Hàm Unserialize() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm unserialize() là một trong những hàm quan trọng trong việc xử lý dữ liệu trong PHP. Nó cho phép chuyển đổi dữ liệu đã được serialize trở lại thành dạng dữ liệu thực tế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm unserialize() và các thông tin liên quan.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm Unserialize() PHP

Trong PHP, khi chúng ta muốn lưu trữ hoặc truyền dữ liệu giữa các ứng dụng, chúng ta có thể sử dụng hàm serialize(). Điều này cho phép chuyển đổi các dữ liệu khác nhau như chuỗi, mảng, đối tượng,… thành chuỗi ký tự để có thể lưu trữ hoặc truyền đi.

Tuy nhiên, khi nhận được chuỗi serialized data từ nguồn khác, chúng ta cần phải chuyển đổi lại thành dữ liệu thực tế để có thể sử dụng. Chính vì vậy, hàm unserialize() ra đời với mục đích giải mã chuỗi serialized data và trả về dữ liệu gốc.

Hàm Unserialize() PHP Là gì

Hàm unserialize() PHP là hàm được sử dụng để chuyển đổi chuỗi serialized data thành dữ liệu thực tế. Nó sẽ giải mã các giá trị đã được mã hóa bằng hàm serialize() và chuyển đổi chúng thành dạng gốc của chúng, như là mảng, đối tượng hoặc dữ liệu nguyên thủy.

Cú pháp của hàm unserialize() PHP như sau:

unserialize(string $data, array $options = [])

Trong đó:

 • $data là chuỗi serialized data cần giải mã.
 • $options là một mảng tùy chọn, có thể chứa danh sách các lớp được phép được unserialize hoặc không.

Hướng dẫn Hàm Unserialize() PHP

Để sử dụng hàm unserialize() PHP, đầu tiên chúng ta cần có một chuỗi serialized data. Sau đó, chúng ta chỉ cần truyền chuỗi này vào hàm unserialize() để giải mã thành dữ liệu thực tế.

Ví dụ:

$data = 'a:3:{i:0;s:3:"Red";i:1;s:5:"Green";i:2;s:4:"Blue";}';
$colors = unserialize($data);

print_r($colors);

Kết quả sẽ là:

Array (
  [0] => Red
  [1] => Green
  [2] => Blue
)

Cách triển khai hàm Unserialize() PHP

Hàm unserialize() PHP được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi nhị phân đã được tuần tự hóa bởi hàm serialize() trở lại thành một giá trị PHP.

Cú pháp của hàm unserialize() như sau:

unserialize(string $serialized)

Trong đó:

 • $serialized là chuỗi nhị phân đã được tuần tự hóa.

Hàm unserialize() sẽ trả về một giá trị PHP tương ứng với dữ liệu đã được tuần tự hóa.

Ví dụ:

$array = ["Red", "Green", "Blue"];
$object = new stdClass();
$object->name = "John Doe";
$object->age = 30;

$serializedArray = serialize($array);
$serializedObject = serialize($object);

$unserializedArray = unserialize($serializedArray);
$unserializedObject = unserialize($serializedObject);

var_dump($unserializedArray); // array(3) { ["0"]=> string(3) "Red" ["1"]=> string(5) "Green" ["2"]=> string(5) "Blue" }
var_dump($unserializedObject); // object(stdClass)#1 (2) { ["name"]=> string(10) "John Doe" ["age"]=> int(30) }

Unserialize đối tượng

Khi unserialize đối tượng, PHP sẽ cố gắng gọi các hàm __wakeup() của đối tượng sau khi unserialize. Điều này cho phép đối tượng thực hiện bất kỳ công việc khởi tạo nào cần thiết, chẳng hạn như tải tài nguyên.

Nếu đối tượng không triển khai bất kỳ hàm nào trong số này, PHP sẽ tạo một đối tượng mới của lớp đối tượng đã được sử dụng để tuần tự hóa.

Ví dụ:

class MyObject implements Serializable
{
  private $name;
  private $age;

  public function __construct($name, $age)
  {
    $this->name = $name;
    $this->age = $age;
  }

  public function __serialize()
  {
    return [
      "name" => $this->name,
      "age" => $this->age,
    ];
  }

  public function __wakeup()
  {
    echo "Đối tượng được khởi tạo";
  }
}

$object = new MyObject("John Doe", 30);

$serializedObject = serialize($object);

$unserializedObject = unserialize($serializedObject);

echo $unserializedObject->name; // John Doe
echo $unserializedObject->age; // 30

Unserialize các giá trị không hợp lệ

Hàm unserialize() PHP có thể trả về một giá trị không hợp lệ nếu chuỗi nhị phân đã được tuần tự hóa không hợp lệ. Trong trường hợp này, hàm sẽ trả về một đối tượng stdClass rỗng.

