PHP Multidimensional Array – Mảng đa chiều trong PHP

PHP Multidimensional Array là một trong những tính năng quan trọng của ngôn ngữ lập trình PHP. Nó cho phép các lập trình viên có thể tạo ra các mảng chứa các mảng khác, giúp tăng khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan về PHP Multidimensional Array

Mảng đa chiều trong PHP được sử dụng để lưu trữ các giá trị nhiều chiều trong cùng một biến. Mỗi chiều có thể chứa một mảng khác. Điều này giúp đơn giản hóa mã và tăng khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu.

PHP Multidimensional Array là một loại mảng trong PHP, cho phép lưu trữ nhiều giá trị trong một biến. Mỗi giá trị được liên kết với một hoặc nhiều khóa. Ví dụ, nếu ta muốn lưu trữ thông tin về một bảng điểm của học sinh, ta có thể sử dụng mảng đa chiều. Hàng đầu tiên của mảng có thể chứa các tên của học sinh, và mỗi hàng tiếp theo sẽ chứa điểm của từng học sinh đó.

Hướng dẫn PHP Multidimensional Array

Để tạo một mảng đa chiều trong PHP, ta chỉ cần sử dụng ngoặc vuông kép với các khóa tách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ:

$students = array(
  array("Tom", 90, 95),
  array("John", 85, 80),
  array("Mary", 75, 90)
);

Trong ví dụ trên, ta đã tạo một mảng chứa thông tin điểm của ba học sinh. Mỗi hàng đại diện cho một học sinh, với tên của họ được lưu trữ trong cột đầu tiên và điểm số được lưu trữ trong hai cột tiếp theo.

Cách triển khai PHP Multidimensional Array

Mảng đa chiều (multidimensional array) trong PHP là một mảng có chứa một hoặc nhiều mảng khác. Mỗi mảng con trong mảng đa chiều được gọi là một chiều.

Cách tạo mảng đa chiều

Có nhiều cách để tạo mảng đa chiều trong PHP. Một số cách phổ biến nhất bao gồm:

 • Sử dụng câu lệnh array():
$array = array(
  array("value1", "value2"),
  array("value3", "value4")
);
 • Sử dụng toán tử =>:
$array = [
  [1, 2],
  [3, 4]
];
 • Sử dụng hàm array_fill():
$array = array_fill(0, 2, array(1, 2));

Truy cập mảng đa chiều

Để truy cập một phần tử trong mảng đa chiều, bạn có thể sử dụng toán tử []. Toán tử này yêu cầu một hoặc nhiều chỉ số làm tham số.

$array = array(
  array("value1", "value2"),
  array("value3", "value4")
);

echo $array[0][0]; // value1
echo $array[1][1]; // value4

Bạn cũng có thể sử dụng vòng lặp để duyệt qua mảng đa chiều.

$array = array(
  array("value1", "value2"),
  array("value3", "value4")
);

foreach ($array as $row) {
  foreach ($row as $value) {
    echo $value . " ";
  }
  echo "<br>";
}

Thêm và xóa phần tử trong mảng đa chiều

Để thêm một phần tử vào mảng đa chiều, bạn có thể sử dụng hàm array_push() hoặc array_merge().

$array = array(
  array("value1", "value2"),
  array("value3", "value4")
);

array_push($array[0], "value5");
array_push($array[1], "value6");

echo $array[0][2]; // value5
echo $array[1][2]; // value6

Để xóa một phần tử trong mảng đa chiều, bạn có thể sử dụng hàm unset().

$array = array(
  array("value1", "value2"),
  array("value3", "value4")
);

unset($array[0][0]);

echo $array[0][0]; // null

Ví dụ

$array = array(
  array("name" => "John Doe", "age" => 25),
  array("name" => "Jane Doe", "age" => 27)
);

echo $array[0]["name"]; // John Doe
echo $array[1]["age"]; // 27

foreach ($array as $row) {
  echo $row["name"] . " is " . $row["age"] . " years old.<br>";
}

// John Doe is 25 years old.
// Jane Doe is 27 years old.

array_push($array[0], "phone", "123-456-7890");

echo $array[0]["phone"]; // 123-456-7890

unset($array[1]["age"]);

print_r($array);

// Array
// (
//   [0] => Array
//     (
//       "name" => "John Doe",
//       "phone" => "123-456-7890",
//     )
//   [1] => Array
//     (
//       "name" => "Jane Doe",
//     )
// )

Mảng đa chiều là một loại mảng linh hoạt có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc phức tạp. Chúng rất hữu ích cho việc lưu trữ dữ liệu như danh sách sản phẩm, danh sách đơn hàng hoặc dữ liệu cơ sở dữ liệu.

