PHP Parameterized Function – Các hàm có tham số trong PHP

PHP Parameterized functions là các hàm có tham số. Bạn có thể truyền bất kỳ số lượng tham số nào vào trong một hàm. Những tham số được truyền này có vai trò như các biến trong hàm của bạn. Chúng được chỉ định bên trong dấu ngoặc đơn sau tên hàm. Kết quả sẽ phụ thuộc vào các giá trị động truyền vào như tham số vào trong hàm.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm parameterized là hàm có các tham số. Tham số là các giá trị được truyền vào hàm khi gọi hàm. Tham số có thể là các số, chuỗi, mảng, đối tượng, v.v.

PHP Parameterized Function: Phép cộng và trừ

Trong ví dụ này, chúng ta đã truyền hai tham số $x và $y vào trong hai hàm add() và sub(). Kết quả được in ra như sau:

function add($x, $y){
  return $x + $y;
}

function sub($x, $y){
  return $x - $y;
}

echo "Addition Result: ".add(10,20);
echo "<br>";
echo "Subtraction Result: ".sub(30,15);

Output:

Addition Result: 30
Subtraction Result: 15

PHP Parameterized Function: Phép cộng và trừ với số động

Trong ví dụ này, chúng ta đã truyền hai tham số $x và $y vào trong hai hàm add() và sub(). Kết quả được in ra như sau:

if(isset($_POST["add"])){
  $x = $_POST["num1"];
  $y = $_POST["num2"];
  echo "Addition Result: ".($x+$y);
}

if(isset($_POST["sub"])){
  $x = $_POST["num1"];
  $y = $_POST["num2"];
  echo "Subtraction Result: ".($x-$y);
}

Chúng ta truyền các số sau, khi nhấn nút ADDITION, chúng ta sẽ nhận được kết quả như sau.

Khi nhấn nút SUBTRACTION, chúng ta sẽ nhận được kết quả như sau.

Ưu và Nhược điểm của PHP Parameterized Function

Ưu điểm

 • Giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi viết mã.
 • Cho phép tái sử dụng mã.
 • Đơn giản hóa mã giúp cho chương trình dễ hiểu và bảo trì.

Nhược điểm

 • Không thể xác định chính xác số lượng và loại tham số có thể được truyền vào hàm.
 • Có thể dẫn đến lỗi nếu tham số không được sử dụng đúng cách hoặc không truyền đúng số lượng tham số cần thiết để thực hiện tính toán.

Hướng dẫn sử dụng PHP Parameterized Function

 1. Khai báo hàm với các tham số cần thiết.
 2. Sử dụng các tham số trong hàm để thực hiện tính toán hoặc xử lý dữ liệu.
 3. Gọi hàm và truyền các giá trị cần thiết vào trong hàm.

Ví dụ:

function areaOfCircle($radius){
  $pi = 3.14;
  return $pi * $radius * $radius;
}

echo "Area of Circle with radius 5: ".areaOfCircle(5);

Output:

Area of Circle with radius 5: 78.5

Ví dụ PHP Parameterized Function

Hàm parameterized là hàm có các tham số. Tham số là các giá trị được truyền vào hàm khi gọi hàm. Tham số có thể là các số, chuỗi, mảng, đối tượng, v.v.

Để định nghĩa một hàm parameterized trong PHP, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

PHP

function tên_hàm($tham_số_1, $tham_số_2, ...) {

 // Thân hàm

}

Trong đó:

 • tên_hàm: là tên của hàm, bắt đầu bằng một chữ cái hoặc gạch dưới (_), không được bắt đầu bằng số hay ký tự đặc biệt.
 • tham_số_1, $tham_số_2, ...: là danh sách các tham số của hàm. Tham số là các giá trị được truyền vào hàm khi gọi hàm.
 • // Thân hàm: là phần mã thực hiện nhiệm vụ của hàm.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách định nghĩa và gọi hàm parameterized trong PHP:

<?php

// Định nghĩa hàm parameterized
function add($a, $b) {

 // Thân hàm
 $c = $a + $b;

 // Trả về giá trị
 return $c;

}

// Gọi hàm
$result = add(10, 20);

// In ra kết quả
echo $result;

?>

Ví dụ này sẽ in ra giá trị 30.

