PHP Associative Array – Mảng kết hợp trong PHP

Trong lập trình PHP, mảng liên kết (associative array) là một trong những cấu trúc dữ liệu phổ biến và quan trọng. Có thể hiểu đơn giản associative array là một dạng mảng, mỗi phần tử trong mảng được đặt tên riêng biệt thay vì chỉ số kiểu số như mảng thông thường.

Với khả năng lưu trữ dữ liệu theo cặp key-value, associative array là công cụ hữu ích giúp cho các nhà phát triển có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

PHP Associative Array là gì?

PHP Associative Array là một loại mảng trong PHP, mỗi phần tử của mảng được đặt tên riêng biệt thay vì chỉ số kiểu số như mảng thông thường.

Ví dụ:

$person = array("name"=> "John", "age"=> 30, "city"=> "Hanoi");

Trong ví dụ này, $person là một associative array, với các phần tử được đặt tên là nameagecity và giá trị tương ứng lần lượt là "John"30 và "Hanoi".

Hướng dẫn sử dụng PHP Associative Array

Khởi tạo mảng

Sử dụng hàm array() để khởi tạo một associative array.

Ví dụ:

$fruits = array("apple" => 2, "banana" => 4, "orange" => 6);

Truy cập vào phần tử trong mảng

Để truy cập vào các phần tử trong mảng, sử dụng key tương ứng với phần tử đó.

Ví dụ:

echo $fruits["apple"]; // output: 2
echo $fruits["orange"]; // output: 6

Thêm hoặc cập nhật phần tử trong mảng

Sử dụng key tương tự như khi truy cập để thêm hoặc cập nhật phần tử trong mảng.

Ví dụ:

$fruits["pear"] = 3; // thêm phần tử mới
$fruits["banana"] = 5; // cập nhật giá trị cho phần tử banana

Xóa phần tử trong mảng

Sử dụng hàm unset() để xóa phần tử trong mảng.

Ví dụ:

unset($fruits["orange"]); // xóa phần tử orange trong mảng fruits

Ưu và Nhược điểm của PHP Associative Array

Ưu điểm

 • Cho phép lưu trữ dữ liệu theo cặp key-value, giúp cho việc xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
 • Đặt tên riêng biệt cho các phần tử trong mảng giúp cho nhà phát triển có thể đọc code dễ dàng hơn.

Nhược điểm

 • Chiếm nhiều bộ nhớ hơn so với mảng thông thường, vì mỗi phần tử trong mảng sẽ cần lưu thêm một key tương ứng.
 • Không thể sử dụng các hàm tích hợp sẵn của PHP như sort() để sắp xếp các phần tử trong mảng theo giá trị.

Lời khuyên khi sử dụng PHP Associative Array

 • Sử dụng associative array khi cần lưu trữ và xử lý dữ liệu theo c ách key-value, hoặc khi muốn đọc code dễ hiểu hơn.
 • Nên sử dụng các key có ý nghĩa rõ ràng và dễ hiểu để giúp cho việc đọc code trở nên dễ dàng hơn.
 • Tránh sử dụng quá nhiều phần tử trong mảng, vì điều này sẽ làm tăng đáng kể kích thước bộ nhớ được sử dụng.
 • Khi cần sắp xếp các phần tử trong mảng theo giá trị, nên chuyển đổi mảng sang dạng thông thường để sử dụng các hàm tích hợp sẵn của PHP.

5 Câu hỏi thường gặp về PHP Associative Array

1. Sự khác biệt giữa PHP Associative Array và mảng thông thường là gì?

Trong mảng thông thường, mỗi phần tử được đánh số theo thứ tự từ 0 đến n-1 (với n là số lượng phần tử trong mảng). Trong khi đó, trong PHP Associative Array, mỗi phần tử được đặt tên riêng biệt thay vì chỉ số kiểu số.

2. Làm thế nào để khởi tạo một PHP Associative Array?

Sử dụng hàm array() và chỉ định các key và giá trị tương ứng cho các phần tử.

Ví dụ:

$person = array("name"=> "John", "age"=> 30, "city"=> "Hanoi");

3. Làm thế nào để truy cập vào phần tử trong mảng?

Sử dụng key tương ứng với phần tử đó.

Ví dụ:

echo $person["name"]; // output: John

4. Làm thế nào để thêm hoặc cập nhật phần tử trong mảng?

Sử dụng key tương tự như khi truy cập để thêm hoặc cập nhật phần tử trong mảng.

Ví dụ:

$person["age"] = 31; // cập nhật giá trị của phần tử age
$person["job"] = "Developer"; // thêm phần tử mới có key là job

5. Làm thế nào để xóa phần tử trong mảng?

Sử dụng hàm unset() và chỉ định key tương ứng với phần tử cần xóa.

Ví dụ:

unset($person["city"]); // xóa phần tử city trong mảng person

Định Nghĩa

PHP Associative Array là một loại mảng trong PHP, mỗi phần tử của mảng được đặt tên riêng biệt thay vì chỉ số kiểu số như mảng thông thường.

