PHP Functions – Tổng quan và hướng dẫn Functions trong PHP

PHP Functions là một phần của mã nguồn PHP được viết sẵn và có thể tái sử dụng nhiều lần. Chúng có khả năng nhận đầu vào dưới dạng danh sách đối số và trả về giá trị. Có hàng nghìn hàm được tích hợp sẵn trong PHP. Trong PHP, chúng ta có thể định nghĩa hàm điều kiện, hàm trong hàm và hàm đệ quy. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết các thông tin cơ bản liên quan đến PHP Functions.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan PHP Functions là gì

Như đã đề cập ở trên, PHP Functions cho phép bạn tái sử dụng mã nguồn một cách dễ dàng và thuận tiện. Bạn chỉ cần định nghĩa một hàm một lần và có thể gọi lại nhiều lần trong chương trình của mình. Điều này giúp giảm thiểu lượng mã nguồn và giúp chương trình dễ hiểu hơn.

Trong PHP, hàm là một khối mã được đặt tên có thể được gọi lại từ bất kỳ vị trí nào trong chương trình. Hàm có thể chứa mã để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể và trả về kết quả cho người dùng.

Hướng dẫn PHP Functions

Để định nghĩa một hàm trong PHP, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

function function_name() {
  // code to be executed
}

Bạn cũng có thể khai báo các đối số vào trong hàm bằng cách sử dụng cú pháp sau:

function function_name($argument1, $argument2) {
  // code to be executed
}

Để gọi một hàm trong PHP, bạn chỉ cần sử dụng tên hàm và các thông số nếu có:

function_name(argument1, argument2);

Giải thích kèm ví dụ chi tiết PHP Functions

Hàm trong PHP là một khối mã được sử dụng để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Hàm có thể được sử dụng để tái sử dụng mã, giúp cho việc viết mã trở nên dễ dàng và ngắn gọn hơn.

Cách định nghĩa hàm

Để định nghĩa một hàm trong PHP, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

function tên_hàm($tham_số_1, $tham_số_2, ...) {

 // Thân hàm

}

Trong đó:

 • tên_hàm: là tên của hàm, bắt đầu bằng một chữ cái hoặc gạch dưới (_), không được bắt đầu bằng số hay ký tự đặc biệt.
 • tham_số_1, $tham_số_2, ...: là danh sách các tham số của hàm. Tham số là các giá trị được truyền vào hàm khi gọi hàm.
 • // Thân hàm: là phần mã thực hiện nhiệm vụ của hàm.

Cách gọi hàm

Để gọi một hàm, chúng ta sử dụng cú pháp sau:

tên_hàm($tham_số_1, $tham_số_2, ...);

Trong đó:

 • tên_hàm: là tên của hàm cần gọi.
 • tham_số_1, $tham_số_2, ...: là danh sách các giá trị cần truyền vào hàm.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách định nghĩa và gọi hàm trong PHP:

<?php

// Định nghĩa hàm
function helloWorld() {

 // Thân hàm
 echo "Hello, world!";

}

// Gọi hàm
helloWorld();

?>

Ví dụ này sẽ in ra dòng chữ “Hello, world!”.

Tham số

Tham số là các giá trị được truyền vào hàm khi gọi hàm. Tham số có thể là các số, chuỗi, mảng, đối tượng, v.v.

Tham số có thể được truyền theo hai cách:

 • Theo giá trị: Giá trị của tham số được truyền vào hàm sẽ được sao chép vào biến của hàm.
 • Theo tham chiếu: Giá trị của tham số được truyền vào hàm sẽ được tham chiếu đến trong hàm.

Trả về giá trị

Hàm có thể trả về giá trị cho người gọi hàm. Giá trị trả về có thể là một số, chuỗi, mảng, đối tượng, v.v.

Để trả về giá trị trong hàm, chúng ta sử dụng từ khóa return.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng tham số và trả về giá trị trong hàm trong PHP:

<?php

// Định nghĩa hàm
function add($a, $b) {

 // Thân hàm
 $c = $a + $b;

 // Trả về giá trị
 return $c;

}

// Gọi hàm
$result = add(10, 20);

// In ra kết quả
echo $result;

?>

Ví dụ này sẽ in ra giá trị 30.

Các hàm được dựng sẵn

PHP có một số hàm được dựng sẵn, được cung cấp sẵn trong ngôn ngữ. Chúng ta có thể sử dụng các hàm này mà không cần định nghĩa lại.

Để xem danh sách các hàm được dựng sẵn trong PHP, chúng ta có thể sử dụng hàm phpinfo().

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm được dựng sẵn trong PHP:

<?php

// Sử dụng hàm strlen() để lấy chiều dài chuỗi
$str = "Hello, world!";
$length = strlen($str);

// In ra kết quả
echo "Chiều dài của chuỗi là $length ký tự.";

?>

Ví dụ này sẽ in ra dòng chữ “Chiều dài của chuỗi là 13 ký tự.”.

Ưu và Nhược điểm PHP Functions

Ưu điểm

 • Tái sử dụng mã nguồn giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Giảm thiểu lượng mã nguồn và giúp chương trình dễ hiểu hơn.
 • Cho phép viết mã theo phong cách modul và tăng tính tái sử dụng của mã.

Nhược điểm

 • Sử dụng quá nhiều hàm có thể làm cho mã nguồn trở nên rắc rối và khó hiểu.
 • Việc sử dụng hàm có thể làm cho chương trình chạy chậm hơn so với viết mã bằng tay.

Lời khuyên PHP Functions

Khi sử dụng PHP Functions, bạn nên suy nghĩ cẩn thận về các hàm bạn đang viết và tối ưu hóa chúng để có hiệu suất tốt nhất. Hãy sử dụng chúng để giảm thiểu lượng mã nguồn và tiết kiệm thời gian và công sức cho các dự án của mình.

Để kết luận, PHP Functions là một phần quan trọng của ngôn ngữ lập trình PHP. Chúng giúp cho việc viết mã nguồn trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều hàm có thể làm cho mã nguồn trở nên khó hiểu và chạy chậm hơn. Để tối ưu hóa chương trình của mình, bạn cần phải suy nghĩ cẩn thận về các hàm bạn đang viết và tối ưu hóa chúng để có hiệu suất tốt nhất.

Tại sao nên sử dụng PHP Functions?

Sử dụng PHP Functions giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc viết mã. Giảm thiểu lượng mã nguồn và giúp tăng tính tái sử dụng của mã.

PHP Functions có những loại nào?

Trong PHP, bạn có thể định nghĩa hàm điều kiện, hàm trong hàm và hàm đệ quy.

Làm thế nào để khai báo một hàm trong PHP?

Bạn có thể sử dụng cú pháp sau: function function_name() { // code to be executed }

Làm thế nào để gọi một hàm trong PHP?

Bạn chỉ cần sử dụng tên hàm và các thông số nếu có: function_name(argument1, argument2);

Có những ưu điểm và nhược điểm gì khi sử dụng PHP Functions?

Ưu điểm: tái sử dụng mã nguồn, giảm thiểu lượng mã nguồn, tăng tính tái sử dụng của mã. Nhược điểm: làm cho mã nguồn trở nên rắc rối và chạy chậm hơn so với viết mã bằng tay.