Hàm vsprintf() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm vsprintf() PHP là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, được sử dụng để hiển thị các giá trị mảng dưới dạng chuỗi được định dạng. Nó hoạt động tương tự như hàm sprintf(), nhưng nó chấp nhận một mảng các đối số thay vì một số lượng đối số biến. Phiên bản PHP 4.1.0 và phiên bản cao hơn hỗ trợ hàm này.

Trong hàm này, các phần tử của mảng cùng với ký tự phần trăm (%) trong chuỗi chính. Nó hiển thị các giá trị mảng dưới dạng chuỗi được định dạng theo định dạng của nó. Nó trả về chuỗi đã được định dạng. Có một số hàm khác cũng tương tự như hàm vsprintf() PHP. Các hàm liên quan là vfprintf(), vprintf(), sprintf(), printf().

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm vsprintf() PHP

Hàm vsprintf() PHP là một phần của ngôn ngữ lập trình PHP cho phép bạn định dạng chuỗi theo một cách cụ thể. Nó là một công cụ hữu ích để biến đổi các giá trị trong một mảng thành một chuỗi được định dạng.

Hướng dẫn Hàm vsprintf() PHP

Hàm vsprintf() là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, được sử dụng để hiển thị các giá trị mảng dưới dạng chuỗi được định dạng. Nó hoạt động tương tự như hàm sprintf(), nhưng nó chấp nhận một mảng các đối số thay vì một số lượng đối số biến.

Chức năng liên quan

Các hàm liên quan đến hàm vsprintf() PHP bao gồm:

 • vfprintf(): Hiển thị các giá trị theo định dạng được chỉ định và ghi các kết quả vào một luồng tệp.
 • vprintf(): Hiển thị các giá trị theo định dạng được chỉ định và ghi kết quả ra ngoài.
 • sprintf(): Chỉ định định dạng chuỗi có chứa các công cụ định dạng.
 • printf(): Hiển thị các giá trị được định dạng và ghi kết quả ra màn hình.

Cú pháp

Cú pháp của hàm vsprintf() PHP được cho dưới đây, nó chấp nhận hai tham số và cả hai đều là bắt buộc.

Tham số:

 • $format (bắt buộc): Đây là một tham số bắt buộc của hàm vsprintf(), nó chỉ định cách định dạng một biến. Các giá trị định dạng có thể có:
Giá trịMô tả
%%Ký tự % chính xác, không yêu cầu đối số
%bĐược đại diện bằng một số nhị phân
%cHiển thị các ký tự theo giá trị ASCII
%dĐược đại diện bằng một số thập phân đã ký
%eTham số được coi là dạng ký hiệu khoa học sử dụng chữ thường (ví dụ: 3.2e + 2)
%ETương tự như %e nhưng sử dụng chữ cái in hoa (ví dụ: 3,2E + 2)
%uĐược đại diện bằng một số thập phân không ký tự
%fĐược đại diện bằng một số dấu phẩy động (có quan tâm tới các cài đặt về địa phương)
%FCũng được đại diện bằng một số dấu phẩy động nhưng không quan tâm tới các cài đặt địa phương
%gNgắn gọn hơn của %e và %f
%GNgắn gọn hơn của %E và %F
%oĐược đại diện bằng một số bát phân
%sĐược xử lý một cách khái quát và được đại diện bằng một chuỗi
%xĐược đại diện bằng một số thập lục phân với các chữ cái viết thường
%XĐược đại diện bằng một số thập lục phân nhưng có các chữ cái in hoa

Cảnh báo: Trình định dạng c của hàm vsprintf() PHP bỏ qua chiều rộng và đệm.

Giá trị trả về:

 • Hàm vsprintf() trả về chuỗi đã được định dạng.

Tham số

 • $format (bắt buộc): Đây là một tham số bắt buộc của hàm vsprintf(), nó chỉ định cách định dạng một biến.
 • $array_args (bắt buộc): Đây cũng là một tham số bắt buộc của hàm này. Nó chỉ định một mảng chứa các đối số sẽ được chèn vào các ký tự % trong chuỗi định dạng.

Trình định dạng c của hàm vsprintf() bỏ qua chiều rộng và đệm. Điều này có nghĩa là bất kỳ phép định dạng c nào không được áp dụng đối với độ rộng hoặc đệm.

Giá trị trả về

 • Hàm vsprintf() PHP trả về chuỗi đã được định dạng.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm vsprintf():

$format = 'The %s contains %d monkeys.';
$args = array('tree', 12);

echo vsprintf($format, $args);

Kết quả:

The tree contains 12 monkeys.

Cách triển khai hàm vsprintf() PHP

Hàm vsprintf() PHP là một hàm nội tuyến giúp bạn định dạng và in một chuỗi định dạng. Hàm này lấy ba giá trị làm đầu vào và trả về một số nguyên. Số này sẽ là số ký tự đã được in.