Ưu và Nhược điểm của PHP Multidimensional Array

Ưu điểm

 • Tăng khả năng lưu trữ dữ liệu: Với mảng đa chiều, ta có thể lưu trữ nhiều giá trị trong một biến, điều này giúp tối ưu hóa mã nguồn và giảm thiểu việc sử dụng bộ nhớ.
 • Dễ dàng truy cập và xử lý dữ liệu: Khi ta muốn truy cập hoặc xử lý dữ liệu trong mảng đa chiều, ta chỉ cần sử dụng các vòng lặp để duyệt qua từng phần tử trong mảng.

Nhược điểm

 • Khó khăn khi sử dụng: Sử dụng mảng đa chiều có thể gây khó khăn cho các lập trình viên mới bắt đầu vì nó yêu cầu phải hiểu rõ cấu trúc của mảng.
 • Tốn thời gian để tạo và xử lý dữ liệu: Khi ta sử dụng mảng đa chiều để lưu trữ dữ liệu, ta cần phải tạo ra các vòng lặp để duyệt qua từng phần tử, điều này có thể tốn nhiều thời gian và làm chậm tốc độ của ứng dụng.

Lời khuyên PHP Multidimensional Array

 • Hiểu rõ cấu tr trúc của mảng: Khi sử dụng mảng đa chiều, ta cần hiểu rõ cấu trúc của nó và cách truy cập vào các phần tử trong mảng để xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.
 • Sử dụng các hàm built-in của PHP: PHP cung cấp nhiều hàm được tích hợp sẵn để hỗ trợ việc làm việc với mảng đa chiều. Các lập trình viên có thể sử dụng các hàm này để giảm thiểu thời gian và công sức của mình khi xử lý dữ liệu.
 • Thực hiện kiểm tra dữ liệu: Trước khi thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu với mảng đa chiều, ta cần kiểm tra dữ liệu để đảm bảo rằng nó đang chứa các giá trị hợp lệ. Điều này giúp tránh những lỗi không mong muốn trong quá trình thực hiện.

Kết luận

PHP Multidimensional Array là một tính năng quan trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP, giúp tăng khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu. Bài viết này đã cung cấp một số thông tin cơ bản về PHP Multidimensional Array, ưu và nhược điểm của nó, lời khuyên khi sử dụng, cùng với một số câu hỏi thường gặp và ví dụ minh họa. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tính năng quan trọng này trong PHP. 

1. Tại sao nên sử dụng PHP Multidimensional Array?

Sử dụng mảng đa chiều trong PHP giúp tăng khả năng lưu trữ dữ liệu và dễ dàng truy cập và xử lý dữ liệu. Nó cũng giúp đơn giản hóa mã và tối ưu hoá việc sử dụng bộ nhớ.

2. Làm thế nào để truy cập vào các phần tử trong mảng đa chiều?

Để truy cập vào các phần tử trong mảng đa chiều, ta cần sử dụng các vòng lặp để duyệt qua từng phần tử. Ta cũng có thể sử dụng các hàm built-in của PHP để truy cập vào các phần tử theo khóa.

3. Nên sử dụng mảng đa chiều hay mảng đơn chiều?

Nếu ta muốn lưu trữ nhiều giá trị liên quan đến nhau, ta nên sử dụng mảng đa chiều. Tuy nhiên, nếu chỉ cần lưu trữ một danh sách giá trị đơn giản thì ta có thể sử dụng mảng đơn chiều.

4. Có bao nhiêu chiều trong mảng đa chiều?

Mảng đa chiều có thể chứa nhiều chiều tuỳ thuộc vào yêu cầu của người sử dụng. Ví dụ, ta có thể tạo một mảng đa chiều với 3 chiều để lưu trữ thông tin về các điểm của học sinh trong từng môn học.

5. PHP Multidimensional Array có khả năng tương thích với các cơ sở dữ liệu không?

Có, PHP Multidimensional Array có thể tương thích với các cơ sở dữ liệu. Ta có thể lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và chuyển đổi nó thành một mảng đa chiều để đưa vào ứng dụng của mình.