ mục trong PHP, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

$array = array(1, 2, 3, 4, 5);

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách khai báo mảng được đánh chỉ mục:

<?php

// Khai báo mảng được đánh chỉ mục
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);

// Truy cập giá trị đầu tiên
echo $array[0];

// Truy cập giá trị thứ hai
echo $array[1];

?>

Truy cập mảng được đánh chỉ mục

Để truy cập giá trị trong mảng được đánh chỉ mục, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

$value = $array[index];

Trong đó:

 • $array: là biến chứa mảng.
 • index: là chỉ mục của giá trị cần truy cập.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách truy cập mảng được đánh chỉ mục:

<?php

// Khai báo mảng được đánh chỉ mục
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);

// Truy cập giá trị đầu tiên
echo $array[0];

// Truy cập giá trị thứ hai
echo $array[1];

?>

Cập nhật mảng được đánh chỉ mục

Để cập nhật giá trị trong mảng được đánh chỉ mục, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

$array[index] = value;

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách cập nhật mảng được đánh chỉ mục:

<?php

// Khai báo mảng được đánh chỉ mục
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);

// Cập nhật giá trị đầu tiên
$array[0] = 10;

// Cập nhật giá trị thứ hai
$array[1] = 20;

?>

Xóa giá trị trong mảng được đánh chỉ mục

Để xóa giá trị trong mảng được đánh chỉ mục, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

unset($array[index]);

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách xóa giá trị trong mảng được đánh chỉ mục:

<?php

// Khai báo mảng được đánh chỉ mục
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);

// Xóa giá trị đầu tiên
unset($array[0]);

// Xóa giá trị thứ hai
unset($array[1]);

?>

Hàm xử lý mảng được đánh chỉ mục

PHP cung cấp một số hàm xử lý mảng được đánh chỉ mục, bao gồm:

 • array_keys(): Trả về một mảng chứa các chỉ mục của mảng.
 • array_values(): Trả về một mảng chứa các giá trị của mảng.
 • array_count_values(): Trả về một mảng chứa số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong mảng.
 • array_map(): Áp dụng một hàm cho mỗi phần tử trong mảng.
 • array_filter(): Loại bỏ các phần tử trong mảng không thỏa mãn một điều kiện nhất định.
 • array_reduce(): Áp dụng một hàm cho mỗi phần tử trong mảng và trả về kết quả cuối cùng.

Mảng được đánh chỉ mục là một loại mảng phổ biến trong PHP. Chúng ta có thể sử dụng mảng được đánh chỉ mục để lưu trữ một tập hợp các giá trị được truy cập bằng các chỉ mục số nguyên.

Ưu và Nhược điểm của PHP Indexed Array

Ưu điểm

 • Dễ sử dụng và hiểu.
 • Cho phép lưu trữ nhiều giá trị trong cùng một biến.
 • Các phần tử trong mảng có thể chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

Nhược điểm

 • Không cho phép sử dụng các chỉ số không phải là số nguyên.
 • Không cho phép thêm phần tử vào vị trí bất kỳ trong mảng.

Lời khuyên khi sử dụng PHP Indexed Array

 • Sử dụng PHP Indexed Array để lưu trữ danh sách các giá trị có cùng kiểu dữ liệu.
 • Tránh sử dụng các chỉ số không phải là số nguyên trong PHP Indexed Array.
 • Nếu cần thêm phần tử vào vị trí bất kỳ trong mảng, hãy sử dụng PHP Associative Array thay vì PHP Indexed Array.

Kết luận

PHP Indexed Array là một loại mảng phổ biến và cơ bản nhất trong ngôn ngữ lập trình PHP. Chúng ta có thể sử dụng nó để lưu trữ danh sách các giá trị có cùng kiểu dữ liệu. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý những ưu và nhược điểm của PHP Indexed Array khi sử dụng nó. Nếu cần thêm phần tử vào vị trí bất kỳ trong mảng, chúng ta nên sử dụng PHP Associative Array thay vì PHP Indexed Array.

PHP Indexed Array là gì?

PHP Indexed Array là một loại mảng trong đó các phần tử được đánh số theo thứ tự từ 0 đến n-1.

Làm thế nào để khai báo một PHP Indexed Array?

Để khai báo một PHP Indexed Array, ta sử dụng từ khóa array() và liệt kê các giá trị của mảng trong ngoặc đơn, cách nhau bằng dấu phẩy.

Làm thế nào để lấy giá trị của một phần tử trong PHP Indexed Array?

Để lấy giá trị của một phần tử trong PHP Indexed Array, ta sử dụng chỉ số của phần tử đó trong ngoặc vuông.

Các phần tử trong PHP Indexed Array có thể chứa kiểu dữ liệu gì?

Các phần tử trong PHP Indexed Array có thể chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào, bao gồm cả chuỗi, số và đối tượng.

PHP Indexed Array có nhược điểm gì?

PHP Indexed Array không cho phép sử dụng các chỉ số không phải là số nguyên và không cho phép thêm phần tử vào vị trí bất kỳ trong mảng.