Tham số theo giá trị

Tham số theo giá trị là tham số mà giá trị của tham số được truyền vào hàm sẽ được sao chép vào biến của hàm.

Để khai báo tham số theo giá trị, chúng ta sử dụng ký tự & trước tên tham số.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng tham số theo giá trị trong PHP:

<?php

// Định nghĩa hàm parameterized
function changeValue(&$a) {

 // Thân hàm
 $a = 10;

}

// Gọi hàm
$b = 5;
changeValue($b);

// In ra kết quả
echo $b;

?>

Ví dụ này sẽ in ra giá trị 10.

Tham số theo tham chiếu

Tham số theo tham chiếu là tham số mà giá trị của tham số được truyền vào hàm sẽ được tham chiếu đến trong hàm.

Để khai báo tham số theo tham chiếu, chúng ta sử dụng ký tự & trước tên tham số.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng tham số theo tham chiếu trong PHP:

<?php

// Định nghĩa hàm parameterized
function changeValue(&$a) {

 // Thân hàm
 $a += 10;

}

// Gọi hàm
$b = 5;
changeValue($b);

// In ra kết quả
echo $b;

?>

Ví dụ này sẽ in ra giá trị 15.

Lời khuyên về sử dụng PHP Parameterized Function

 • Điều kiện đầu tiên của một hàm tốt là phải rõ ràng và dễ hiểu.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn có các tham số cần thiết và chúng được sử dụng đúng cách.
 • Nếu bạn không chắc chắn về số lượng tham số cần truyền vào hàm, hãy tìm hiểu kỹ trước khi triển khai mã của mình.
 • Sử dụng PHP Parameterized Function để giảm bớt việc lặp lại mã trong chương trình của bạn và làm cho mã của bạn dễ đọc và bảo trì hơn.

Kết luận

PHP Parameterized Function là một công cụ mạnh mẽ cho những người lập trình PHP giúp tiết kiệm thời gian, tái sử dụng mã và đơn giản hóa mã. Tuy nhiên, việc sử dụng nó đòi hỏi sự chắc chắn về các tham số cần thiết và các giá trị mà chúng ta truyền vào. Bằng cách hiểu rõ về ưu và nhược điểm, hướng dẫn sử dụng và lời khuyên, bạn có thể tận dụng tối đa PHP Parameterized Function trong quá trình phát triển ứng dụng của mình.

1. Tại sao nên sử dụng PHP Parameterized Function?

PHP Parameterized Function giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc viết mã, cho phép tái sử dụng mã và đơn giản hóa mã giúp cho chương trình dễ hiểu và bảo trì hơn.

2. Làm thế nào để khai báo một hàm có tham số trong PHP?

Để khai báo một hàm có tham số trong PHP, bạn cần chỉ định các tham số cần thiết sau tên hàm, bên trong dấu ngoặc đơn, và sử dụng các tham số này trong hàm để thực hiện tính toán hoặc xử lý dữ liệu.

3. Tôi có thể truyền bao nhiêu tham số vào trong một hàm?

Bạn có thể truyền bất kỳ số lượng tham số nào vào trong một hàm.

4. Tôi phải sử dụng tất cả các tham số khi gọi một hàm có tham số trong PHP không?

Không, bạn không cần phải sử dụng tất cả các tham số khi gọi một hàm có tham số trong PHP. Bạn chỉ cần truyền các tham số cần thiết để thực hiện tính toán hoặc xử lý dữ liệu.

5. Có những khó khăn gì khi sử dụng PHP Parameterized Function?

Một số khó khăn khi sử dụng PHP Parameterized Function bao gồm việc không thể xác định chính xác số lượng và loại tham số có thể được truyền vào hàm, và có thể dẫn đến lỗi nếu tham số không được sử dụng đúng cách hoặc không truyền đúng số lượng tham số cần thiết.