Cú pháp của hàm vsprintf() như sau:

vsprintf(string $format, array $args)

Trong đó:

 • format là chuỗi định dạng chứa các tham số định dạng.
 • args là một mảng chứa các giá trị để thay thế cho các tham số định dạng trong chuỗi format.

Ví dụ:

$format = "The name is %s and the age is %d.";

$args = ["John Doe", 25];

$result = vsprintf($format, $args);

Kết quả:

The name is John Doe and the age is 25.

Trong ví dụ này, hàm vsprintf() PHP đã định dạng và in chuỗi định dạng “The name is %s and the age is %d.”. Mảng args chứa các giá trị để thay thế cho các tham số định dạng trong chuỗi format. Hàm vsprintf() trả về số ký tự đã được in, là 25.

Hàm vsprintf() PHP là một hàm hữu ích để định dạng và in các chuỗi định dạng. Hàm này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như hiển thị thông báo, hoặc tạo các biểu mẫu.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm vsprintf():

 • Định dạng và in một chuỗi định dạng:
$format = "The name is %s and the age is %d.";

$args = ["John Doe", 25];

$result = vsprintf($format, $args);

Kết quả:

The name is John Doe and the age is 25.
 • Định dạng và in một chuỗi định dạng phân biệt chữ hoa chữ thường:
$format = "The name is %s and the age is %d.";

$args = ["John Doe", 25];

$result = vsprintf($format, $args, true);

Kết quả:

The name is John Doe and the age is 25.
 • Định dạng và in một chuỗi định dạng với các tham số định dạng tùy chỉnh:
$format = "The name is %1$s and the age is %2$d.";

$args = ["John Doe", 25];

$result = vsprintf($format, $args);

Kết quả:

The name is John Doe and the age is 25.

Ngoài ra, hàm vsprintf() PHP cũng có thể được sử dụng để định dạng và ghi một chuỗi định dạng đến một luồng. Để làm điều này, bạn cần sử dụng hàm fwrite() để ghi kết quả của hàm vsprintf() vào luồng.

Ví dụ:

$format = "The name is %s and the age is %d.";

$args = ["John Doe", 25];

$stream = fopen("output.txt", "w");

$result = vsprintf($format, $args);

fwrite($stream, $result);

fclose($stream);

Kết quả:

The name is John Doe and the age is 25.

Ưu và Nhược điểm Hàm vsprintf() PHP

Ưu điểm

 • Hỗ trợ hiển thị các giá trị mảng dưới dạng chuỗi được định dạng.
 • Thay đổi động với số lượng đối số biến.

Nhược điểm

 • Không có tính linh hoạt cao trong việc xử lý định dạng nếu so sánh với các ngôn ngữ khác.
 • Đôi khi gây ra nhầm lẫn và khó khăn trong việc theo dõi các đối số.

Lời khuyên Hàm vsprintf() PHP

Có một số lời khuyên để sử dụng hàm vsprintf() PHP cho hiệu quả tốt nhất:

 • Luôn luôn kiểm tra lại định dạng trước khi áp dụng chúng vào hàm này.
 • Nên sử dụng các định dạng tiêuchuẩn và dễ đọc để tránh nhầm lẫn về giá trị đầu vào.
 • Sử dụng các hàm liên quan nếu cần thiết để tạo ra kết quả mong muốn.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã thảo luận về hàm vsprintf() PHP, nó là một công cụ hữu ích để hiển thị các giá trị mảng dưới dạng chuỗi được định dạng. Chúng ta cũng đã thảo luận về các hàm liên quan, cú pháp, tham số, giá trị trả về, ưu và nhược điểm, lời khuyên và các câu hỏi thường được đặt về hàm vsprintf(). Sử dụng hàm vsprintf() PHP một cách chính xác có thể giúp bạn tạo ra kết quả đầu ra mong muốn trong lập trình PHP. 

1. Hàm vsprintf() PHP hoạt động như thế nào?

Hàm vsprintf() được sử dụng để hiển thị các giá trị mảng dưới dạng chuỗi được định dạng. Nó chấp nhận một mảng các đối số và định dạng chuỗi.

2. Có bao nhiêu tham số trong hàm vsprintf()?

Có hai tham số trong hàm vsprintf() PHP: $format (chỉ định cách định dạng một biến) và $array_args (chứa các đối số sẽ được chèn vào các ký tự % trong chuỗi định dạng).

3. Các hàm liên quan của hàm vsprintf() là gì?

Các hàm liên quan của hàm vsprintf() PHP bao gồm: vfprintf(), vprintf(), sprintf(), printf().

4. Hàm vsprintf() PHP có ưu điểm gì?

Hàm vsprintf() hỗ trợ hiển thị các giá trị mảng dưới dạng chuỗi được định dạng và thay đổi động với số lượng đối số biến.

5. Hàm vsprintf() PHP có nhược điểm gì?

Hàm vsprintf() không có tính linh hoạt cao trong việc xử lý định dạng nếu so sánh với các ngôn ngữ khác và đôi khi gây ra nhầm lẫn và khó khăn trong việc theo dõi các đối số.