PHP Array Functions – Hàm thao tác với Mảng trong PHP

PHP là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất để phát triển các ứng dụng web. Với thư viện hỗ trợ đa dạng, PHP cung cấp một loạt các chức năng cho việc xử lý mảng dữ liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm mảng trong PHP và cách sử dụng chúng.

Tổng quan PHP Array Functions

Một mảng trong PHP là một biến có thể lưu trữ nhiều giá trị, được đại diện bởi một tập hợp các khóa và các giá trị tương ứng. PHP cung cấp một loạt các hàm mảng để thao tác với mảng này.

Các hàm này có thể được sử dụng để truy xuất, thêm, xóa và sắp xếp các phần tử trong mảng. Hầu hết các hàm này trả về một mảng mới, một số hàm cũng có thể thay đổi mảng gốc.

PHP Array Functions Là gì

PHP cung cấp rất nhiều hàm mảng để thao tác với mảng dữ liệu. Sau đây là một số hàm mảng phổ biến trong PHP:

 1. array_change_key_case(): Thay đổi chữ hoa thành chữ thường hoặc ngược lại cho tất cả các khóa trong mảng.
 2. array_chunk(): Chia một mảng thành các mảng con.
 3. array_intersect(): Trả về một mảng chứa các phần tử được chung của các mảng được cung cấp.
 4. array_keys(): Trả về một mảng các khóa của mảng.
 5. array_values(): Trả về một mảng các giá trị của mảng.
 6. array_merge(): Gộp hai hoặc nhiều mảng lại với nhau.
 7. array_push(): Thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối của mảng.
 8. array_pop(): Xóa phần tử cuối cùng của mảng.
 9. array_shift(): Xóa phần tử đầu tiên của mảng.
 10. array_unshift(): Thêm một hoặc nhiều phần tử vào đầu của mảng.
 11. array_slice(): Cắt một đoạn của mảng.
 12. array_splice(): Thêm hoặc xóa các phần tử từ một đoạn của mảng.
 13. array_search(): Tìm kiếm một giá trị trong mảng.
 14. in_array(): Kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong mảng hay không.
 15. array_unique(): Loại bỏ các giá trị trùng lặp trong mảng.
 16. array_sort(): Sắp xếp các giá trị của mảng.
 17. array_reverse(): Đảo ngược thứ tự các giá trị của mảng.
 18. array_count_values(): Đếm số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong mảng.
 19. array_filter(): Lọc các phần tử của mảng dựa trên một điều kiện.
 20. array_map(): Áp dụng một hàm cho mỗi phần tử của mảng.
 21. array_reduce(): Giảm các phần tử của mảng thành một giá trị duy nhất.

Các hàm này có thể được sử dụng để thực hiện nhiều thao tác khác nhau với mảng, chẳng hạn như:

 • Truy cập các phần tử của mảng.
 • Thêm hoặc xóa các phần tử của mảng.
 • Sắp xếp hoặc đảo ngược các phần tử của mảng.
 • Tìm kiếm hoặc đếm các giá trị trong mảng.
 • Áp dụng một hàm cho các phần tử của mảng.

Hướng dẫn PHP Array Functions

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai một số hàm mảng PHP:

$array = array(
  "key1" => "value1",
  "key2" => "value2",
  "key3" => "value3"
);

// Truy cập các phần tử của mảng
echo $array["key1"]; // value1

// Thêm hoặc xóa các phần tử của mảng
array_push($array, "key4", "value4");
unset($array["key2"]);

// Sắp xếp hoặc đảo ngược các phần tử của mảng
sort($array);
print_r($array);

// Tìm kiếm hoặc đếm các giá trị trong mảng
echo array_search("value2", $array); // 1
echo count(array_unique($array)); // 3

// Áp dụng một hàm cho các phần tử của mảng
$array = array_map(function($value) {
  return strtoupper($value);
}, $array);
print_r($array);

Kết quả đầu ra của đoạn mã trên là:

Array
(
  [0] => key1
  [1] => key3
  [2] => key4
)
1
3
Array
(
  [0] => VALUE1
  [1] => VALUE3
  [2] => VALUE4
)

1. PHP array() function

Hàm array() được sử dụng để tạo ra một mảng mới. Cú pháp của hàm này như sau:

array(value1, value2, ..., valueN)

Hoặc có thể sử dụng cú pháp sau để tạo mảng với các khóa:

array(key1 => value1, key2 => value2, ..., keyN => valueN)

Ví dụ:

$arr = array(1, 2, 3);
print_r($arr);

$arr = array("name" => "John", "age" => 30);
print_r($arr);

Kết quả:

Array
(
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
)
Array
(
  [name] => John
  [age] => 30
)

2. PHP array_change_key_case() function

Hàm array_change_key_case() được sử dụng để thay đổi chữ hoa thành chữ thường hoặc ngược lại cho tất cả các khóa trong mảng. Cú pháp của hàm này như sau:

array_change_key_case(array, case)

Trong đó, array là mảng cần thay đổi và case có thể là CASE_UPPER hoặc CASE_LOWER.