Hàm unserialize() PHP là một công cụ hữu ích để khôi phục dữ liệu PHP từ một chuỗi nhị phân đã được tuần tự hóa.

Ưu và Nhược điểm Hàm Unserialize() PHP

Ưu điểm của hàm unserialize() PHP là nó cho phép tái sử dụng các giá trị được mã hóa bằng hàm serialize(). Một khi các giá trị được unserialize, chúng ta có thể sử dụng chúng như bình thường.

Tuy nhiên, điều cần lưu ý khi sử dụng hàm này là nó có thể gây ra các lỗ hổng bảo mật nếu không được sử dụng đúng cách. Nếu một chuỗi serialized data bị tấn công và bao gồm mã nguy hiểm, hàm unserialize() có thể giải mã và thực thi mã đó, dẫn đến các vấn đề bảo mật nghiêm trọng.

Lời khuyên Hàm Unserialize() PHP

Để đảm bảo an toàn cho ứng dụng của bạn, bạn nên sử dụng hàm unserialize() PHP chỉ v ới các giá trị được serialized bởi ứng dụng của chính bạn. Đồng thời, nếu bạn nhận được một chuỗi serialized data từ bên ngoài, hãy đảm bảo rằng nó là an toàn trước khi sử dụng hàm unserialize() để giải mã.

Thêm vào đó, nếu không cẩn thận, việc sử dụng hàm unserialize() có thể gây ra các lỗi phân tích cú pháp trong PHP. Điều này có thể xảy ra nếu chuỗi serialized data không được định dạng đúng hoặc bị hỏng, dẫn đến việc hàm unserialize() PHP không thể giải mã được chuỗi và trả về một giá trị false.

Vì vậy, khi sử dụng hàm này, hãy đảm bảo rằng chuỗi serialized data đang được giải mã là đúng và an toàn, và luôn sử dụng các tùy chọn và cấu hình phù hợp để đảm bảo tính bảo mật cho ứng dụng của bạn.

Kết luận

Hàm unserialize() PHP là một công cụ quan trọng trong xử lý dữ liệu trong PHP. Nó giúp chuyển đổi chuỗi serialized data thành dữ liệu thực tế, đồng thời giúp tái sử dụng các giá trị được mã hóa bằng hàm serialize() PHP. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bảo mật cho ứng dụng của bạn, hãy đảm bảo rằng chuỗi serialized data đang được giải mã là an toàn và sử dụng các tùy chọnvà cấu hình phù hợp. Bên cạnh đó, để tránh lỗi phân tích cú pháp và các lỗ hổng bảo mật, hãy đảm bảo rằng chuỗi serialized data đang được định dạng đúng trước khi giải mã.

Hy vọng với những thông tin vừa chia sẻ, bạn đã hiểu thêm về hàm unserialize() PHP và có thể áp dụng nó vào ứng dụng của mình một cách hiệu quả. Chúc bạn thành công! 

1. Có thể sử dụng hàm unserialize() để giải mã một đối tượng đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu không?

Có, hàm unserialize() có thể giải mã một đối tượng đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

2. Hàm unserialize() có thể giải mã bất kỳ loại dữ liệu nào không?

Có, hàm unserialize() có thể giải mã bất kỳ loại dữ liệu nào đã được mã hóa bằng hàm serialize(), bao gồm mảng, đối tượng, chuỗi, số nguyên và số thực.

3. Làm sao để kiểm tra xem một chuỗi serialized data đã được định dạng đúng hay chưa?

Bạn có thể sử dụng hàm is_serialized() để kiểm tra xem một chuỗi có phải là serialized data hay không. Hàm này trả về true nếu chuỗi là serialized data và false nếu không phải.

4. Làm sao để đảm bảo rằng một chuỗi serialized data đang được giải mã là an toàn?

Bạn nên sử dụng tùy chọn của hàm unserialize() để chỉ cho hàm biết đâu là các lớp được phép giải mã. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn chỉ giải mã các đối tượng an toàn, và tránh khỏi các lỗ hổng bảo mật.

5. Tại sao lại sử dụng hàm unserialize()?

Hàm unserialize() giúp chuyển đổi chuỗi serialized data thành dữ liệu thực tế, cho phép tái sử dụng các giá trị đã được mã hóa bằng hàm serialize(). Điều này giúp đơn giản hóa quá trình lưu trữ và truyền dữ liệu giữa các ứng dụng.