Ví dụ

Khởi tạo một associative array với các phần tử là thông tin của một người:

$person = array("name"=> "John", "age"=> 30, "city"=> "Hanoi");

Truy cập vào phần tử trong mảng:

echo $person["name"]; // output: John

Cập nhật giá trị cho phần tử:

$person["age"] = 31; // cập nhật giá trị của phần tử age

Thêm phần tử mới vào mảng:

$person["job"] = "Developer"; // thêm phần tử mới có key là job

Xóa phần tử trong mảng:

unset($person["city"]); // xóa phần tử city trong mảng person

Ví dụ sử dụng PHP Associative Array

Có hai cách để duyệt qua m ột PHP Associative Array:

Cách 1: Sử dụng vòng lặp foreach

Với cách này, ta sẽ duyệt qua từng phần tử trong mảng và in ra key và value tương ứng của từng phần tử.

Ví dụ:

$fruits = array("apple" => 2, "banana" => 4, "orange" => 6);

foreach ($fruits as $key => $value) {
  echo "Key: " . $key . ", Value: " . $value . "<br>";
}

Kết quả:

Key: apple, Value: 2
Key: banana, Value: 4
Key: orange, Value: 6

Cách 2: Sử dụng hàm array_keys() và array_values()

Với cách này, ta sẽ sử dụng hàm array_keys() để lấy ra các key trong mảng và hàm array_values() để lấy ra các giá trị tương ứng. Sau đó, ta sẽ duyệt qua từng phần tử trong mảng bằng vòng lặp for và in ra key và value tương ứng của từng phần tử.

Ví dụ:

$fruits = array("apple" => 2, "banana" => 4, "orange" => 6);
$keys = array_keys($fruits);
$values = array_values($fruits);

for ($i = 0; $i < count($fruits); $i++) {
  echo "Key: " . $keys[$i] . ", Value: " . $values[$i] . "<br>";
}

Kết quả:

Key: apple, Value: 2
Key: banana, Value: 4
Key: orange, Value: 6

Thêm ví dụ về PHP Associative Array

Mảng kết hợp (associative array) trong PHP được sử dụng để lưu trữ các cặp key-value. Mỗi cặp key-value là một phần tử trong mảng. Các key có thể là số (number) hoặc chuỗi (string). Các value có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

Cách tạo mảng kết hợp

Có nhiều cách để tạo mảng kết hợp trong PHP. Một số cách phổ biến nhất bao gồm:

 • Sử dụng câu lệnh array():
$array = array(
  "key1" => "value1",
  "key2" => "value2",
  "key3" => "value3"
);
 • Sử dụng toán tử =>:
$array = [
  "key1" => "value1",
  "key2" => "value2",
  "key3" => "value3"
];
 • Sử dụng hàm array_combine():
$keys = ["key1", "key2", "key3"];
$values = ["value1", "value2", "value3"];
$array = array_combine($keys, $values);

Truy cập mảng kết hợp

Để truy cập một phần tử trong mảng kết hợp, bạn có thể sử dụng toán tử []. Toán tử này yêu cầu một key làm tham số.

$array = array(
  "key1" => "value1",
  "key2" => "value2",
  "key3" => "value3"
);

echo $array["key1"]; // value1

Bạn cũng có thể sử dụng vòng lặp để duyệt qua mảng kết hợp.

foreach ($array as $key => $value) {
  echo $key . ": " . $value . "<br>";
}

Thêm và xóa phần tử trong mảng kết hợp

Để thêm một phần tử vào mảng kết hợp, bạn có thể sử dụng hàm array_push() hoặc array_merge().

$array = array(
  "key1" => "value1",
  "key2" => "value2",
  "key3" => "value3"
);

array_push($array, "key4", "value4");

echo $array["key4"]; // value4

Để xóa một phần tử trong mảng kết hợp, bạn có thể sử dụng hàm unset().

$array = array(
  "key1" => "value1",
  "key2" => "value2",
  "key3" => "value3"
);

unset($array["key2"]);

print_r($array);

Ví dụ

$array = array(
  "name" => "John Doe",
  "age" => 25,
  "address" => "123 Main Street, Anytown, CA"
);

echo $array["name"]; // John Doe
echo $array["age"]; // 25
echo $array["address"]; // 123 Main Street, Anytown, CA

foreach ($array as $key => $value) {
  echo $key . ": " . $value . "<br>";
}

// name: John Doe
// age: 25
// address: 123 Main Street, Anytown, CA

array_push($array, "phone", "123-456-7890");

echo $array["phone"]; // 123-456-7890

unset($array["age"]);

print_r($array);

// name: John Doe
// address: 123 Main Street, Anytown, CA
// phone: 123-456-7890

Mảng kết hợp là một loại mảng linh hoạt có thể được sử dụng để lưu trữ các cặp key-value. Chúng rất hữu ích cho việc lưu trữ dữ liệu liên quan, chẳng hạn như dữ liệu người dùng, sản phẩm hoặc đơn hàng.

Kết luận

PHP Associative Array là một công cụ hữu ích trong việc lưu trữ và xử lý dữ liệu trong PHP. Với khả năng lưu trữ dữ liệu theo cặp key-value, associative array giúp cho việc xử lý dữ liệu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm của riêng mình như chiếm nhiều bộ nhớ hơn so với mảng thông thường.

Nếu sử dụng đúng cách, PHP Associative Array sẽ là một công cụ hữu ích để giúp cho việc phát triển ứng dụng PHP trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.