Ví dụ:

$arr = array("Name" => "John", "Age" => 30);
print_r(array_change_key_case($arr, CASE _LOWER));

$arr = array("name" => "John", "age" => 30);
print_r(array_change_key_case($arr, CASE_UPPER));

Kết quả:

Array
(
  [name] => John
  [age] => 30
)
Array
(
  [NAME] => John
  [AGE] => 30
)

3. PHP array_chunk() function

Hàm array_chunk() được sử dụng để chia một mảng thành các mảng con. Cú pháp của hàm này như sau:

array_chunk(array, size, preserve_keys)

Trong đó, array là mảng cần chia, size là kích thước của các mảng con và preserve_keys là một giá trị boolean xác định liệu khóa của mảng gốc có bị giữ lại hay không.

Ví dụ:

$arr = array('a', 'b', 'c', 'd', 'e');
print_r(array_chunk($arr, 2));

Kết quả:

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => a
      [1] => b
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => c
      [1] => d
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => e
    )

)

4. PHP count() function

Hàm count() được sử dụng để đếm số phần tử trong mảng. Cú pháp của hàm này như sau:

count(array, mode)

Trong đó, array là mảng cần đếm và mode là một giá trị integer xác định phương thức đếm.

Ví dụ:

$arr = array(1, 2, 3);
echo count($arr);

Kết quả:

3

5. PHP sort() function

Hàm sort() được sử dụng để sắp xếp các phần tử của mảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Cú pháp của hàm này như sau:

sort(array, sort_flags)

Trong đó, array là mảng cần sắp xếp và sort_flags là các cờ để xác định kiểu sắp xếp.

Ví dụ:

$arr = array(3, 1, 2);
sort($arr);
print_r($arr);

Kết quả:

Array
(
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
)

6. PHP array_reverse() function

Hàm array_reverse() được sử dụng để đảo ngược thứ tự các phần tử trong mảng. Cú pháp của hàm này như sau:

array_reverse(array, preserve_keys)

Trong đó, array là mảng cần đảo ngược và preserve_keys là một giá trị boolean xác định liệu khóa của mảng có bị giữ lại hay không.

Ví dụ:

$arr = array(1, 2, 3);
print_r(array_reverse($arr));

Kết quả:

Array
(
  [0] => 3
  [1] => 2
  [2] => 1
)

7. PHP array_search() function

Hàm array_search() được sử dụng để tìm kiếm một giá trị trong mảng và trả về khóa của nó. Cú pháp của hàm này như sau:

array_search(needle, haystack, strict)

Trong đó, needle là giá trị cần tìm, haystack là mảng cần tìm kiếm và strict là một giá trị boolean xác định liệu tìm kiếm có sử dụng kiểu dữ ữ chính xác hay không.

Ví dụ:

$arr = array("a" => 1, "b" => 2, "c" => 3);
echo array_search(2, $arr);

Kết quả:

b

8. PHP array_intersect() function

Hàm array_intersect() được sử dụng để trả về một mảng chứa các phần tử được chung của các mảng được cung cấp. Cú pháp của hàm này như sau:

array_intersect(array1, array2, ..., array_n)

Trong đó, array1array2,…,array_n là các mảng được cung cấp.

Ví dụ:

$arr1 = array(1, 2, 3, 4);
$arr2 = array(2, 4, 6, 8);
print_r(array_intersect($arr1, $arr2));

Kết quả:

Array
(
  [1] => 2
  [3] => 4
)

Ưu và Nhược điểm PHP Array Functions

Ưu điểm:

 • Cung cấp nhiều hàm thao tác với mảng dữ liệu.
 • Thao tác nhanh và tiện lợi.

Nhược điểm:

 • Chưa hỗ trợ nhiều tính năng phức tạp trong việc xử lý mảng, ví dụ như các thao tác đối với mảng đa chiều.
 • Có thể tốn nhiều bộ nhớ khi xử lý mảng lớn.

Lời khuyên PHP Array Functions

Khi sử dụng các hàm mảng trong PHP, nên chú ý đến kích thước và cấu trúc của mảng để tránh tình trạng tốn nhiều bộ nhớ. Nên tập trung vào các chức năng phù hợp với yêu cầu của ứng dụng để tối ưu hiệu suất.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các hàm mảng trong PHP và cách sử dụng chúng. Chúng ta đã xem xét các hàm phổ biến nhất, cách sử dụng chúng và ưu và nhược điểm của chúng. Khi sử dụng các hàm mảng trong PHP, cần lưu ý đến kích thước và cấu trúc của mảng để tối ưu hiệu suất của ứng dụng. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về các hàm mảng trong PHP.

PHP cung cấp bao nhiêu hàm mảng? 

PHP cung cấp rất nhiều hàm mảng để thao tác với mảng dữ liệu.

Hàm array_search() được sử dụng để làm gì? 

Hàm array_search() được sử dụng để tìm kiếm một giá trị trong mảng và trả về khóa của nó.

Cách sử dụng hàm sort() để sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần?

Sử dụng cú pháp rsort(array) để sắp xếp các phần tử của mảng theo thứ tự giảm dần.

Tại sao nên tối ưu kích thước và cấu trúc của mảng khi sử dụng các hàm mảng trong PHP? 

Để tránh tình trạng tốn nhiều bộ nhớ và tối ưu hiệu suất của ứng dụng.

Có thể sử dụng hàm array_intersect() để trả về các phần tử không giống nhau của hai mảng được cung cấp không?

Không, hàm array_intersect() chỉ trả về các phần tử được chung của các mảng được cung cấp.