PHP Call By Value – Tổng quan và hướng dẫn sử dụng chi tiết

PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Và trong quá trình lập trình PHP, việc hiểu rõ về cách hàm được gọi thông qua giá trị (call by value) là rất quan trọng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm PHP Call By Value, các ưu và nhược điểm của nó, và cách sử dụng một cách hiệu quả để tạo ra các ứng dụng PHP chất lượng cao.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

PHP Call By Value là gì?

Khi chúng ta gọi một hàm trong PHP và truyền tham số theo kiểu call by value, thì giá trị của tham số đó sẽ được sao chép vào một biến tạm trong hàm. Trong hàm, các thao tác được thực hiện trên biến tạm này, và sau khi kết thúc hàm, giá trị của biến tạm này sẽ bị hủy. Do đó, giá trị ban đầu của tham số không bị ảnh hưởng bởi các thao tác trong hàm.

Hướng dẫn PHP Call By Value

Để truyền tham số theo kiểu PHP Call By Value, chúng ta chỉ cần tạo một biến và gán giá trị cho nó. Sau đó, ta truyền biến này vào hàm như là một tham số.

Ví dụ:

function adder($str) {
  $str2 = $str . ' Call By Value';
  echo $str2;
}

$str = "Hello";
adder($str);
echo $str;

Kết quả của đoạn code trên sẽ là:

Hello Call By Value
Hello

Bởi vì giá trị của $str không bị ảnh hưởng bởi các thao tác trong hàm adder.

Ví dụ sử dụng PHP Call By Value

Trong PHP, có hai cách để truyền tham số cho hàm: call by value và call by reference.

Call by value là cách truyền tham số theo giá trị. Khi truyền tham số theo giá trị, giá trị của tham số sẽ được sao chép vào biến của hàm.

Call by reference là cách truyền tham số theo tham chiếu. Khi truyền tham số theo tham chiếu, tham chiếu đến biến của hàm sẽ được truyền vào hàm.

Call by value

Trong call by value, giá trị của tham số sẽ được sao chép vào biến của hàm. Điều này có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với giá trị của tham số trong hàm sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của tham số trong mã gọi hàm.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về call by value:

<?php

// Định nghĩa hàm
function add($a, $b) {

 // Thân hàm
 $c = $a + $b;

 // Trả về giá trị
 return $c;

}

// Gọi hàm
$a = 10;
$b = 20;
$c = add($a, $b);

// In ra kết quả
echo $c;

?>

Ví dụ này sẽ in ra giá trị 30.

Trong ví dụ này, giá trị của biến $a$b sẽ được sao chép vào biến $a$b của hàm. Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với giá trị của biến $a$b trong hàm sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của biến $a$b trong mã gọi hàm.

Call by reference

Trong call by reference, tham chiếu đến biến của hàm sẽ được truyền vào hàm. Điều này có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với giá trị của tham số trong hàm sẽ ảnh hưởng đến giá trị của tham số trong mã gọi hàm.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về call by reference:

<?php

// Định nghĩa hàm
function changeValue(&$a) {

 // Thân hàm
 $a += 10;

}

// Gọi hàm
$a = 5;
changeValue($a);

// In ra kết quả
echo $a;

?>

Ví dụ này sẽ in ra giá trị 15.

Trong ví dụ này, tham chiếu đến biến $a sẽ được truyền vào hàm. Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với giá trị của biến $a trong hàm cũng sẽ ảnh hưởng đến giá trị của biến $a trong mã gọi hàm.

Ưu và Nhược điểm của PHP Call By Value

Ưu điểm:

 • Dễ hiểu và sử dụng.
 • Tránh được việc thay đổi giá trị của biến ban đầu trong hàm.

Nhược điểm:

 • Tốn thêm tài nguyên bộ nhớ để sao chép giá trị vào biến tạm trong hàm.

Lời khuyên về PHP Call By Value

 • Nên sử dụng PHP Call By Value để tránh thay đổi giá trị của biến ban đầu trong hàm.
 • Tuy nhiên, lưu ý rằng việc sao chép giá trị vào biến tạm trong hàm sẽ tốn thêm tài nguyên bộ nhớ. Do đó, khi thực hiện với các biến có kích thước lớn, chúng ta nên cân nhắc trước khi sử dụng PHP Call By Value.

Kết luận

Như vậy, qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về khái niệm PHP Call By Value, cách sử dụng nó, và các ưu và nhược điểm của nó. Chúng ta cần lưu ý rằng việc sử dụng PHP Call By Value phải được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu suất của ứng dụng. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình lập trình PHP.

1. Tại sao nên sử dụng PHP Call By Value?

Sử dụng PHP Call By Value giúp tránh được việc thay đổi giá trị của biến ban đầu trong hàm.

2. PHP cho phép sử dụng call by reference không?

Có, PHP cho phép sử dụng cả call by value và call by reference.

3. Khi nào nên sử dụng PHP Call By Value?

Nên sử dụng PHP Call By Value khi không muốn thay đổi giá trị của biến ban đầu trong hàm.

4. PHP Call By Value có ảnh hưởng tới hiệu suất của ứng dụng không?

Có, vì khi sử dụng PHP Call By Value, ta sẽ tốn thêm tài nguyên bộ nhớ để sao chép giá trị vào biến tạm trong hàm. Do đó, khi xử lý các biến có kích thước lớn, việc sử dụng PHP Call By Value có thể làm giảm hiệu suất của ứng dụng.

5. Có thể sử dụng PHP Call By Value và Call By Reference cùng lúc không?

Có, PHP cho phép sử dụng cả call by value và call by reference cùng lúc.